Προκυρήξεις-Διαγωνισμοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύμβαση μίσθωσης έργου με εξωτερικό συνεργάτη (Γεωπόνο ή Βιολόγο ΠΕ/ΤΕ)

Απόφαση ΔΣ 1η /15-02-2021 θέμα 40

αφορά τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου σε εξωτερικό συνεργάτη (Γεωπόνο ή Βιολόγου ΠΕ/ΤΕ), για τις ανάγκες εμβληματικής δράσης «Δημιουργία εθνικού ερευνητικού δικτύου στην αλυσίδα αξίας του "Αμπελιού"», Υποέργο Ι «Γενετική και γονιδιωματική ανάλυση» (Α.Π.: 50748/16 της 02/04/2019, ΑΔΑ:61714653ΠΣ-4Ω4 Απόφαση Ένταξης), για το έτος 2021 με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Δρ Γεώργιο Μερκουρόπουλο Ερευνητή του ΙΕΛΥΑ/ΤΑΑ, στην Αθήνα.

Πρόσκληση

Υπόδειγμα πρότασης

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύμβαση μίσθωσης έργου με εξωτερικό συνεργάτη (Γεωπόνο ΤΕ)

Απόφαση ΔΣ 1η /15-2-2021 θέμα 43

αφορά τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου σε εξωτερικό συνεργάτη (Γεωπόνο ΤΕ), για τις ανάγκες του Έργου: «Ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών παρακολούθησης ιολογικών ασθενειών-φορέων εσπεριδοειδών και αξιολόγηση εμπορικών σκευασμάτων ενεργοποίησης μηχανισμών άμυνας – ΕΣΠΕΡασπίς» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5074531, κωδικός έργου 20.1738.242 (δικαιούχος φορέας ΕΛΓΟ-ΙΕΛΥΑ) με φορείς χρηματοδότησης Εθνικούς πόρους (ΓΓΕΤ) και Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) στα πλαίσια υλοποίησης του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) για το έτος -2021 με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Δρ Ματθαιο Μαθιουδάκη Ερευνητή του ΙΕΛΥΑ, στα Χανιά.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

Υπόδειγμα πρότασης

 

Αποδοχή του Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης προτάσεων SMARTPP

Αποδοχή του Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ.
4632/63472/01.12.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Σύναψη
μίας (1) σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις
ανάγκες υλοποίησης του Υποέργου 1 «Έξυπνα διαγνωστικά εργαλεία και
βάση δεδομένων για την υποστήριξη της φυτοπροστασίας ακριβείας σε
κηπευτικές καλλιέργειες της Κρήτης (SmartPP)», της Πράξης «Έξυπνα
διαγνωστικά εργαλεία και βάση δεδομένων για την υποστήριξη της
φυτοπροστασίας ακριβείας σε κηπευτικές καλλιέργειες της Κρήτης (SmartPP)
με κωδικό ΟΠΣ(MIS) 5028205 (κωδικός έργου 20.1624.243) που
χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη» 2014-2020 και
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ).

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 01η/15.02.2021 Αρ. Θέματος: 50

 

Αποδοχή του πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων SUSTAINOLIVE

Απόφαση ΔΣ 01η /15-02-2021 θέμα 53

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ.

Αφορά: την αποδοχή του πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων, για την σύναψη 2 συμβάσεων μίσθωσης έργου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες του Έργου με τίτλο «Novel approaches to promote the SUSTAINability of OLIVE groves in the Mediterranean, 'SUSTAINOLIVE'», με χρηματοδότηση από το PRIMA FOUNDATION (Grant Agreement No 1811), κωδικός έργου 21.1643.234 & Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Δρ Βασίλειο Στουρνάρα, Ερευνητή Δ' του ΙΕΛΥΑ, τμήμα Ελαίας & οπωρ/κών Καλαμάτας.

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για απασχόληση έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου ΑΠ: 6089/1.02.2021

Αφορά: απασχόληση έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου: α) ενός/μίας (1) Γεωπόνου ή Βιολόγου ΠΕ και β) ενός/μίας (1) Γεωεπιστήμονα ΠΕ, για τις ανάγκες του Έργου: «Ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών παρακολούθησης ιολογικών ασθενειών-φορέων εσπεριδοειδών και αξιολόγηση εμπορικών σκευασμάτων ενεργοποίησης μηχανισμών άμυνας – ΕΣΠΕΡασπίς» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5074531, κωδικός έργου 20.1738.242 (δικαιούχος φορέας ΕΛΓΟ-ΙΕΛΥΑ) με φορείς χρηματοδότησης Εθνικούς πόρους (ΓΓΕΤ) και Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) στα πλαίσια υλοποίησης του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Δρ Ματθαίο Μαθιουδάκη, Εντεταλμένο Ερευνητή του ΙΕΛΥΑ στα Χανιά.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Υπόδειγμα πρότασης Α

Υπόδειγμα πρότασης Β

 

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 22/462/7-1-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου Α.Π.: 7399/05-02-2021 (ΑΔΑ: ΨΙΑΑΟΞ3Μ-Η1Σ) του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΗΜΕΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ.

Αφορά: την αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 22/462/7-1-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου σε εξωτερικό συνεργάτη (Γεωλόγο ΠΕ), για τις ανάγκες του Έργου: "Διάσωση, διατήρηση και αξιοποίηση του γηγενούς γενετικού υλικού των εσπεριδοειδών με σύγχρονες βιο-αναλυτικές προσεγγίσεις" GoCitrus (ΚΩΔ.ΠΡΑΞΗΣ/MIS5072531, «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, με φορέα χρηματοδότησης: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΑΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με Συντονιστή του Έργου τον Δρα Βασίλειο Ζιώγα, Εντεταλμένο Ερευνητή του ΙΕΛΥΑ στα Χανιά.

 

 

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθ. 21/460/7-1-2021 ΠΕΕ

Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου Α.Π.: 6089/01-02-2021 (ΑΔΑ: 6ΤΜ5ΟΞ3Μ-ΒΩ0) του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΗΜΕΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ.

Αφορά: την αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 21/460/7-1-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη 2 συμβάσεων έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου: α) ενός/μίας (1) Γεωπόνου ή Βιολόγου ΠΕ και β) ενός/μίας (1) Γεωεπιστήμονα ΠΕ, για τις ανάγκες του Έργου: «Ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών παρακολούθησης ιολογικών ασθενειών-φορέων εσπεριδοειδών και αξιολόγηση εμπορικών σκευασμάτων ενεργοποίησης μηχανισμών άμυνας – ΕΣΠΕΡασπίς» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5074531, κωδικός έργου 20.1738.242 (δικαιούχος φορέας ΕΛΓΟ-ΙΕΛΥΑ) με φορείς χρηματοδότησης Εθνικούς πόρους (ΓΓΕΤ) και Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) στα πλαίσια υλοποίησης του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Δρ Ματθαίο Μαθιουδάκη, Εντεταλμένο Ερευνητή του ΙΕΛΥΑ στα Χανιά.

Απόφαση

 

Προμήθεια αναλωσίμων έργου «ΕΣΠΕΡασπίς»

Περίληψη διακήρυξης

Διακήρυξη

Παράρτημα Α

Παράρτημα Β

Παράρτημα Γ

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου σε εξωτερικό συνεργάτη (Γεωπόνο ΠΕ)

Απόφαση ΔΣ 15η /22-12-2020 θέμα 57

Αφορά τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου σε εξωτερικό συνεργάτη (Γεωπόνο ΠΕ), για τις ανάγκες του Έργου: "Ανάπτυξη και Εφαρμογή Αναδυομένων Βιοτεχνολογικών Μεθόδων σε Κηπευτικές Καλλιέργειες Βιολογικής Γεωργίας" ΒΙΟΜΕ (ΚΩΔ.ΠΡΑΞΗΣ/MIS 5070001, «ΕΡΕΥΝΩ–ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ–ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ΕΣΠΑ 2014 – 2020) για το έτος -2020 με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Δρ Νεκτάριο Καβρουλάκη Κύριο Ερευνητή του ΙΕΛΥΑ, στα Χανιά.

Πρόσκληση

Υπόδειγμα πρότασης

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύμβαση μίσθωσης έργου σε εξωτερικό συνεργάτη (Γεωπόνο ΠΕ ή Βιολόγου ΠΕ)

Απόφαση ΔΣ 15η /22-12-2020 θέμα 61

Αφορά τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου σε εξωτερικό συνεργάτη (Γεωπόνο ΠΕ ή Βιολόγου ΠΕ), για τις ανάγκες του Έργου: "Διάσωση, διατήρηση και αξιοποίηση του γηγενούς γενετικού υλικού των εσπεριδοειδών με σύγχρονες βιο-αναλυτικές προσεγγίσεις" GoCitrus (ΚΩΔ.ΠΡΑΞΗΣ/MIS5072531, «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, με Συντονιστή του Έργου τον Δρα Βασίλειο Ζιώγα, Εντεταλμένο Ερευνητή του ΙΕΛΥΑ στα Χανιά.

Πρόσκληση

Υπόδειγμα πρότασης

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης με ένα/μια (1) Γεωπόνο ή Βιολόγο ΠΕ και β) ένα/μία (1) Γεωεπιστήμονα ΠΕ

Απόφαση ΔΣ 15η /22-12-2020 θέμα 56

Αφορά: απασχόληση έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου: α) ενός/μίας (1) Γεωπόνου ή Βιολόγου ΠΕ και β) ενός/μίας (1) Γεωεπιστήμονα ΠΕ, για τις ανάγκες του Έργου: «Ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών παρακολούθησης ιολογικών ασθενειών-φορέων εσπεριδοειδών και αξιολόγηση εμπορικών σκευασμάτων ενεργοποίησης μηχανισμών άμυνας – ΕΣΠΕΡασπίς» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5074531, κωδικός έργου 20.1738.242 (δικαιούχος φορέας ΕΛΓΟ-ΙΕΛΥΑ) με φορείς χρηματοδότησης Εθνικούς πόρους (ΓΓΕΤ) και Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) στα πλαίσια υλοποίησης του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Δρ Ματθαίο Μαθιουδάκη, Εντεταλμένο Ερευνητή του ΙΕΛΥΑ στα Χανιά.

Πρόσκληση

Υπόδειγμα Α

Υπόδειγμα Β

 

Απόφαση ΔΣ 15η /22-12-2020 θέμα 65

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ.

Αφορά: την αποδοχή του πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων, για την σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες του Έργου με τίτλο: «Ολοκληρωμένο σύστημα λήψης αποφάσεων για την άρδευση καλλιεργειών σε επίπεδο Κρήτης με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών – DE.F.I.C.I.T.», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5028242 (κωδικός έργου 20.1625.242), που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη» 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) & Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Δρ. Νεκτάριο Κουργιαλά, Εντεταλμένο Ερευνητή του ΙΕΛΥΑ στα Χανιά.

 

Απόφαση

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου δύο (2) εξωτερικών συνεργατών (Γεωπόνων ΠΕ)

Απόφαση ΔΣ 14η /25-11-2020 θέμα 44

Αφορά: σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου δύο (2) εξωτερικών συνεργατών (Γεωπόνων ΠΕ) για τις ανάγκες του Έργου: «Novel approaches to promote the SUSTAINability of OLIVE groves in the Mediterranean, 'SUSTAINOLIVE'», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Δρ Βασίλειο Στουρνάρα, Ερευνητή Δ' του ΙΕΛΥΑ, τμήμα Ελαίας & οπωρ/κών Καλαμάτας.

Πρόσκληση

Υπόδειγμα πρότασης Α

Υπόδειγμα πρότασης Β

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης με φυσικό πρόσωπο (ενός/μίας (1) Γεωπόνου ΠΕ ή ΠΕ Μηχανικού Περιβάλλοντος ή ΠΕ Γεωλογίας)

Απόφαση ΔΣ 14η /25-11-2020 θέμα 46

Αφορά: μία (1) Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, με φυσικό πρόσωπο (ενός/μίας (1) Γεωπόνου ΠΕ ή ΠΕ Μηχανικού Περιβάλλοντος ή ΠΕ Γεωλογίας) για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Ολοκληρωμένο σύστημα λήψης αποφάσεων για την άρδευση καλλιεργειών σε επίπεδο Κρήτης με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών – DE.F.I.C.I.T.» με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Δρ Νεκτάριο Κουργιαλά , Εντεταλμένο Ερευνητή του Ινστιτούτου Ελιάς Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου στα Χανιά.

Πρόσκληση

Υπόδειγμα πρότασης

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης με φυσικό πρόσωπο (ενός/μίας (1) Γεωπόνου ΠΕ ή Βιολόγου ΠΕ ή Τεχνολόγου Γεωπονίας ΤΕ)

Απόφαση ΔΣ 14η /25-11-2020 θέμα 45

Αφορά: μία (1) Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, με φυσικό πρόσωπο (ενός/μίας (1) Γεωπόνου ΠΕ ή Βιολόγου ΠΕ ή Τεχνολόγου Γεωπονίας ΤΕ) για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Έξυπνα διαγνωστικά εργαλεία και βάση δεδομένων για την υποστήριξη της φυτοπροστασίας ακριβείας σε κηπευτικές καλλιέργειες της Κρήτης», του Υποέργου 1 «Έξυπνα διαγνωστικά εργαλεία και βάση δεδομένων για την υποστήριξη της φυτοπροστασίας ακριβείας σε κηπευτικές καλλιέργειες της Κρήτης» με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Δρ Αναστασία Τσαγκαράκου, Διευθύντρια Ερευνών του Ινστιτούτου Ελιάς Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου στο Ηράκλειο.

Πρόσκληση

Υπόδειγμα πρότασης

 

Αποδοχή πρακτικών των επιτροπών αξιολόγησης & έγκριση των πινάκων κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων σχετικές με τις 3504/49319/23-09-2020 και 3491/49084/22-09-2020 προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Αποδοχή των παρακάτω πρακτικών των επιτροπών αξιολόγησης & έγκριση των πινάκων κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων σχετικές με:

Θέμα: 43 (ΙΕΛΥΑ /Χανιά):

1. Α.Π.: 3504/49319/23-09-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου με εξωτερικό συνεργάτη (Γεωπόνος ΠΕ) για τις ανάγκες του Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα λήψης αποφάσεων για την άρδευση καλλιεργειών σε επίπεδο Κρήτης με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών – DE.F.I.C.I.T.» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5028242, του Υποέργου 4 «Προσδιορισμός των αρδευτικών αναγκών και δημιουργία πλατφόρμας ενημέρωσης» και με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Δρ Νεκτάριο Κουργιαλά Εντεταλμένο Ερευνητή του ΙΕΛΥΑ.

Θέμα: 46 (ΙΕΛΥΑ /Χανιά):

2. Α.Π.: 3491/49084/22-09-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου με εξωτερικό συνεργάτη (Γεωπόνος ΠΕ) για τις ανάγκες του Έργου: «Δημιουργία εθνικού ερευνητικού δικτύου στην αλυσίδα αξίας της Ελιάς» – Υποέργο 1, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Δρ Γεώργιο Κουμπούρη, Κύριο Ερευνητή του ΙΕΛΥΑ.

Περίοδος ενστάσεων 5 εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης τους.

 

Πλειοδοτικός διαγωνισμός συγκομιδής, εκποίησης ελιών (ελαιοποιήσιμων, καλαμών)παραγωγής 2020.

Προκήρυξη

 

Διαγωνισμός για συγκομιδή/εκποίηση των ελιών Καλαμών, παραγωγής 2020, των κτημάτων του ΙΕΛΥΑ, στα Χανιά

Προκήρυξη

 

Αποδοχή πρακτικών των επιτροπών αξιολόγησης & έγκριση των πινάκων κατάταξης

Θέμα: 36 (ΙΕΛΥΑ/ τμήμα Αμπέλου, Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας & Φυτοπροστασίας, Ηρακλείου):

1. Α.Π.: 3030/42569/13-08-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) ενός εξωτερικού συνεργάτη (Βιολόγος ΠΕ) για τις ανάγκες του Έργου: «Innovative tools for rational control of the most difficult-to-manage pests ("Super pests") and the diseases they transmit' (SuperPests)»,και με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Δρα Αναστασία Τσαγκαράκου, Διευθύντρια Ερευνών του ΙΕΛΥΑ-ΤΑΛΑΦ.

Θέμα: 37 (ΙΕΛΥΑ /Χανιά):

2. Α.Π.: 3032/42592/13-08-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη 3 συμβάσεων μίσθωσης έργου σε ελεύθερους επαγγελματίες (2 Γεωπόνους ΠΕ και 1 Μηχανικό ΠΕ) για τις ανάγκες του Έργου: «Εγκατάσταση και παραμετροποίηση πλατφόρμας παρακολούθησης δολωματικών ψεκασμών που να συνεργάζεται με συσκευές καταγραφής πορείας – ψεκασμού και ψηφιακοί χάρτες ψεκασμένων περιοχών» - "DacusSOS", και με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Δρ Κων/νο Τζεράκη Εντεταλμένο Ερευνητή του ΙΕΛΥΑ, στα Χανιά.

Θέμα: 40 (ΙΕΛΥΑ / τμήμα Αμπέλου, Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας & Φυτοπροστασίας, Ηρακλείου):

3. Α.Π.: 3022/42473/13-08-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου με εξωτερικό συνεργάτη (1 Τεχνολόγος Γεωπονίας ΤΕ) για τις ανάγκες του Έργου: 'Tuta absoluta cross resistance against sodium channel blockers', (Χρηματοδότηση: Syngenta AG), και με Υπεύθυνη παρακολούθησης τη Δρα Αναστασία Τσαγκαράκου, Δ/ντρια Ερευνών του ΙΕΛΥΑ-ΤΑΛΑΦ.

Θέμα: 41 (ΙΕΛΥΑ / τμήμα Αμπέλου, Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας & Φυτοπροστασίας, Ηρακλείου):

4. Α.Π.: 3021/42472/13-08-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου με εξωτερικό συνεργάτη (1 Τεχνολόγος Γεωπονίας ΤΕ) για τις ανάγκες του Έργου: 'Αξιολόγηση νέων φυτοπροστατευτικών για την αντιμετώπιση του υπονομευτή της τομάτας Tuta absoluta', και με Υπεύθυνη παρακολούθησης τη Δρα Αναστασία Τσαγκαράκου, Δ/ντρια Ερευνών του ΙΕΛΥΑ-ΤΑΛΑΦ.

 

Περίοδος ενστάσεων 5 εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης τους.

 

Απόφαση

 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 1 από 8
Developed by: Dionissis Efstathiou: @ | www