Εργαστηριο Φυτοποαθολογιας

 

Αντικείμενο

Οι κύριοι στόχοι του επιστημονικού αυτού τομέα βασικά προσανατολίζονται:

 • Στη μελέτη της βιολογίας και επιδημιολογίας των κυριότερων παθογόνων των βασικών καλλιεργειών της Κρήτης.
 • Στη μελέτη της ριζοσφαιρικής και φυλλοσφαιρικής μικροχλωρίδας.
 • Στην ανάπτυξη τεχνικών, μεθόδων και μέσων ολοκληρωμένης ή οικολογικής αντιμετώπισης των ασθενειών για την καλύτερη προστασία του αγροοικοσυστήματος και της υγείας του ανθρώπου.
 • Στη μελέτη της αποτελεσματικότητας νέων δραστικών ουσιών με μυκητοκτόνο και βακτηριοκτόνο δράση.
 • Στη χρησιμοποίηση ήπιων μυκηκτόνων για την αντιμετώπιση των ασθενειών των φυτών.

futopathologiaslide2

Αποτελέσματα
 • Αναπτύχθηκε και βρίσκει σήμερα ευρύτατη εφαρμογή η φυσικοβιολογική μέθοδος της ηλιοθέρμανσης του εδάφους για τον έλεγχο των ζωικών εχθρών, παθογόνων και ζιζανίων και για την βελτίωση της γονιμότητάς του.
 • Έγινε ανάλυση της ολικής μυκοχλωρίδας του εδάφους των περιοχών με θερμοκήπια στο Νομό Χανίων και απομονώθηκαν 10 ωφέλιμα ανταγωνιστικά είδη που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην παρασκευή βιολογικών προϊόντων ή τεχνητών ανθεκτικών εδαφών για τον έλεγχο των παθογόνων εδάφους.

  futopathologia4

 • Με την αξιοποίηση του φαινομένου της αλληλοπάθειας αναπτύχθηκαν μέθοδοι χρησιμοποίησης στην πράξη των φυτικών αιθερίων για την αντιμετώπιση του Βοτρύτη Τομάτας και της Ασκοσφαίρωσης των μελισσών.
 • Μελετήθηκε η δυνατότητα ελέγχου των ασθενειών των καλλιεργούμενων φυτών με τη χρησιμοποίηση βιολογικών προϊόντων και ήπιων μυκητοκτόνων όπως είναι το θείο με θειοβάκιλλο, τα παραφινικά λάδια, η διττανθρακική σόδα και οι φωσφονικές ενώσεις.
 • Βοήθησε στην ανάπτυξη ολοκληρωμένου προγράμματος αντιμετώπισης του Βοτρύτη με την παρακολούθηση του επιπέδου ανθεκτικότητας του παθογόνου και τη χρησιμοποίηση ειδικών για το σκοπό αυτό πλαστικών οροφής θερμοκηπίου.
 • Συντέλεσε με τις εργασίες του στην παραγωγή ειδικού πλαστικού με υψηλή αδιαπερατότητα ως προς το βρωμιούχο μεθύλιο.
 • Με τα πειράματα αποτελεσματικότητας για τις νέες δραστικές ουσίες βοήθησε στην έγκριση 15 νέων μυκητοκτόνων.
 • Μελετήθηκαν και αναπτύχθηκαν βιολογικές και χημικές μέθοδοι αντιμετώπισης των νέων ασθενειών στα Εσπεριδοειδή και στην Ακτινιδιά (Ξηρή Σηψιρριζία Εσπεριδοειδών, Αλτερναρίωση Ακτινιδιάς).

  futopathologiaslide1

 • Έγινε προσπάθεια ανάπτυξης τεχνητών ανθεκτικών εδαφών με επιλεγμένους αυτόχθονες ανταγωνιστές για την αντιμετώπιση των ασθενειών εδάφους στις διάφορες καλλιέργειες.
 • Προς την κατεύθυνση της μείωσης των χρησιμοποιούμενων μυκητοκτόνων και ιδιαίτερα του χαλκού μελετήθηκε η τεχνική της χρησιμοποίησης ιονισμένου με ιόντα χαλκού ψεκαστικού διαλυμάτος.
 • Μελετήθηκε η δυνατότητα αντιμετώπισης των εδαφογενών ασθενειών με τη χρησιμοποίηση διαλυτοποιημένου στο νερό άρδευσης όζοντος μόνο του ή σε συνδυασμό με ανταγωνιστές μύκητες.
 • Μελετήθηκε η αποτελεσματικότητα του διεγέρτη του συστήματος αυτοάμυνας των φυτών χαρπίνη Εa στην αντιμετώπιση τόσο των εδαφογενών όσο και υπέργειου τμήματος ασθενειών.
 • Παρέχεται κάθε χρόνο τεχνική υποστήριξη σε 500 περίπου καλλιεργητές για επίλυση των φυτοπαθολογικών προβλημάτων των καλλιεργειών τους.

 

Προγράμματα
 • "Ανάπτυξη Δικτύου Ανταλλαγής Πληροφοριών Έρευνας και Εφαρμογών της Βιολογικής Γεωργίας". Υπουργείο Γεωργίας.
 • "Παραγωγή βιολογικού ελαιολάδου". LEADER II.
 • "Αντιμετώπιση της βαρoϊκής ακαρίασης (Varroa jacobsoni Oud) με τη χρήση φυσικών ουσιών". Υπουργείο Γεωργίας.
 • "Μελέτη αποτελεσματικότητας φυτοπροστατευτικών και άλλων μέσων για την αντιμετώπιση των διάφορων ασθενειών των φυτών". Ιδιωτικοί φορείς.
 • "Εναλλακτικές μέθοδοι απολύμανσης εδάφους σε αντικατάσταση του βρωμιούχου μεθυλίου". Υπουργείο Γεωργίας.
 • "Περιφερειακό Δίκτυο Τεχνολογικής Προσφοράς (RENTS)". Καινοτόμες Δράσεις ΕΤΠΑ 2000-06.
 • "Δοκιμές επικύρωσης - Επιδεικτικές εφαρμογές στην Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παραγωγής Ελιάς (Επιτραπέζιας - Ελαιοποιήσιμης)". ΟΠΕΓΕΠ - AGROCERT.
 • "Μελέτη υποστήριξης της εφαρμογής των Κωδίκων Ορθής Γεωργικής Πρακτικής". Ελαιουργική.
 • "Εκσυγχρονισμός και αναδιάρθρωση Κερκυραϊκού ελαιώνα". Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

Δημοσιεύσεις
 • BOURBOS, V. A. et SKOUDRIDAKIS, M. T., 1993. Efficacite de quelques fongicides cupriques a l' egard de Spilocaea oleagina. Bulletin OEPP/EPPO, 23, 393-397.
 • BOURBOS, V. A. et SKOUDRIDAKIS, M. T., 1994. Possibilite d' une lutte integree conte la cladosporiose de tomate en serre. Bulletin OILB srop, 17(5), 39-42.
 • BOURBOS, V. A., and SKOUDRIDAKIS M. T, 1995. Pontential for control of Sclerotinia sclerotiorum (lib.) de Bary in tomato in non heated greenhouse by soil solarization. IOBC Wprs Bulletin Vol 18 (3) 60-63.
 • BOURBOS, V. A., and SKOUDRIDAKIS, M. T., 1996. Soil solarization for the control of Verticillium wilt of greenhouse tomato. Phytoparasitica 24,4 277-280.
 • BOURBOS, V. A. e SKOUDRIDAKIS, M. T., 1996. L alternariosi dei frutti dell Actinidia sinensis. Petria ,11,121-124.
 • BOURBOS, V. A., SKOUDRIDAKIS, M. T., DARAKIS, G. A. and KOULIZAKIS, M., 1997. Calcium cyanamide and soil solarization for the control of Fusarium solani f. sp. cucurbitae. Crop Protection,16 (4),383-386.
 • DARAKIS, G. A, BOURBOS, V. A. and SKOUDRIDAKIS, M. T., 1997. Phosphonate transport in Phytophthora carpsici. Plant Pathology (1997) 46, 762-772.
 • BOURBOS, V. A., SKOUNDRIDAKIS, M. T., METZIDAKIS, I., 1999. Alternaria alternata: a new disease of leafy cuttings of olive shoots. Acta Hort. 474, 585-588.
 • BOURBOS, V. A. and SKOUDRIDAKIS, M. T., 2000. Control of soil borne diseases of cultivated plants by mycorrhizae.Phytopatholοgia Mediterranea, 39:2, 326.
 • BOURBOS, V. A. and METZIDAKIS, I., 2000. Biological control of Phytophthora cambivora (Petri) Buisman in chestnut tree (Castanea satica Miller). Ecologia Mediterranea 26 (1-2), 123-127 (2000).
 • BOURBOS, V. A., SKOUDRIDAKIS, M. T. and BARBOPOULOU, E. A., 2001.Sodium bicarbonate for the control of Erysiphe polygoni in greenhouse tomato. Phytopathologia Mediterranea , 40:1,88.
 • ΜΠΟΥΡΜΠΟΣ, Β. Α. και ΜΠΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΥ, Ε. Α., 2001. Η βιολογική αντιμετώπιση των ασθενειών των φυτών στην οικολογική γεωργία. Ημερίδα Agrotica:Βιολογική γεωργία-Φυτική και Ζωική Παραγωγή, Θεσσαλονίκη, 115-132.
 • BOURBOS, V. Α., 2002. Biological control of olive tree soil borne diseases. ECOLIVA, 1st International IFOAM Organic Olive Conference, 22-25 May 2002, Sierra de Segura, Spain.
 • BOURBOS, V. Α., BARBOPOULOU, Ε.Α. and GEORGIADIS, K., 2002. Biological control of Botrytis cinerea by the use of essential oils. 5th World Congress and 8th ISHS Symposium on the processing tomato, 8-10 June 2002, Istanbul, Turkey.
 • ΜΠΟΥΡΜΠΟΣ, Β. Α., ΜΠΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΥ, Ε. Α. και ΚΥΚΡΙΛΗΣ, Μ., 2002. Έλεγχος της σποριογένεσης και βλαστικότητας του Botrytis cinerea Pers. σε θερμοκήπιο τομάτας με τη χρησιμοποίηση του πλαστικού κάλυψης οροφής TUV 3935. 11o Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Φυτοπαθολογικής Εταιρείας, 1-4 Οκτωβρίου 2002, Πρέβεζα.
 • BOURBOS, V. A. and BARBOPOULOU, E. A., 2003. Possibility to control Spilocaea oleagina (Cast.) Hugh with the utilisation of ionized water in the spraying solution. Abstract of the 1st European Meeting of the IOBC/WPRS study Group "Integrated control in Olives", 29-31 May, MAICH, Chania, Greece, 81.
 • BOURBOS, V.A. and BARBOPOULOU, E.A., 2003. Colletotrichum acutatum: a new disease of olive tree in Crete (preliminary report). Proceedings of the International Symposium "The Olive Tree and the Environment", pp. 121-125.
 • ΜΠΟΥΡΜΠΟΣ, Β.Α. και ΜΠΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΥ, Ε.Α., 2004. Δυνατότητα αντιμετώπισης του περονοσπόρoυ του αμπελιού (Plasmopara viticola) με τη χρησιμοποίηση ιονισμένου νερού στο ψεκαστικό διάλυμα.Πρακτικά Ε.Ε.Ε.Ο. , 11 (2): 183-186.
 • BACANDRITSOS, Ν., BOURBOS, V.A and ANASTASSIADOU, H., 2004. Possibility of treating varoa acariasis (Varoa jacobsoni Oud) with natural substances. Vet. Glasnik, 58 (3-4), 359-368.
 • ΜΠΟΥΡΜΠΟΣ, Β.Α. και ΜΠΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΥ, Ε.Α., 2007. Μαύρη σήψη των καρπών του μάνγκο (Mangifera indica, L.). Μια νέα ασθένεια για την Ελλάδα. Πρακτικά Ε.Ε.Ε.Ο. 12 (1): 345-348.
 • ΜΠΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΥ Ε., ΜΠΟΥΡΜΠΟΣ Β., ΜΙΚΑΛΕΦ Λ., ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Κ. 2007. Δυνατότητα ολοκληρωμένης αντιμετώπισης του βοτρύτη (Botrytis cinerea, Pers) σε τομάτα θερμοκηπίου. Πρακτικά Ε.Ε.Ε.Ο. 13 (2): 947-950.

 

 

Προσωπικό

Μαθιουδάκης Μάνθος
Ερευνητής, Υπεύθυνος Εργαστηρίου

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
Τηλ: 28210-83415

 
Developed by: Dionissis Efstathiou: @ | www