ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΙΚΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Αντικείμενο
 • Ορθολογική διαχείριση υδατικών πόρων στην γεωργία
 • Μελέτη της αλληλεπίδρασης φυτού - νερού - εδάφους και των μηχανισμών αντοχής σε ακραίες συνθήκες
 • Αρδευτικές ανάγκες καλλιεργειών - Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη συμβουλευτική εφαρμογή της άρδευσης στην πράξη
 • Κλιματική αλλαγή και ανθρώπινη επίδραση στα καλλιεργούμενα φυτά και στα οικοσυστήματαΔιαχείριση επιφανειακών και υπόγειων υδάτων
 • Διαχείριση υδρομετεωρολογικής πληροφορίας σε επίπεδο λεκάνης απορροής
 • Μελέτη και δράσεις αντιμετώπισης ακραίων υδρολογικών φαινομένων (πλημμύρες, ξηρασία, διαβρώσεις εδαφών, ερημοποίηση)
 • Εφαρμογές συστημάτων γεωπληροφορικής (GIS) στους υδατικούς πόρους και στο περιβάλλον
 • Μετρήσεις πεδίου/αγρού και χρήση μοντέλων προσομοίωσης για την πρόβλεψη της δυναμικής των υδατικών πόρων σε σχέση με τις παρούσες ή/και τις μελλοντικές κλιματικές συνθήκες
 • Προστασία των υδάτων, διατήρηση ή αποκατάσταση της καλής κατάστασης των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων
 • Μελέτη και προσομοίωση ρυπαντικών φορτίων (λιπάσματα, φυτοφάρμακα, βαρέα μέταλλα, υφαλμύριση, απόβλητα, υποβαθμισμένο αρδευτικό νερό κ.τ.λ.) στους εδαφουδατικούς πόρους - επιφανειακά και υπόγεια ύδατα

1

Αποτελέσματα
 • Προσαρμοστικότητα καλλιεργειών στην κλιματική αλλαγή και τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες
 • Εφαρμογή ορθών γεωργικών πρακτικών εξοικονόμησης υδατικών πόρων σε επίπεδο αγρού και λεκάνης απορροής
 • Μεθοδολογία βέλτιστης άρδευσης με γνώμονα την μεγιστοποίηση της παραγωγής και την οικονομία των υδατικών πόρων στις παρούσες ή/και τις μελλοντικές κλιματικές συνθήκες
 • Σύστημα τηλε-ενημέρωσης των αγροτών για την άρδευση των καλλιεργειών σε πραγματικό χρόνοΧωροχρονική προσομοίωση της δυναμικής ποτάμιων συστημάτων & εδαφοϋδατικών πόρων
 • Βελτιστοποίηση καταναλώσεων σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα
 • Πρότερη γνώση περιοχών επιρρεπών στη ξηρασία, τη διάβρωση, την ερημοποίηση, τα πλημμυρικά φαινόμενα, και την υποβάθμιση εδαφουδατικών πόρων με χρήση τεχνολογιών γεωπληροφορικής – μέθοδοι αντιμετώπισης
 • Δημιουργία συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης ακραίων υδρολογικών φαινομένων (πλημμύρες, ξηρασία)
 • Μελέτες διαχείρισης και πρόβλεψης περιβαλλοντικών κινδύνων, προσδιορισμός περιοχών με αυξημένη επικινδυνότητα ρύπανσης των υδάτων - Ζώνες Προστασίας Υδάτων

2

Προγράμματα

Ενδεικτική λίστα πρόσφατων Προγραμμάτων/Έργων όπου συμμετείχε το προσωπικό του Εργαστηρίου:

 • "Wastewater Recycling of Olive Oil Mills in Mediterranean Countries - Demostration and Sustainable Reuse of Residuals (WAWAROMED) " INCO-MED - E.E.
 • "Μελέτη των Μηχανισμών Αντοχής στην Αλατότητα της Αμπέλου". ΓΓΕΤ, Διακρατική Συνεργασία Ελλάδας - Κίνας για Ε&T.
 • "Technology for Treatment and Recycling of the Water Used to Wash Olives" (UDOR) in CRAFT Programme of EU.
 • "Towards Sustainable Water Use on Mediterranean Islands: Addressing Conflicting Demands and Varying Hydralogical, Social and Economic Conditions" (MEDIS) in the EESD - ESD Programme of EU (www.uni-muenster.de/Umweltforschung/ medis/summary/summary.html).
 • "The Future of Olive Plantation System on Sloping and Mountainous Land; Scenarios for Production and Natural Resources Conservation" (OLIVERO) in the Quality of Life and Living Resources of EU. (www.olivero.info)
 • "Βέλτιστες Καινοτόμες Πρακτικές Χρήσης Νερού για Αειφόρο Διαχείριση των Υδατικών Πόρων" (BEWARE) στο πρόγραμμα CRINNO της Περιφέρειας Κρήτης-ΕΕ.
 • "Μια νέα προσέγγιση της τεχνικής αρδεύσεων για αριστοποίηση του παραγωγικού συστήματος" (ΦΠ21), στο πρόγραμμα ΕΠΑΝ - Μέτρο 4.5.1 της ΓΓΕΤ.
 • "Safe and high quality food production using low quality waters and improved irrigation systems and management" (SAFIR) in the FP6-2004-FOOD-3-B της Ε.Ε. (contract FOOD-CT-2005-023168). (www.safir4eu.org)
 • "Καινοτόμες πρακτικές άρδευσης για αύξηση της αποτελεσματικότητας του νερού και της ποιότητας των προϊόντων" στα πλαίσια της Διακρατικής Συνεργασίας Ελλάδας - Τυνησίας 2005-2007 της ΓΓΕΤ (έργο ΓΓΕΤ 135ε).
 • "Mise en oeuvre d' une Plateforme de Services pour la lutte contre la secheresse et la desertification dans les regions du bassin de la Mediterranee Europeenne a travers un systeme d' actions pilote locales" (DESERTNET 2) στο πλαίσιο του INTERREG IIIB-MEDOCC (2005-05-4.4-I-156). (www.desertnet.org)
 • "Ανάπτυξη και αξιολόγηση λογισμικού για το σχεδιασμό της άρδευσης της ελιάς για την αύξηση της αποτελεσματικότητας του νερού σε επίπεδο αγρού" στα πλαίσια της Ε&Τ Συνεργασίας Ελλάδας-Αιγύπτου 2006-08 της ΓΓΕΤ (έργο ΓΓΕΤ 269ε)
 • "Προσαρμοστική αποτελεσματικότητα της φυσιολογίας παραγωγής ποικιλιών της αμπέλου υπο τη συνεργιστική δράση ξηρασίας και υπεριώδους ακτινοβολίας" στο ΠΕΝΕΔ-2003 της ΓΓΕΤ (αρ. έργου 03ΕΔ/480)
 • "Biotechnological recycle of olive mills washing water by microalgae" (ALGATEC) in the FP7-SME-2008-1 της Ε.Ε. (Grant agreement: 232331). (www.algatec.net)
 • "Κέντρο Καινοτομίας Κρήτης με Έμφαση στη Διαχείριση των Φυσικών Πόρων" (EL 0075) στα πλαίσια του Χ.Μ. ΕΟΧ 2004-2009
 • "Water and Life" (H2O and Life) στο πλαίσιο του προγράμματος Διά Βίου Μάθησης Grundtvig 2011 της Ε. Ε. (contract 2011-1-CY1-GRU06-01523 3) (www.water-and-life.eu)
 • "Capacity building of personnel in Jordanian olive industry", (543820-TEMPUS—1-2013-1-JO), http://tempusolive.com/En/
 • «Βελτιστοποίηση ανάκτησης και Κομποστοποίησης του Οργανικού Κλάσματος των Στερεών Αστικών Αποβλήτων και Αποτελεσματική Αξιοποίηση σε Αγροτικές και Περιβαλλοντικές Εφαρμογές». ΕΟΧ-ΔΕΔΙΣΑ 2010-2011
 • «Ειδικό Σχέδιο Διαχείρισης των Υδατικών Πόρων για τις Λεκάνες Απορροής Κερίτη, Κοιλιάρη, Ταυρωνίτη και Κουρνά, Χανιά». ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 2012-2013
 • «Συμπληρωματικές εργασίες διαστασιολόγησης της λιμνοδεξαμενής στο οροπέδιο του Ομαλού Χανίων καθώς και διερεύνησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κατασκευή της» ΔΕΥΑ – ΧΑΝΙΑ, 2012
 • « Clear Water- Geophysical based hydrogeological modelling to prevent pollution from sea water intrusion at coastal areas» FP7, BS-ERA.NET, 2012 – 2014
 • « CYBERSENSORS. High frequency monitoring system for integrated water management of rivers » ΘΑΛΗΣ. 2012 – 2014
 • «ΓεωΔΙΑΜΕΤΡΙΣ. Ολοκληρωμένες Τεχνολογίες Γεωπληροφορικής για την Διαχρονική Παρακολούθηση της Ρύπανσης των Εδαφών από την Διάθεση Αποβλήτων Ελαιοτριβείων» ΘΑΛΗΣ. 2012 - 2014
 • «Εφαρμογή νέων καλλιεργητικών πρακτικών ελαιοκομίας για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τον περιορισμό της – Olive-CLIMA (LIFE11 ENV/GR/942), 2012-2017»
 • «Ανάπτυξη Προσομοιωτή Υπογείων Υδάτων (Αριθμητικό Μοντέλο) του Παράκτιου Υδροφορέα Μαλίων». Περιφέρεια Κρήτης, 2013
 • «Προσδιορισμός Υπογείου Υδατικού Δυναμικού και Βελτιστοποίηση στη Διαχείριση των Υδατικών Αναγκών Περιοχής Λασιθίου – Κρήτης». Περιφέρεια Κρήτης, 2013
 • «Σχέδιο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων, Υδατικό Διαμέρισμα Κρήτης (GR13)» Hellenic Ministry of Environment - Εντολέας: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής – Ειδική γραμματεία Υδάτων. 2013-2014
 • «CASCADE: Catastrophic Shifts in drylands: how can we prevent ecosystem Degradation? » Collaborative Project/ Large Scale Integrated Project FP7-ENV-2011. Αντικείμενο: Υποβάθμιση γεωργικών εδαφών από αλάτωση και διαβρώσεις-προσομοίωση και αντιμετώπιση. 2013-2016
 • «Δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος λήψης αποφάσεων με σκοπό την αειφορική διαχείριση των υδατικών πόρων σε καλλιέργειες ελιάς και εσπεριδοειδών και την πρόληψη φυσικών/ανθρωπογενών κινδύνων» Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών και Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας –ΑγροΕΤΑΚ (2014-2015)
 • «Promoting water efficiency and supporting the shift towards a climate resilient agriculture in Mediterranean countries - Climate Change Adaptation project application - AgroClimaWater - LIFE14 CCA/GR/000389», 2015-2020
 • «ERMIS-F, Διαδικτυακή υπηρεσία περιβαλλοντικών κινδύνων – Πλημμύρες», 2017-2020 INTERREG IV (Greece, Cyprus) 2017-2020.
Δημοσιεύσεις

Ενδεικτική λίστα προσφάτων δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά από το προσωπικό του Εργαστηρίου:

 • Chartzoulakis, K., 2005. Salinity and olive: Growth, salt tolerance mechanisms, photosynthesis and management practices. Agric. Wat. Manag., 78(1-2):108-121.
 • Chartzoulakis K., Psarras G., Vemmos S., Loupassaki M., Bertaki M., 2006. Response of two olive cultivars to salt stress and potassium supplement. J. Plant Nutr. 29(11):2063-2078.
 • Psarras G., Bertaki M., Chartzoulakis K., 2008. Response of greenhouse tomato to salt stress and K+ supplement. Plant Biosystems 142 (1):149-153
 • Stefanoudaki E., Williams M., Chartzoulakis K., Harwood J., 2009. Olive oil qualitative parameters after orchard irrigation with saline water. J. Agric. & Chemistry 57(4):1421-1425.
 • Chartzoulakis K., Psarras G., Moutsopoulou M., Stefanoudaki E., 2010. Application of olive mill wastewater to a Cretan olive orchard: Effects on soil properties, plant performance and the environment. Agric. Ecosys. Environ. 138(3-4):293-298.
 • Jensen R.C., Battilani A., Plauborg F., Psarras G., Chartzoulakis K., Janowiak F., Stikic R., Jovanovic Z., Guitong L., Xuebin Q., Fulai L., Jacobsen S.E., Andersen N.M., 2010. Deficit irrigation based on drought tolerance and root signalling in potatoes and tomatoes. Agric. Water Manag. 98:403-413.
 • Doupis G., Chartzoulakis K., Beis A., Patakas A., 2011. Allometric and biochemical responses of grapevines subjected to drought and enhanced ultraviolet-B radiation. Austr. J. Grape & Wine Res. 17(1):36-42.
 • Psarras, G., Kasapakis, I., Stefanoudaki, E., Papadakis, I., Chartzoulakis, K.S. 2011 Effect of different irrigation regimes on olive tree (Olea europaea L., 'Koroneiki') physiology, yield and fruit quality. Acta Horticulturae, 888, pp. 89-94.
 • Chartzoulakis, K.S. 2011. The use of saline water for irrigation of olives: Effects on growth, physiology, yield and oil quality. Acta Horticulturae, 888, pp. 97-108.
 • Ghrab, M., Gargouri, K., Bentaher, H., Chartzoulakis, K., Ayadi, M., Ben Mimoun, M., Masmoudi, M.M., Ben Mechlia, N., Psarras, G. 2013. Water relations and yield of olive tree (cv. Chemlali) in response to partial root-zone drying (PRD) irrigation technique and salinity under arid climate. Agricultural Water Management, 123, pp. 1-11.
 • Doupis, G., Bertaki, M., Psarras, G., Kasapakis, I., Chartzoulakis, K. 2013. Water relations, physiological behavior and antioxidant defence mechanism of olive plants subjected to different irrigation regimes. Scientia Horticulturae, 153, pp. 150-156.
 • Chartzoulakis, K.S. 2014. The potential of saline and residual water use in olive growing. Acta Horticulturae, 1057, pp. 257-273.
 • Psarras, G., Chartzoulakis, K., Kasapakis, I., Kloppmann, W. 2014. Effect of different irrigation techniques and water qualities on yield, fruit quality and health risks of tomato plants. Acta Horticulturae, 1038, pp. 601-608.
 • Ghrab, M., Ayadi, M., Gargouri, K., Chartzoulakis, K., Gharsallaoui, M., Bentaher, H., Psarras, G., Ben Mimoun, M., Masmoudi, M.M., Ben Mechlia, N. 2014. Long-term effects of partial root-zone drying (PRD) on yield, oil composition and quality of olive tree (cv. Chemlali) irrigated with saline water in arid land. Journal of Food Composition and Analysis, 36 (1-2), pp. 90-97.
 • Cary, L., Surdyk, N., Psarras, G., Kasapakis, I., Chartzoulakis, K., Sandei, L., Guerrot, C., Pettenati, M., Kloppmann, W. 2015. Short-term assessment of the dynamics of elements in wastewater irrigated Mediterranean soil and tomato fruits through sequential dissolution and lead isotopic signatures. Agricultural Water Management, 155, pp. 87-99.
 • Ragab, R., Battilani, A., Matovic, G., Stikic, R., Psarras, G., Chartzoulakis, K. 2015. SALTMED Model as an Integrated Management Tool for Water, Crop, Soil and N-Fertilizer Water Management Strategies and Productivity: Field and Simulation Study. Irrigation and Drainage, 64 (1), pp. 13-28.
 • Kourgialas, N. N., Karatzas, G. P. 2017. A national scale flood hazard mapping methodology: The case of Greece - protection and adaptation policy approaches. Science of the Total Environment, 601-602C:441-452.
 • Kourgialas, N.N., Karatzas, G.P., Koubouris, G.C., 2017. GIS policy approach for assessing the effect of fertilizers on the quality of drinking and irrigation water and wellhead protection zones (Crete, Greece). Journal of Environmental Management, 189: 150-159.
 • Kourgialas, N.N. Doupis, G., Psarras, G., Sergentani, C., Digalaki, N., Koubouris. G.C. 2017. Soil management and composted olive mill waste recycling effects on salinity and seasonal water storage in a Mediterranean drought affected olive tree area. Desalination and Water Treatment Journal (accepted)
 • Morianou, G. G., Kourgialas, N. N., Karatzas, G. P., Nikolaidis, N. P. 2017. River flow and sediment transport simulation based on a curvilinear and rectilinear grid modelling approach-a comparison study. Water Science and Technology ws2017031; DOI: 10.2166/ws.2017.031.
 • Kourgialas, N.N., Koubouris, G.C., Karatzas, G.P. Metzidakis I., 2016. Assessing water erosion in Mediterranean tree crops using geoinformatic techniques and field measurements; the effect of climate change. Natural Hazards, DOI: 10.1007/s11069-016-2354-5.
 • Kourgialas, N.N., Karatzas, G.P., 2016. A flood risk decision making approach for Mediterranean tree crops using GIS; climate change effects and flood-tolerant species. Environmental Science and Policy, 63:132-142, DOI: 10.1016/j.envsci.2016.05.020
 • Kourgialas, N.N., Dokou Z., Karatzas G.P., Panagopoulos G., Soupios, P., Vafidis, A, Manoutsoglou E., Schafmeister M., 2016. Saltwater intrusion in an irrigated agricultural area: combining density-dependent modeling and geophysical methods. Environmental Earth Science, 75:15 DOI 10.1007/s12665-015-4856-y
 • Apostolakis, A., Wagner, K., Daliakopoulos, I.N., Kourgialas, N.N., Tsanis, I.K., 2016 Greenhouse Soil Moisture Deficit under Saline Irrigation and Climate Change. Procedia Engineering DOI:10.1016/j.proeng.2016.11.098
 • Kourgialas, N.N., Georgios Doupis,G., Androniki Papafilippaki, A., Psarras, G., Koubouris, G., 2016. Seasonal variation of soil moisture in irrigated olive trees. Procedia Engineering 10.1016/j.proeng.2016.11.090, 162C, pp. 471-475
 • Daliakopoulos I.N., Tsanis, I.K., Koutroulis, A., Kourgialas, N.N., Varouchakis,E., Karatzas, G.P., Ritsema, C.J. 2016. The Threat of Soil Salinity: a European scale review. Science of the Total Environment, 573:727. DOI:10.1016/j.scitotenv.2016.08.177
 • Dokou, Z., Kourgialas, N.N. and Karatzas, G.P., 2015. Assessing groundwater quality in Greece based on spatial and temporal analysis. Environmental Monitoring and Assessment, 187: 774 DOI 10.1007/s10661-015-4998-0.
 • Kourgialas, N.N., Karatzas, G.P., 2015. A modeling approach for agricultural water management in citrus orchards: Cost-effective irrigation scheduling and agrochemical transport simulation. Environmental Monitoring and Assessment, 187(7):4655, DOI 10.1007/s10661-015-4655-7
 • Kourgialas, N.N., Dokou, Z. and Karatzas, G.P., 2015. Statistical Analysis and ANN Modeling for Predicting Hydrological Extremes under Climate Change Scenarios. Journal of Environmental Management ,154: 86-101.
 • Koubouris, G.C., Tzortzakis, N., Kourgialas, N.N., Metzidakis, I., 2014. Growth, photosynthesis and pollen performance in salt treated olive (Olea europaea L.) plants under high temperature. International Journal of Plant Biology, DOI: 10.4081/pb.2015.6038.
 • Kourgialas Ν.Ν, Karatzas, G.P. and Morianou G. 2014. Water management plan for olive orchards in a semi-mountainous area of Crete, Greece. Global Nest Journal, 17(1) 72-81.
 • Giannakis, G., Kourgialas, N.N., Paranychianakis N.V., Nikolaidis, N.P., Kalogerakis N., 2014. Effects of municipal solid waste compost on soil properties and vegetables growth. Compost Science and Utilization, 22:1–16.
 • Kourgialas, N.N. and Karatzas, G.P., 2014. A hydro-sedimentary modelling system for flash flood propagation and hazard estimation under different agricultural practices. Natural Hazards and Earth System Science, 14, 625-634.
 • Kourgialas, N.N. and Karatzas, G.P., 2014. Groundwater contamination risk assessment in Crete, Greece using numerical tools within a GIS framework. Hydrological Sciences Journal, DOI:10.1080/02626667.2014.885653..
 • Seferou, E., Soupios, P., Kourgialas, N.N., Dokou, Z., Karatzas, G.P., Papadopoulos, N., Candasayar, E., Sarris, A., Sauter, M., 2013. Olive oil mill wastewater transport in unsaturated and saturated laboratory conditions using geophysical techniques and the FEFLOW model. Hydrogeology Journal, 21(6), 1219-1234.
 • Kourgialas, N.N. and Karatzas, G.P., 2013. A hydro-economic modeling framework for flood damage estimation and the role of riparian vegetation. Hydrological Processes, 27 (4), 15-531, DOI: 10.1002/hyp.9256.
 • Vozinaki, A.-E.K., Kourgialas N.N. and Karatzas G.P., 2012. Estimation of agricultural flood loss in the Koiliaris River Basin in Crete, Greece. European Water, 39, 53-63.
 • Kourgialas, N.N., Karatzas, G.P. and Nikolaidis, N.P., 2012. Development of a thresholds methodology for real-time flash flood prediction in complex geomorphological river basins. Hydrological Processes, 26(10), 1478-1494. DOI: 10.1002/hyp.8272
 • Kourgialas, N.N. and Karatzas, G.P., 2011. Flood management and a GIS modeling method to assess flood hazardous areas - A case study. Hydrological Sciences Journal, 56(2), 212-225.
 • Kourgialas, N.N., Karatzas, G.P. and Nikolaidis, N.P., 2010. An integrated framework for the hydrologic simulation of a complex geomorphological river basin. Journal of Hydrology, 381, 308-321.
Προσωπικό

Δρ. Κουργιαλάς Νεκτάριος
Ερευνητής, Υπεύθυνος Εργαστηρίου
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
Τηλ: 28210-83442/443

Δρ. Χαρτζουλάκης Κωνσταντίνος
Ερευνητής, Εξωτερικός Συνεργάτης
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Μοριανού Γιασεμή
Μηχ. Περιβάλλοντος M.Sc.
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

3

 
Developed by: Dionissis Efstathiou: @ | www