Ερευνητικες δραστηριοτητες

 Το Ινστιτούτο έχει συμμετάσχει σε δεκάδες ερευνητικά προγράμματα, ενώ διαθέτει σύγχρονο επιστημονικό εξοπλισμό που του επιτρέπει να φέρει σε πέρας το ερευνητικό του έργο.

Μπορείτε να δείτε ενδεικτικές λίστες με τα προγράμματα που έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη (Ανταγωνιστικά της ΕΕ, Ανταγωνιστικά Διεθνών Οργανισμών, Εθνικά Ανταγωνιστικά) καθώς και ενδεικτική λίστα του υπάρχοντος εξοπλισμού:

Ευρωπαϊκά
 • Introduction of new olive crop management practices focused on climate change mitigation and adaptation (OLIVE-CLIMA), στα πλαίσια του LIFE11 (2012-2017)
 • Sustainable management of biotic and abiotic parameters in hydroponic culture of tomato and lettuce (HYDROFLIES), INTERREG III, 2012-2014
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη κέντρων συλλογής, διαχείρισης και διάθεσης ελαιοπυρήνα για σκοπούς ενεργειακής αξιοποίησης (ΚΕ.Δ.ΕΛ.Ε.Α.) INTERREG III, 2012-2014
 • Water and Life (H2O and Life) στο πλαίσιο του προγράμματος Διά Βίου Μάθησης Grundtvig 2011-2013 της Ε. Ε. (contract 2011-1-CY1-GRU06-01523 3) (www.water-and-life.eu)
 • Promoting sustainable production and consumption patterns: the example of olive oil– INFOIL (LIFE08 INF/GR/000581). 2010-2012. (www.infoil.gr)
 • COST FA1103 (2011-2015) Endophytes in Biotechnology and Agriculture
 • Biotechnological recycle of olive mills washing water by microalgae" (ALGATEC) in the FP7-SME-2008-1 της Ε.Ε. (Grant agreement: 232331). (www.algatec.net)
 • Safe and High Quality Chains and Networks for the Citrus Industry Between Mediterranean Partner Countries and Europe", (EuroMed CitrusNet) in FP6-2005-Food-4 C of ΕU.
 • Safeguard of hazelnut and almond genetic resource: from traditional uses to novel agroindustry opportunities-SAFENUT, 2007-2010. http://safenut.casaccia.enea.it
 • «Safe and high quality supply chains and networks for the citrus industry between Mediterranean partner countries and Europe-EuroMedCitrusNet» 6th Framework Programe (2006-2009).
 • Safe and high quality food production using low quality waters and improved irrigation systems and management" (SAFIR) in the FP6-2004-FOOD-3-B της Ε.Ε. (contract FOOD-CT-2005-023168). (www.safir4eu.org 
 • Evaluation of the Sainfoin germplasm for agronomic, nutritional and veterinary characteristics" (HEALTHYHAY). MARIE CURIE ACTIONS, Call: FP6-2005-Mobility.
 • Sustainable use of water resources and rural development in drought affected areas–IMAGE. Interreg III B Archimed, Measure 3.1: Protection, Planning of natural resources and Landscape, 2006-2008. www.projectimage.eu
 • Mediterranean Initiatives-Development in Agriculture-M.I.D.A.. Interreg III B Archimed, Measure 1.2: Assistance for urban centres, rural areas and growth of cooperation between them, 2006-2008 (www.midaproject.eu)
 • Mise en oeuvre d' une Plateforme de Services pour la lutte contre la secheresse et la desertification dans les regions du bassin de la Mediterranee Europeenne a travers un systeme d' actions pilote locales" (DESERTNET 2) στο πλαίσιο του INTERREG IIIB-MEDOCC (2005-05-4.4-I-156). (www.desertnet.org)
 • The Future of Olive Plantation System on Sloping and Mountainous Land; Scenarios for Production and Natural Resources Conservation" (OLIVERO) in the Quality of Life and Living Resources of EU. (www.olivero.info)
 • Towards Sustainable Water Use on Mediterranean Islands: Addressing Conflicting Demands and Varying Hydrological, Social and Economic Conditions" (MEDIS) in the EESD-ESD Programme of EU
 • (www.uni-muenster.de/Umweltforschung/ medis/summary/summary.html).
 • Technology for Treatment and Recycling of the Water Used to Wash Olives" (UDOR) in CRAFT Programme of EU
 • "Wastewater Recycling of Olive Oil Mills in Mediterranean Countries - Demostration and Sustainable Reuse of Residuals (WAWAROMED) " INCO-MED - E.E.
 • COST843 (2000-2005) Quality enhancement of plant production through tissue culture.
 • Innovative biological indicators to improve the efficiency of water and nitrogen use and the fruit quality in tree crops (FAIR1-CT95-0030)
 • Διατήρηση, χαρακτηρισμός συλλογή και χρησιμοποίηση των γενετικών πόρων της Ελιάς" RESGEN CT - 96/97
 • COST822 (1994-1999) Plant tissue culture and Agriculture.
Διεθνών Οργανισμών
 • Training olive sector's stakeholders in a remote region of Greece-Towards sustainable production, processing and marketing of olive products. (SUB-IOC-TEC 4/12 (2012)
 • Promotional activities for extra virgin olive oil: Quality and health aspects (SUB-IOC-PRO-EUM-21/12)
 • Innovation Center of Crete with emphasis on natural resources management" (EL0075). EEA Grants (2010-2012)
 • The future of table olive and olive oil industries" and an "Exhibition of Greek table olives and Protected Designation of Origin (PDO) olive oils" SUB-IOC-PRO-UM-8/11 (2011)
 • Interactive 3day activities in Crete for the promotion of olive oil to national and international media. SUB-IOC-PRO-EUM-4/10 (2010)
 • Cultivation of novel crops". Agricultural Research Service of the Ministry of Agriculture των ΗΠΑ.
Εθνικά
 • "Συμβολή των μυκορριζών στην αειφορικότητα οριακών μεσογειακών συστημάτων – ανάπτυξη μυκορριζικών εμβολίων" στα πλαίσια της πράξης 'ΘΑΛΗΣ' 'Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διαϊδρυματικής έρευνας και καινοτομίας' του Υπ. Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Καινοτομίας.(2012-2015).
 • Ανάπτυξη και αξιολόγηση λογισμικού για το σχεδιασμό της άρδευσης της ελιάς για την αύξηση της αποτελεσματικότητας του νερού σε επίπεδο αγρού" στα πλαίσια της Ε&Τ Συνεργασίας Ελλάδας-Αιγύπτου 2006-08 της ΓΓΕΤ (έργο ΓΓΕΤ 269ε)
 • Επίδραση της αλατότητας σε νεαρά φυτά ελιάς σε υδροπονική καλλιέργεια και τεχνικές διαχείρισης. Διακρατική συνεργασία Ελλάδα-Αιγύπτου, ΓΓΕΤ. 2007-2008.
 • Χαρακτηριστικά και Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων Ελαιουργείων" ΓΓΕΤ – Διακρατική Συνεργασία Eλλάδας-Μαυροβούνιο 2006 – 2008
 • «Νέα υποκείμενα εσπεριδοειδών. Μικροπολλαπλασιασμός, μοριακή-γενετική ταυτοποίηση και αξιολόγηση σε βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες-ΕΣΠΕΡΥΠΟ» στα πλαίσια της δέσμης προγραμμάτων του ιδρύματος προώθησης έρευνας 2006-2009.
 • Καινοτόμες πρακτικές άρδευσης για αύξηση της αποτελεσματικότητας του νερού και της ποιότητας των προϊόντων" στα πλαίσια της Διακρατικής Συνεργασίας Ελλάδας - Τυνησίας 2005-2007 της ΓΓΕΤ (έργο ΓΓΕΤ 135ε).
 • "Προσαρμοστική αποτελεσματικότητα της φυσιολογίας παραγωγής ποικιλιών της αμπέλου υπο τη συνεργιστική δράση ξηρασίας και υπεριώδους ακτινοβολίας" στο ΠΕΝΕΔ-2003 της ΓΓΕΤ (αρ. έργου 03ΕΔ/480) 2005-2008
 • Μια νέα προσέγγιση της τεχνικής αρδεύσεων για αριστοποίηση του παραγωγικού συστήματος" (ΦΠ21), στο πρόγραμμα ΕΠΑΝ - Μέτρο 4.5.1 της ΓΓΕΤ. (2004-2007)
 • Βέλτιστες Καινοτόμες Πρακτικές Χρήσης Νερού για Αειφόρο Διαχείριση των Υδατικών Πόρων" (BEWARE) στο πρόγραμμα CRINNO της Περιφέρειας Κρήτης-ΕΕ (2004-2006)
 • Μελέτη της επίδρασης του καλίου στην ανάπτυξη , την παραγωγή και την κατανομή των θρεπτικών στοιχείων στην τομάτα κάτω από συνθήκες άρδευσης με αλατούχο νερό". ΓΓΕΤ, Διακρατική Ελλάδας - Γιουγκοσλαβίας για Ε & Τ. (2002-2004)
 • Μελέτη των Μηχανισμών Αντοχής στην Αλατότητα της Αμπέλου". ΓΓΕΤ, Διακρατική Συνεργασία Ελλάδας - Κίνας για Ε&T. (2001-2002)
 • Study of the Physiological Basis of Salt Tolerance of the Main Greek Olive Cultivars. GSRT - Bi-Lateral R&T Cooperation of Greece-Italy (Contract GSRT-1296/99). (2000-2001)
 • Ιοειδή: Μελέτη μοριακών αλληλεπιδράσεων με τον ξενιστή και επιδημιολογία της Εξωκόρτιδας των εσπεριδοειδών". ΓΓΕΤ - ΠΕΝΕΔ 99
Εξοπλισμός

 Το Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών διαθέτει τον παρακάτω εργαστηριακό εξοπλισμό:

-Μετρήσεις Φυσιολογικών Παραμέτρων:

 • Συσκευές μέτρησης υδατικής κατάστασης στους φυτικούς ιστούς (pressure chamber, pshychrometer, porometers, κλπ)
 • Συσκευές μέτρησης φωτοσύνθεσης (LI-6400), φθορισμού της χλωροφύλλης (MINI-PAM) και συσκευή μέτρησης δείκτη φυλλικής επιφάνειας (LAI-2000)
 • Μετρητές φυλλικής επιφάνειας (LΙ-3100, ΔΤ ΜΚ2)

equipment03

-Μετρήσεις/Αναλύσεις σε έδαφος, νερό και φυτικούς ιστούς:

 • Δειγματολήπτες εδάφους για όλους τους τύπους εδαφών και αδιατάρακτων δειγμάτων
 • Συσκευές προσδιορισμού υγρασίας του εδάφους (pressure plate apparatus, tensiometers, TDR διαφόρων τύπων, κλπ)
 • Συσκευή μέτρησης αλατότητας στο έδαφος in situ (salinity bridge)
 • Συσκευές για προσδιορισμό βασικών φυσικοχημικών ιδιοτήτων δειγμάτων νερού και υγρών αποβλήτων (pH, αλατότητα, ανόργανα ιόντα, COD, BOD, κλπ.)
 • Συσκευές και εξοπλισμό για προσδιορισμό βασικών φυσικοχημικών χαρακτηριστικών του εδάφους (pH, αλατότητα, μηχανική σύσταση, κοκκομετρική σύσταση, ολικό και ενεργό CaCO3, οργανική ουσία, κλπ.)
 • Συσκευές για προσδιορισμό ολικού Αζώτου (Kjeldhal) σε δείγματα νερού, εδάφους και φυτικών ιστών
 • Φασματοφωτόμετρο ICP-OES Dual View (Optima 8300) για προσδιορισμό ανόργανων στοιχείων σε δείγματα νερού, εδάφους και φυτικών ιστών

nutr2

-Μοριακή βιολογία:

 • Μικροφυγόκεντροι, ηλεκτροφορήσεις, τράπεζα UV, καταψύκτες κλπ)
 • Θάλαμοι ανάπτυξης φυτών
 • Συσκευές PCR, Real-Time PCR
 • Συσκευή ELISA

equipment07

-Μικροβιολογία:

 • Τράπεζα νηματικής ροής, αποστειρωτές, θάλαμοι ανάπτυξης μικροοργανισμών, κυκλικός αναδευτής, μικροσκόπια, κλπ

equipment01

-Αναλύσεις ελαιολάδου:

 • Φασματοφωτόμετρο ορατού υπεριώδους διπλής δέσμης
 • Σύστημα υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης (HPLC)
 • Συστήματα αέριας χρωματογραφίας με ανιχνευτές: δέσμευσης ηλεκτρονίων, ιονισμού φλόγας (FID), αζώτου-φωσφόρου (NPD) και φλογοφωτομετρικό (FPD)
 • Αέριος χρωματογράφος-Φασματογράφος μάζας (GC-MSD)
 • Φασματοφωτόμετρο ατομικής απορρόφησης με φούρνο γραφίτη
 • Συσκευή χώνευσης δειγμάτων με μικροκύματα
 • Πλήρη εξοπλισμό για διενέργεια οργανοληπτικού ελέγχου 

equipment02

-Εντομολογία:

 • Θάλαμοι και ειδικά διαμορφωμένοι χώροι με ρυθμιζόμενες συνθήκες θερμοκρασίας και φωτοπεριόδου για την ανάπτυξη φυτών ξενιστών και εντόμων
 • Κλωβοί εντόμων, στερεοσκόπια, μικροσκόπια κλπ.

equipment06

 

 

 

 

 

 
Developed by: Dionissis Efstathiou: @ | www