Εργαστηριο Ελαιοκομιας

Αντικείμενο
 • Συλλογή και διατήρηση γενετικού υλικού ελιάς για προστασία της βιοποικιλότητας και αξιοποίηση για γενετική βελτίωση.
 • Ταυτοποίηση, χαρακτηρισμός, βελτίωση και αξιοποίηση ελληνικών και ξένων ποικιλιών ανάλογα με την καταλληλότητα για συγκεκριμένη περιοχή και εδαφοκλιματικές συνθήκες, αντοχή σε εχθρούς και ασθένειες, καταλληλότητα για πυκνές φυτεύσεις, βελτίωση παραγωγικότητας και ποιότητας καρπού και ελαιολάδου.
 • Εκσυγχρονισμός καλλιεργητικών τεχνικών και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στο σύστημα παραγωγής.
 • Μελέτη βιολογίας της ανθοφορίας και του ασυμβίβαστου στην ελιά.
 • Υποστήριξη εφαρμογής και βελτιστοποίησης βιολογικής γεωργίας και συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης.
 • Μελέτη επίδρασης συστημάτων ελαιοκαλλιέργειας στο περιβάλλον και στην κοινωνικοοικονομική ζωή αγροτικών περιοχών.
 • Επίδραση κλιματικής αλλαγής στην ελαιοκαλλιέργεια
 • Εφαρμογή καλλιεργητικών πρακτικών ελαιοκομίας για περιορισμό της κλιματικής αλλαγής
 • Γεωργία ακριβείας και εφαρμογές τηλεπισκόπησης στην ελαιοκομία

figure1 olive

Αποτελέσματα
 • Αξιολογήθηκε η προσαρμοστικότητα των ελληνικών και των κυριοτέρων ξένων ποικιλιών Ελιάς στο περιβάλλον της Κρήτης.
 • Πραγματοποιήθηκε η ταυτοποίηση και ο χαρακτηρισμός, 42 αυτόχθονων και 63 ξένων ποικιλιών ελιάς και η διατήρηση τους στην συλλογή ποικιλιών.
 • Επιλέχθηκαν για τις κυριότερες ποικιλίες οι κατάλληλες αποστάσεις φύτευσης, σχήματα ανάπτυξης, διάφοροι τύποι κλαδεύματος, τρόποι ανανέωσης σε ελαιώνες.
 • Αξιολογήθηκε η προσαρμοστικότητα των διαφόρων ποικιλιών στη μηχανική συγκομιδή και η συνδυασμένη χρησιμοποίηση χημικών ουσιών και μηχανημάτων στην ελαιοσυλλογή.
 • Προτάθηκαν τα πιο αξιόλογα ελαιοσυλλεκτικά εργαλεία και μηχανήματα (με βάση την απόδοση τους και τον περιορισμό των ζημιών στο δέντρο) για την μείωση του κόστους ελαιοσυλλογής.
 • Προσδιορίστηκαν κατάλληλοι συνδυασμοί φύτευσης ποικιλιών ελιάς για βελτίωση παραγωγής και περιορισμό ζημιών από κλιματικούς παράγοντες.
 • Συγκεντρώθηκαν πειραματικά στοιχεία για βιώσιμη εφαρμογή της βιολογικής γεωργίας στην ελαιοκαλλιέργεια.
 • Συγκεντρώθηκαν πειραματικά στοιχεία για βιώσιμη εφαρμογή του συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης στην ελαιοκαλλιέργεια.
 • Μελετήθηκε η επίδραση παραγόντων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή (υψηλή θερμοκρασία, χαμηλή θερμοκρασία, υπεριώδης ακτινοβολία, αλατότητα νερού) στην ελιά.

figure2 olive

Προγράμματα
 • Δημιουργία εθνικού ερευνητικού δικτύου στην αλυσίδα αξίας της Ελιάς (2018-2020) «ΓΓΕΤ». https://elia.ast.gr
 • Προσαρμογή οπωροφόρων δενδρωδών καλλιεργειών της Μεσογειακής λεκάνης στη κλιματική αλλαγή. (2019-2022). Prima. https://sites.unimi.it/primafreeclimb/
 • Στρατηγικές αειφόρου διαχείρισης στην ελαιοκομία με εφαρμογές μοντελοποίησης για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (2016-2019) Program FAE-JPI. http://www.olivemiracle.eu/
 • Εφαρμογή νέων καλλιεργητικών πρακτικών ελαιοκομίας για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τον περιορισμό της – Olive-CLIMA (LIFE11 ENV/GR/942). 2012-2017. http://www.oliveclima.eu
 • Επισκόπηση της ελαιοκομικής ζώνης περιοχής Μάκρης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και επιλογή γενοτύπου για μορφολογική περιγραφή. 2012-2017.
 • Κατάρτιση φορέων ελαιοκομίας στους Δήμους Κέρκυρας και Παξών για μια αειφόρο παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία ελαιοκομικών προϊόντων – Διεθνές Συμβούλιο Ελαιοκομίας (SUB-IOC-TEC 4/12). 2012.
 • Προώθηση αειφόρων προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης: το παράδειγμα του ελαιολάδου – INFOIL (LIFE08 INF/GR/000581). 2010-2012. http://www.infoil.gr/
 • Εφαρμογή συστήματος ολοκληρωμένης αγροτικής διαχείρισης- Προσδιορισμός του κατάλληλου χρόνου συγκομιδής των ελαιοποιήσιμων ελιών, 2007-2009.
 • Περιφερειακός πόλος καινοτομίας Κρήτης, Δράση Α8 «Ολοκληρωμένο σύστημα ταυτοποίησης, ελέγχου και προώθησης ελαιολάδου»-i4 Crete, 2006-2008.
 • Sustainable use of water resources and rural development in drought affected areas–IMAGE. Interreg III B Archimed, Μέτρο 3.1: Protection, Planning of natural resources and Landscape, 2006-2008. www.projectimage.eu
 • Mediterranean Initiatives-Development in Agriculture-M.I.D.A.. Interreg III B Archimed, Μέτρο 1.2: Assistance for urban centres, rural areas and growth of cooperation between them, 2006-2008. www.midaproject.eu
 • Effect of salinity stress on olive plantlets in Hydroponics cultivation and Alleviation Techniques, Transnational Collaboration, GSRT. 2007-2008.
 • Εφαρμογή Βιολογικής Γεωργίας στην Ελαιοκομία. Στα πλαίσια του Καν 2080/05 (Δράση Βiv.2). ΕΟΠ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ, MIC ΕΠΕ-ICAP A.E. 2006-2007.
 • "The future of olive plantation systems on sloping and mountainous land – Scenarios for production and natural resource conservation". OLIVERO. 2003-2006. Ε.Ε.

figure3 olive

Δημοσιεύσεις
 • Koubouris, G., Limperaki, I., Darioti, M., Sergentani, C. (2019) Effects of various winter chilling regimes on flowering quality indicators of Greek olive cultivars. Biologia Plantarum, 63, pp. 504-510. DOI: 10.32615/bp.2019.065
 • Fakher, O.A., Doupis, G., Psarras, G., Papafilippaki, A., Koubouris, G. (2019) Evaluation of legume-cereal seed mixtures for enhancement of soil fertility, carbon storage and biodiversity in a low-intensity olive orchard. Acta Horticulturae, 1242, pp. 309-313. DOI: 10.17660/ActaHortic.2019.1242.43
 • G. C. Koubouris, E. V. Avramidou, I. T. Metzidakis, V.P. Petrakis, C. K. Sergentani, A. G. Doulis. (2019) Phylogenetic and evolutionary applications of analyzing endocarp morphological characters by classification binary tree and leaves by SSR markers for the characterization of olive germplasm. Tree Genetics & Genomes. DOI: 10.1007/s11295-019-1322-0.
 • E.C. Georgiadou, G. Koubouris, V. Goulas, C. Sergendani, N. Nikoloudakis, G.A. Manganaris, P. Kalaitzis, V. Fotopoulos (2019) Genotype-dependent regulation of vitamin E biosynthesis in olive fruits as revealed through metabolic and transcriptional profiles. Plant Biology DOI: 10.1111/plb.12950.
 • Kourgialas N., Koubouris G., Dokou, Z. (2019) Optimal irrigation planning for addressing current or future water scarcity in Mediterranean tree crops. Science of The Total Environment 654, 616-632.
 • Markakis, E.A., Ligoxigakis, E.K., Roussos, P.A., Sergentani, C.K., Kavroulakis, N., Roditakis, E.N., Koubouris, G.C. (2018) Differential susceptibility responses of Greek olive cultivars to Fomitiporia mediterranea. European Journal of Plant Pathology, DOI: 10.1007/s10658-018-01622-w.
 • Koubouris G. 2018 Editorial - Advances in prediction, monitoring and mitigation of climate change effects on water resources and good agricultural practices for crop adaptation to environmental stresses. Journal of Water and Climate Change, 9 (4), 631-632.
 • Arampatzis G., Hatzigiannakis E., Pisinaras V., Kourgialas N., Psarras G., Kinigopoulou V., Panagopoulos A. & Koubouris G. (2018) Soil water content and olive tree yield responses to soil management, irrigation, and precipitation in a hilly Mediterranean area. Journal of Water and Climate Change, 9 (4), doi: 10.2166/wcc.2018.224.
 • Koubouris, G., Bouranis, D., Vogiatzis, E., Nejad, A.R., Giday, H., Tsaniklidis, G., Ligoxigakis, E.K., Blazakis, K., Kalaitzis, P., Fanourakis, D. (2018) Leaf area estimation by considering leaf dimensions in olive tree. Scientia Horticulturae, 240, pp. 440-445. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304423818304266
 • Kavvadias V., Papadopoulou M., Vavoulidou E., Theocharopoulos S., Koubouris G., Psarras G., Manolaraki C., Giakoumaki G. & Vasiliadis A. (2018) Effect of sustainable management of olive tree residues on soil fertility in irrigated and rain-fed olive orchards. Journal of Water and Climate Change, 9 (4), doi: 10.2166/wcc.2018.143.
 • Morianou G., Kourgialas N., Psarras G. & Koubouris G. (2018) Mapping sensitivity to desertification in Crete (Greece), the risk for agricultural areas. Journal of Water and Climate Change, 9 (4), doi: 10.2166/wcc.2018.148.
 • Bechara, E., Papafilippaki, A., Doupis, G., Sofo, A., Koubouris, G. (2018) Nutrient dynamics, soil properties and microbiological aspects in an irrigated olive orchard managed with five different management systems involving soil tillage, cover crops and compost. Journal of Water and Climate Change, 9 (4), doi: 10.2166/wcc.2018.082.
 • Kavvadias, V., Papadopoulou, M., Vavoulidou, E., Theocharopoulos, S., Repas, S., Koubouris, G., Psarras, G., Kokkinos G. (2018) Effect of addition of organic materials and irrigation practices on soil quality in olive groves. Journal of Water and Climate Change, 9 (4), doi: 10.2166/wcc.2018.090.
 • Bechara, E., Papafilippaki, A., Doupis, G., Sofo, A., Koubouris, G. (2018) Nutrient dynamics, soil properties and microbiological aspects in an irrigated olive orchard managed with five different management systems involving soil tillage, cover crops and compost. Journal of Water and Climate Change. DOI: 10.2166/wcc.2018.082.
 • Kavvadias, V., Papadopoulou, M., Vavoulidou, E., Theocharopoulos, S., Repas, S., Koubouris, G., Psarras, G., Kokkinos G. (2018) Effect of addition of organic materials and irrigation practices on soil quality in olive groves. Journal of Water and Climate Change. DOI: 10.2166/wcc.2018.090.
 • Farinelli, D. , Breton, C. , Koubouris, G. , Famiani, F. , Villemur, P. and Bervillé, A. (2018), Reply to Saumitou‐Laprade et al. (2017) “Controlling for genetic identity of varieties, pollen contamination and stigma receptivity is essential to characterize the self‐incompatibility system of Olea europaea L.”. (I.F. 5.67). Evol Appl.. doi:10.1111/eva.12633. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eva.12633
 • Koubouris, G., Psarras, G., Doupis, G. (2018) Potential for enrichment of soil with mineral nutrients by recycling olive pruning residues. Acta Horticulturae, 1199, pp. 297-301. https://www.actahort.org/books/1199/1199_46.htm
 • Arampatzis, G., Hatzigiannakis, E., Kourgialas, N., Psarras, G., Kinigopoulou, V., Panagopoulos, A., Koubouris, G. (2018) Seasonal variation and implications of soil water content in the cultivation of olive trees. Acta Horticulturae, 1199, pp. 339-343. https://www.actahort.org/books/1199/1199_53.htm
 • Sentouka, A., Sergentani, C., Markakis, E., Koubouris, G. (2018) Impact of fruit thinning on fruit properties of Olea europaea 'Kalamata' and 'Manzanilla'. Acta Horticulturae, 1199, pp. 375-378. http://www.actahort.org/books/1199/1199_59.htm
 • Victor Kavvadias, Maria Papadopoulou, Evangelia Vavoulidou, Sideris Theocharopoulos, Stella Malliaraki, Katerina Agelaki, Georgios Koubouris, Georgios Psarras, (2018) Chapter 10 - Effects of Carbon Inputs on Chemical and Microbial Properties of Soil in Irrigated and Rainfed Olive Groves, Editor(s): María Ángeles Muñoz, Raúl Zornoza, Soil Management and Climate Change, Academic Press, Pages 137-150, ISBN 9780128121283. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-812128-3.00010-0 .
 • Breton, C., Koubouris, G., Villemur, P., & Bervillé, A. J. (2017). 'Comment on Saumitou et al. (2017): Elucidation of the genetic architecture of self-incompatibility in olive: Evolutionary consequences and perspectives for orchard management'. Evolutionary Applications, doi:10.1111/eva.12494. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eva.12494/abstract
 • Kourgialas, N. N., Karatzas, G. P., & Koubouris, G. C. (2017). A GIS policy approach for assessing the effect of fertilizers on the quality of drinking and irrigation water and wellhead protection zones (Crete, Greece). Journal of Environmental Management, 189, 150-159. doi:10.1016/j.jenvman.2016.12.038. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479716310179?via%3Dihub
 • Markakis, E.A., Kavroulakis, N., Ntougias, S., Koubouris, G.C., Sergentani, C.K., Ligoxigakis, E.K. (2017) Characterization of fungi associated with wood decay of tree species and grapevine in Greece. Plant Disease, 101 (11), pp. 1929-1940. https://apsjournals.apsnet.org/doi/abs/10.1094/PDIS-12-16-1761-RE
 • Koubouris, G.C., Kourgialas, N.N., Kavvadias, V., Digalaki, N., Psarras, G. (2017) Sustainable Agricultural Practices for Improving Soil Carbon and Nitrogen Content in Relation to Water Availability–An Adapted Approach to Mediterranean Olive Groves. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 48 (22), pp. 2687-2700. doi: 10.5004/dwt.2017.21548. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00103624.2017.1416395
 • Kourgialas, N. N., G., Doupis, G., Psarras, C., Sergentani, N., Digalaki, and G. C., Koubouris. (2017). Soil management and compost effects on salinity and seasonal water storage in a Mediterranean drought-affected olive tree area. Desalination and Water Treatment 1–7. http://www.deswater.com/DWT_abstracts/vol_99/99_2017_42.pdf
 • Aksehirli-Pakyurek, M., Koubouris, G. C., Petrakis, P. V., Hepaksoy, S., Metzidakis, I. T., Yalcinkaya, E., & Doulis, A. G. (2017). Cultivated and wild olives in Crete, Greece—Genetic diversity and relationships with major Turkish cultivars revealed by SSR markers. Plant Molecular Biology Reporter, 35(6), pp. 575-585. doi:10.1007/s11105-017-1046-y. https://link.springer.com/article/10.1007/s11105-017-1046-y
 • Kourgialas, N. N., Koubouris, G. C., Karatzas, G. P., & Metzidakis, I. (2016). Assessing water erosion in Mediterranean tree crops using GIS techniques and field measurements: The effect of climate change. Natural Hazards, 83, 65-81. doi:10.1007/s11069-016-2354-5. https://link.springer.com/article/10.1007/s11069-016-2354-5
 • Breton, CM., Farinelli, D., Koubouris, G., Bervillé, A. (2016) A model based on S-allele dominance relationships to explain pseudo self-fertility of varieties in the olive tree. Euphytica 210, 105–117. https://link.springer.com/article/10.1007/s10681-016-1708-0
 • Garantonakis, N., Varikou, K., Markakis, E., Birouraki, A., Sergentani, C., Psarras, G., Koubouris, G. (2016) Interaction between Bactrocera oleae (Diptera: Tephritidae) infestation and fruit mineral element content in Olea europaea (Lamiales: Oleaceae) cultivars of global interest. Applied Entomology and Zoology 51, 257-265 https://link.springer.com/article/10.1007/s13355-016-0397-4
 • Kourgialas, N., Doupis, G., Papafilippaki, A., Psarras, G., Koubouris, G. (2016) Seasonal Variation of Soil Moisture in Irrigated Olive Trees. Procedia Engineering 162, pp. 471-475. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705816333999
 • Koubouris, G. C., Tzortzakis, N., Kourgialas, N. N., Darioti, M., & Metzidakis, I. (2015). Growth, photosynthesis and pollen performance in saline water treated olive plants under high temperature. International Journal of Plant Biology 6(1), 28-32. http://www.pagepress.org/journals/index.php/pb/article/view/6038
 • Koubouris, G.C., Kavroulakis, N., Metzidakis I.T., Vasilakakis, M.D., Sofo, A. (2015) Ultraviolet-B radiation or heat cause changes in photosynthesis, antioxidant enzyme activities and pollen performance in olive tree. Photosynthetica 53, 279-287. https://link.springer.com/article/10.1007/s11099-015-0102-9
 • Xanthopoulou, A., Ganopoulos, I., Koubouris, G., Tsaftaris, A., Sergendani, C., Kalivas, A., Madesis, P. (2014) Microsatellite high-resolution melting (SSR-HRM) analysis for genotyping and molecular characterization of an Olea europaea germplasm collection. Plant Genetic Resources: Characterization and Utilization, 1-5, doi:10.1017/S147926211400001X.
 • Koubouris, G.C., Breton, C., Metzidakis I.T., Vasilakakis M.D.. (2014) Self-incompatibility and pollination relationships for four Greek olive cultivars. Sci. Hortic. 176, 91-96.
 • Koubouris, G.C. Metzidakis I.T., Vasilakakis, M.D. (2012) Intraspecific variation in pollen viability, germination and ultrastructure of Olea europaea L.. African J. Biotechnol. 11, 13442-13446.
 • Koubouris, G.C. Metzidakis I.T., Vasilakakis, M.D. (2012) Flower Performance and Fruit Persistence in Organic "Kalamata" Olive. Acta Hortic. 949, 203-208.
 • Metzidakis I.T., Koubouris G.C., Kassidonis E., Sergendani C., Giannakaki A., Papathanasiou, G., Kosmas C., Moustakas N. (2012) Impact of soil management practices on physical and chemical properties of soils formed in marls, conglomerates or schists in sloping olive groves. Acta Hortic. 949, 371-378.
 • Koubouris, G.C., Metzidakis I.T., Vasilakakis, M.D. (2010) Phenological, morphological and functional indicators of genetic variability and their implication in the sexual reproductive system of Olea europaea L. (Oleaceae). Sci. Hortic. 123, 547–550.
 • Koubouris, G.C., Metzidakis I.T., Vasilakakis, M.D. (2010) Influence of cross pollination on the development of parthenocarpic -shotberries- olive (Olea europaea L.) fruits. Expl.Agric. 46, 67–76.
 • Koubouris, G.C. Metzidakis I.T., Vasilakakis, M.D. (2009) Impact of temperature on olive (Olea europaea L.) pollen performance in relation to relative humidity and genotype. Environ. Exp. Bot. 67, 209–214.
 • Gomez J.A., Amato M., Celano G., Koubouris G. (2008) Organic olive orchards on sloping land: more than a specialty niche production system?. J. Env. Manag. 89: 99-109.
 • Metzidakis I.T., Martinez-Vilela, A., Castro Nieto, G., Basso, B. (2008) Intensive olive orchards on sloping land: requiring good water and pest management. J. Env. Manag. 89: 120-128.
 • Owen, C.A., Bita, E.C., Banilas, G., Hajjar, S.E., Sellianakis, V., Aksoy, U., Hepaksoy, S., Chamoun, R., Talhook, S.N., Metzidakis, I., Hatzopoulos, P., Kalaitzis, P. (2005) AFLP reveals structural details of genetic diversity within cultivated olive germplasm from the Eastern Mediterranean. Theor. Appl. Genet. 110: 1169-1176.
 • Terzopoulos, P., Kolano, B., Bebeli, P., Kaltsikis, P., Metzidakis I. (2005) Identification of Olea Europaea L. cultivars using intersimple repeat markers. Sci. Hortic. 105, 45-51.
 • Nikoloudakis N., Metzidakis I., Banilas G., Gazis F., Hatzopoulos, P. (2003) Discrimination and genetic diversity among cultivated olives of Greece using RAPD markers. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 128, 741-746.

figure5 olive

Προσωπικό

Δρ. Κουμπούρης Γεώργιος

Ερευνητής, Υπεύθυνος Εργαστηρίου

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Τηλ: 28210-83434

Δρ. Μετζιδάκης Ιωάννης

Συνεργαζόμενος Ερευνητής

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Τηλ: 28210-83434

Δρ. Μανωλικάκη Ιωάννα

Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια

e-mail:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Τηλ: 28210-83435

Σεργεντάνη Χρύσα

Τεχνολόγος Γεωπονίας

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Τηλ: 28210-83435

figure6 olive

 
Developed by: Dionissis Efstathiou: @ | www