Προκυρήξεις-Διαγωνισμοί

Aποδοχή του πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης & έγκρισης του πίνακα κατάταξης

Αποδοχή του πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης & έγκρισης του πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων σχετικές με την:

Α.Π.: 2490/31157/01-07-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης έργου σε: ένα/μία Γεωπόνο (ΠΕ), για τις ανάγκες του έργου «Innovative tools for rational control of the most difficult-to-manage pests ("Super pests") and the diseases they transmit' (SuperPests)», με κωδικό έργου 21.1521.243, & Επιστημονικά Υπεύθυνη την Δρ Αναστασία Τσαγκαράκου, Διευθύντρια Ερευνών του ΙΕΛΥΑ-ΤΑΛΑΦ (περίοδος ενστάσεων 5 εργάσιμων ημερών).

Απόφαση

 

Το Τμήμα Αμπέλου, Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας και Φυτοπροστασίας Ηρακλείου του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης έργου σε: ένα/μία Γεωπόνο (ΠΕ), για τις ανάγκες του έργου : ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ για το Xylella fastidiosa (Ξυλέλλα), με χρηματοδότηση από την ΠΔΕ / ΠΕ Κρήτης, κωδικός έργου 20.1509.243 & Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Δρ Εμμ. Ροδιτάκη, Εντεταλμένο Ερευνητή του ΙΕΛΥΑ-ΤΑΛΑΦ.

Πρόσκληση

Υπόδειγμα υποβολής πρότασης

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης έργου σε: ένα/μία Γεωπόνο (ΠΕ)

Το Τμήμα Αμπέλου, Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας και Φυτοπροστασίας Ηρακλείου του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης έργου σε: ένα/μία Γεωπόνο (ΠΕ), για τις ανάγκες του έργου «'Innovative tools for rational control of the most difficult-to-manage pests ("Super pests") and the diseases they transmit' (SuperPests) χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή ένωση, κωδικός έργου: 21.1521.243 & Επιστημονικά Υπεύθυνη την Δρ Αναστασία Τσαγκαράκου, Διευθύντρια Ερευνών του ΙΕΛΥΑ-ΤΑΛΑΦ.

Πρόσκληση

Υπόδειγμα πρότασης

 

Aποδοχή πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης της υπ' αριθ. 1600/19922/25-04-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (περίοδος ενστάσεων 5 εργάσιμων ημερών)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ:138η/ 30-05-2019, ΘΕΜΑ: 30

 

Aποδοχή πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης της υπ' αριθ. 1599/19921/25-04-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (περίοδος ενστάσεων 5 εργάσιμων ημερών)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ:138η/ 30-05-2019, ΘΕΜΑ: 31

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης έργου σε: ένα/μία Γεωπόνο (ΠΕ)

Το Τμήμα Αμπέλου, Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας και Φυτοπροστασίας Ηρακλείου του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης έργου σε: ένα/μία Γεωπόνο (ΠΕ), για τις ανάγκες του έργου «In vitro and in vivo studies on the potential of a developmental nematicide against Meloidogyne spp and its compatibility with biocontrol agents - NeMaBio», με κωδικό 22.1622, & Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Δρ Εμμ. Τζωρτζακάκη Διευθυντή Ερευνών του ΙΕΛΥΑ-ΤΑΛΑΦ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Υπόδειγμα υποβολής αίτησης

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης προς σύναψη δύο (2) συμβάσεων έργου σε: ένα/μία Γεωπόνο ΠΕ & ένα/μία Πληροφορικής ΠΕ

Το Τμήμα Αμπέλου, Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας και Φυτοπροστασίας Ηρακλείου του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο (2) συμβάσεων έργου σε: ένα/μία Γεωπόνο ΠΕ & ένα/μία Πληροφορικής ΠΕ για τις ανάγκες του έργου «Πιλοτική Εφαρμογή νέων τεχνολογιών για την παρακολούθηση και έλεγχο των πληθυσμών του δάκου σε διάφορες ελαιοκομικές περιοχές της Ελλάδας (NT4D)», κωδικός έργου 22.1591.243.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Υπόδειγμα υποβολής αίτησης Γεωπόνος ΠΕ

Υπόδειγμα υποβολής αίτησης Πληροφορικής ΠΕ

 

 

Aποδοχή του πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης της με Α.Π.: 1099/14051/26-03-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Αποδοχή του πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης της Α.Π.: 1099/14051/26-03-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Ηλεκτρονικό Μηχανικό (ΤΕ)

Το Τμήμα Αμπέλου, Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας και Φυτοπροστασίας Ηρακλείου του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης έργου σε: ένα/μία Ηλεκτρονικό Μηχανικό (ΤΕ), για τις ανάγκες του έργου «Πιλοτική Εφαρμογή νέων τεχνολογιών για την παρακολούθηση και έλεγχο των πληθυσμών του δάκου σε διάφορες ελαιοκομικές περιοχές της Ελλάδας (NT4D)», κωδικός έργου 22.1591.243.

Πρόσκληση

Σχέδιο υποβολής πρότασης

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ΠΕ γεωπόνο

Το Τμήμα Αμπέλου, Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας και Φυτοπροστασίας Ηρακλείου του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «EFFICACY OF SIVANTO PRIME ON OLIVE FRUIT FLY BACTROCERA OLEAE», με χρηματοδότηση από την BAYER-Ελλάς, κωδικός έργου 22.1577.243

Πρόσκληση

Υπόδειγμα

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ΠΕ γεωπόνο ή ΠΕ Βιολόγο

Το Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Δημιουργία εθνικού ερευνητικού δικτύου στην αλυσίδα αξίας της Ελιάς», με φορέα χρηματοδότησης του έργου με κωδ. αριθ. 2018ΣΕ01300000 του Εθνικού Σκέλους του ΠΔΕ της ΓΓΕΤ. 2018-2020.

Πρόσκληση

Υπόδειγμα

 

Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών/υπηρεσιών για τις ανάγκες του έργου: «Δίκτυο συνεργασίας, αξιοποίησης και κλωνικής επιλογής των ελληνικών ποικιλιών Αμπέλου και ανάδειξης του γενετικού υλικού»

Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών/υπηρεσιών  για τις ανάγκες του έργου: «Δίκτυο συνεργασίας, αξιοποίησης και κλωνικής επιλογής των ελληνικών ποικιλιών Αμπέλου και ανάδειξης του γενετικού υλικού» (ακρωνύμιο Closeviva),  με επιστημονικά υπεύθυνο τον Δρ Γεώργιο Δούπη, του Ινστιτούτου Ελιάς Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου (Ι.ΕΛ.Υ.Α.) τμήματος Αμπέλου, Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας & Φυτοπροστασίας (Τ.Α.Λ.Α.Φ.) Α.Π.: 644/7884/18-02-2019.

Προκήρυξη

Έγγραφα προσφοράς

 

Κατακύρωση συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού (Α.Π.: 149/1993/15-01-2019)

Κατακύρωση συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού (Α.Π.: 149/1993/15-01-2019), Τμήματος Αμπέλου, Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας και Φυτοπροστασίας Ηρακλείου του Ι.Ε.Λ.Υ.Α. για την προμήθεια του παρακάτω εξοπλισμού: α) ψυχόμενης φυγοκέντρου, β) θερμικού κυκλοποιητή, γ) θερμαντικού λουτρού σωλήνων, δ) συσκευής ηλεκτροφόρησης πηκτής αγαρόζης, ε) τροφοδοτικού ηλεκτροφόρησης, στ) υγραντήρα για θερμοκήπιο, και ζ) πάγκου ριζοβόλησης, για τις ανάγκες του έργου: «Δίκτυο συνεργασίας, αξιοποίησης και κλωνικής επιλογής των ελληνικών ποικιλιών αμπέλου και ανάδειξης του γενετικού υλικού» (ακρωνύμιο Closeviva), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Απόφαση κατακύρωσης

 

Πλειοδοτικός διαγωνισμός εκποίησης εσπεριδοειδών παραγωγής 2018-2019

Προκήρυξη

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ΠΕ γεωπόνο ή ΤΕ τεχνολόγο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Υπόδειγμα υποβολής πρότασης

 

Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού

Προκήρυξη

Έντυπα

 

Μειοδοτικός Διαγωνισμός για επισκευή υαλόφρακτου θερμοκηπίου

Προκήρυξη

Επισυναπτόμενα έγγραφα Save

 

Ματαίωση του διαγωνισμού εκποίησης ελαιοκάρπου στη Μυτιλήνη

Απόφαση ματαίωσης διαγωνισμού εκποίησης ελαιοκάρπου στη Μυτιλήνη

 

Απόφαση κατακύρωσης συνοπτικού ανοικτού διαγωνισμού για την συγκομιδή/εκποίηση ελιών στα Χανιά

Αριθμ. πρωτ.: 3956/46456/8-11-2018 Απόφαση κατακύρωσης συνοπτικού ανοικτού διαγωνισμού για την συγκομιδή/εκποίηση ελιών στα Χανιά. (σχετ. διαγωνισμός Α.Π.: 3724/44946/23-10-2018)

 

Απόφαση κατακύρωσης συνοπτικού ανοικτού διαγωνισμού για την συγκομιδή/εκποίηση ελιών στην Καλαμάτα.

Αριθ. πρωτ.: 3921/47118/6-11-2018 Απόφαση κατακύρωσης συνοπτικού ανοικτού διαγωνισμού για την συγκομιδή/εκποίηση ελιών στην Καλαμάτα. (σχετ. διαγωνισμός Α.Π.: 3720/44939/23-10-2018)

 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 3 από 7
Developed by: Dionissis Efstathiou: @ | www