Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός για την παροχή ειδών εργαστηριακού εξοπλισμού

Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου (Ι.ΕΛ.Υ.Α.), τμήμα Αμπέλου Αθηνών (Τ.Α.Α.), του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ «ΔΗΜΗΤΡΑ» σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. : 4088/52809/24-10-2019 (ΑΔΑ: 6488ΟΞ3Μ-8ΤΑ) απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου, ανακοινώνει ότι προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την παροχή ειδών εργαστηριακού εξοπλισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά ανά ομάδα ειδών/υπηρεσιών, για τις ανάγκες του έργου: «Ανάδειξη-Αξιολόγηση-Αξιοποίηση Ελληνικών ποικιλιών αμπέλου» (ακρωνύμιο: Hellenoinos, Kωδικός: Τ1ΕΔΚ-03719 και MIS: 5030738) το οποίο χρηματοδοτείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με επιστημονικά υπεύθυνο του έργου τον Δρ Δημήτριο Τάσκο.

Προκήρυξη

Έντυπα διαγωνισμού

 
Developed by: Dionissis Efstathiou: @ | www