Αποδοχή πρακτικών των επιτροπών αξιολόγησης & έγκριση των πινάκων κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων σχετικές με τις 3504/49319/23-09-2020 και 3491/49084/22-09-2020 προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Αποδοχή των παρακάτω πρακτικών των επιτροπών αξιολόγησης & έγκριση των πινάκων κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων σχετικές με:

Θέμα: 43 (ΙΕΛΥΑ /Χανιά):

1. Α.Π.: 3504/49319/23-09-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου με εξωτερικό συνεργάτη (Γεωπόνος ΠΕ) για τις ανάγκες του Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα λήψης αποφάσεων για την άρδευση καλλιεργειών σε επίπεδο Κρήτης με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών – DE.F.I.C.I.T.» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5028242, του Υποέργου 4 «Προσδιορισμός των αρδευτικών αναγκών και δημιουργία πλατφόρμας ενημέρωσης» και με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Δρ Νεκτάριο Κουργιαλά Εντεταλμένο Ερευνητή του ΙΕΛΥΑ.

Θέμα: 46 (ΙΕΛΥΑ /Χανιά):

2. Α.Π.: 3491/49084/22-09-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου με εξωτερικό συνεργάτη (Γεωπόνος ΠΕ) για τις ανάγκες του Έργου: «Δημιουργία εθνικού ερευνητικού δικτύου στην αλυσίδα αξίας της Ελιάς» – Υποέργο 1, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Δρ Γεώργιο Κουμπούρη, Κύριο Ερευνητή του ΙΕΛΥΑ.

Περίοδος ενστάσεων 5 εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης τους.

 
Developed by: Dionissis Efstathiou: @ | www