Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ΠΕ γεωπόνο ή ΠΕ Βιολόγο

Το Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Δημιουργία εθνικού ερευνητικού δικτύου στην αλυσίδα αξίας της Ελιάς», με φορέα χρηματοδότησης του έργου με κωδ. αριθ. 2018ΣΕ01300000 του Εθνικού Σκέλους του ΠΔΕ της ΓΓΕΤ. 2018-2020.

Πρόσκληση

Υπόδειγμα

 
Developed by: Dionissis Efstathiou: @ | www