Αποδοχή πρακτικών επιτροπών αξιολόγησης & έγκριση πινάκων κατάταξης επιλέξιμων προτάσεων

Θέμα: 24 (ΙΕΛΥΑ/ τμήμα Αμπέλου, Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας & Φυτοπροστασίας, Ηρακλείου):

1. Α.Π.: 5119/63421/16-12-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, ενός εξωτερικού συνεργάτη (Τεχνολόγο Γεωπονίας ΤΕ) για τις ανάγκες του έργου: 'Αξιολόγηση νέων φυτοπροστατευτικών για την αντιμετώπιση του υπονομευτή της τομάτας Tuta absoluta' με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Δρ Εμμανουήλ Ροδιτάκη, Εντεταλμένο Ερευνητή του ΙΕΛΥΑ-ΤΑΛΑΦ.

Θέμα:25 (ΙΕΛΥΑ/ Χανιά):

2. Α.Π.: 5335/65370/30-12-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός εξωτερικού συνεργάτη (Γεωπόνου ΠΕ) για τις ανάγκες του έργου: «Προσαρμογή οπωροφόρων δενδρωδών καλλιεργειών της Μεσογειακής λεκάνης στη κλιματική αλλαγή - FREECLIMB (PRIMA)», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Δρ Γεώργιο Κουμπούρη, Εντεταλμένο Ερευνητή του ΙΕΛΥΑ, στα Χανιά.

Θέμα: 26 (ΙΕΛΥΑ/ τμήμα Αμπέλου, Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας & Φυτοπροστασίας, Ηρακλείου):

3. Α.Π.: 5334/65369/30-12-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου δύο εξωτερικών συνεργατών (α) 1 Γεωπόνο ΠΕ ή Τεχνολόγου Γεωπόνου ΤΕ και (β) 1 Γεωπόνο ΠΕ, για τις ανάγκες του έργου: «Πιλοτική Εφαρμογή νέων τεχνολογιών για την παρακολούθηση και έλεγχο των πληθυσμών του δάκου σε διάφορες ελαιοκομικές περιοχές της Ελλάδας (NT4D)» με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Δρ Αναστασία Τσαγκαράκου, Διευθύντρια Ερευνών του ΙΕΛΥΑ-ΤΑΛΑΦ.

 
Developed by: Dionissis Efstathiou: @ | www