Αποδοχή πρακτικών επιτροπών αξιολόγησης & έγκριση πινάκων κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων

Αποφάσεις 01ης/ 15-01-2020 Συνεδρίασης ΔΣ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

Περίοδος ενστάσεων 5 εργάσιμων ημερών.

Θέμα: 24 (ΙΕΛΥΑ/ τμήμα Ελαίας & Οπωρ/κών Καλαμάτας):

1. Α.Π.: 4713/59776/29-11-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός εξωτερικού συνεργάτη (Γεωπόνο ΠΕ) για τις ανάγκες του έργου: «Novel approaches to promote the SUSTAINability of OLIVE groves in the Mediterranean, 'SUSTAINOLIVE'», με χρηματοδότηση από το PRIMA FOUNDATION (Grant Agreement No 1811), κωδικός έργου 21.1643.234 & Επιστημονικά Υπεύθυνο το Δρ Βασίλειο Στουρνάρα.

Θέμα:25 (ΙΕΛΥΑ/ Χανιά):

2. Α.Π.: 4715/59778/29-11-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου σε (1) Γεωπόνο ΠΕ, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα λήψης αποφάσεων για την άρδευση καλλιεργειών σε επίπεδο Κρήτης με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών – DE.F.I.C.I.T.» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5028242, (κωδικός έργου 20.1625.242) του Υποέργου 4 «Προσδιορισμός των αρδευτικών αναγκών και δημιουργία πλατφόρμας ενημέρωσης».

Θέμα:26 (ΙΕΛΥΑ/ Χανιά):

3. Α.Π.: 4714/59777/29-11-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου σε δύο (2) ελεύθερους επαγγελματίες (α) ενός Γεωπόνου ΠΕ ή Γεωλόγου ΠΕ και (β) ενός Γεωπόνου ΠΕ ή Μηχανικού Περιβάλλοντος ΠΕ, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου: LIFE + AgroClimaWater «Προώθηση της αποδοτικής χρήσης νερού και υποστήριξη της μετάβασης προς μια ανθεκτική, στην κλιματική αλλαγή, γεωργία στις Μεσογειακές χώρες» – (LIFE14 CCA/GR/00389).

Ø Στα δύο παραπάνω έργα (DEFICIT & LIFE) Επιστημονικά Υπεύθυνος είναι ο Δρ Νεκτάριος Κουργιαλάς Δόκιμος Ερευνητής του ΙΕΛΥΑ, στα Χανιά.

 
Developed by: Dionissis Efstathiou: @ | www