Αποδοχή του παρακάτω πρακτικού της με α.π. 1661/24395/13-05-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 11ης/ 01-07-2021, Θέμα: 31 (ΙΕΛΥΑ /Ηράκλειο)

Περίοδος ενστάσεων 5 εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης τους.

Αφορά το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου/ Τμήμα: Αμπέλου Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας και Φυτοπροστασίας Ηρακλείου & την αποδοχή του παρακάτω πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης & έγκριση του πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων σχετικά με την:

Α.Π.: 1661/24395/13-05-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου με εξωτερικό συνεργάτη (ΑΕΙ Γεωπονίας) για τις ανάγκες του Έργου: 'Investigating parameters of ketoenol resistance in Bemisia tabaci', (Syngenta-2019-ketoenol) κωδικός έργου 22.1685.243, & με Υπεύθυνη παρακολούθησης τη Δρα Αναστασία Τσαγκαράκου, Δ/ντρια Ερευνών του ΙΕΛΥΑ-ΤΑΛΑΦ.

 
Developed by: Dionissis Efstathiou: @ | www