Αποδοχή του πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης GoCitrus

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 14ης/ 01-09-2021, Θέμα: 57 (ΙΕΛΥΑ /Χανιά)

Περίοδος ενστάσεων 5 εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης τους.

Αφορά το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου, & την αποδοχή του παρακάτω πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης, σχετικά με την: Α.Π.: 2808/41245/04-08-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη δυο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου με εξωτερικούς συνεργάτες, για τις ανάγκες του Έργου: "Διάσωση, διατήρηση και αξιοποίηση του γηγενούς γενετικού υλικού των εσπεριδοειδών με σύγχρονες βιο-αναλυτικές προσεγγίσεις" GoCitrus (ΚΩΔ.ΠΡΑΞΗΣ/MIS5072531, «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, με φορέα χρηματοδότησης: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΑΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με Συντονιστή και Επιστημονικά Υπεύθυνο του Έργου τον Δρα Βασίλειο Ζιώγα, Εντεταλμένο Ερευνητή του ΙΕΛΥΑ στα Χανιά.

Αποδοχή πρακτικού

 
Developed by: Dionissis Efstathiou: @ | www