Αποδοχή του παρακάτω πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης, σχετικά με την: Α.Π.: 2136/31132/15-06-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 12ης/ 22-07-2021, Θέμα: 57 (ΙΕΛΥΑ /Ηράκλειο)

Περίοδος ενστάσεων 5 εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης τους.

Αφορά το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου/ Τμήμα: Αμπέλου Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας και Φυτοπροστασίας Ηρακλείου & την αποδοχή του παρακάτω πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης, σχετικά με την:

Α.Π.: 2136/31132/15-06-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ενός Τεχνολόγου Γεωπονίας ΤΕ & ενός Βιολόγου ΠΕ) για τις ανάγκες του Έργου «Έξυπνα διαγνωστικά εργαλεία και βάση δεδομένων για την υποστήριξη της φυτοπροστασίας ακριβείας σε κηπευτικές καλλιέργειες της Κρήτης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS 5028205) (κωδικός έργου 20.1624.243) του Υποέργου 1 «Έξυπνα διαγνωστικά εργαλεία και βάση δεδομένων για την υποστήριξη της φυτοπροστασίας ακριβείας σε κηπευτικές καλλιέργειες της Κρήτης» που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη» 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), και με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Δρ Αναστασία Τσαγκαράκου, Διευθύντρια Ερευνών του ΙΕΛΥΑ-ΤΑΛΑΦ.

 
Developed by: Dionissis Efstathiou: @ | www