Εργαστηριο Υποτροπικων Φυτων

Αντικείμενο

Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου με έδρα στα Χανιά είναι ο διατηρητής των Εθνικών Συλλογών Υποτροπικών ειδών.
Κύριοι ερευνητικοί τομείς του εργαστηρίου Υποτροπικών φυτών & Ιστοκαλλιέργειας είναι:

• Διατήρηση ex situ και εμπλουτισμός των Εθνικών Συλλογών Υποτροπικών ειδών: Αβοκάντο, Φραγκόσυκο, Μουσμουλιά, Μάνγκο, Χαρουπιά, Μπανάνα, Τσεριμόγια, Πεκάν, Χουρμαδιά, Φεϊζόα, Γκουάβα, Καραμπόλα, Μακαντάμια, Λίτσι.

• Αξιολόγηση και μελέτη ποικιλιών υποτροπικών καλλιεργειών, ως προς την φυσιολογία και την προσαρμοστικότητα στα νέα κλιματικά δεδομένα.

• Δημιουργία και αξιολόγηση νέων ποικιλιών και υποκειμένων, με σκοπό την πρωιμότητα, τη βελτίωση της ποιότητας και την ανάπτυξη ανθεκτικότητας σε βιοτικές και αβιοτικές καταπονήσεις.

• Διατήρηση και παραγωγή υγιούς φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού.

• Μελέτη και εφαρμογή κλασικών μεθόδων πολλαπλασιασμού στα διάφορα υποτροπικά και τροπικά φυτά, όπως ο εμβολιασμός σποροφύτων, η χρήση μοσχευμάτων, η χρήση καταβολάδων κλπ.

• Μελέτη και εφαρμογή πολλαπλασιασμού με την τεχνική της ιστοκαλλιέργειας (in vitro πολλαπλασιασμός).

• Μελέτη και αξιολόγηση καινοτόμων σκευασμάτων για εφαρμογή σε καλλιέργειες υποτροπικών ειδών, με σκοπό την ικανοποιητική ποιότητα και απόδοση των καλλιεργειών.

 

altaltalt

altaltalt

Αποτελέσματα

• Αναπτύχθηκε τεχνική εντατικής καλλιέργειας Μάνγκο σε θερμοκήπιο για παραγωγή καρπών εκτός εποχής.


• Έγινε αξιολόγηση σύγχρονων καλλιεργητικών τεχνικών στους τομείς συστημάτων φύτευσης και ανάπτυξης των φυτών, σχήματος και μεγέθους των φυτών, κλάδευσης της κόμης και αραίωσης των καρπών με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων καρπών στα φυτά Αβοκάντο, Μπανάνα, Μάνγκο, Τσεριμόγια, Πεκάν, Φεϊζόα, Μουσμουλιά και Φραγκοσυκιά.


• Έγινε βελτίωση της τεχνικής του πολλαπλασιασμού στα φυτά: Αβοκάντο (με εμβολιασμό σποροφύτων και ιστοκαλλιέργεια), Τσεριμόγια (με ριζοβολία μοσχευμάτων και ιστοκαλλιέργεια), Μπανάνα - Σμέουρο (με ιστοκαλλιέργεια).


• Παράχθηκε και διατέθηκε σε φυτώρια και γεωργούς φυτικό υλικό Αβοκάντο και Μπανάνας στα πλαίσια προγραμμάτων αναδιάρθρωσης καλλιεργειών του Υπ. Γεωργίας.


• Εισήχθησαν από ερευνητικά ιδρύματα εξωτερικού ποικιλίες διαφόρων ειδών υποτροπικών φυτών, μελετήθηκε η δυνατότητα επιτυχούς καλλιέργειας τους στον Ελλαδικό χώρο και έγινε αξιολόγηση και επιλογή των πλέον κατάλληλων για εμπορική καλλιέργεια ποικιλιών Αβοκάντο, Μπανάνας, Μάνγκο, Τσεριμόγια, Πεκάν, Φεϊζόα, Χουρμαδιάς, Μουσμουλιάς και Φραγκοσυκιάς.


ΠρογράμματαΠρόσφατα προγράμματα

 

 • "Μελέτη της επίδρασης του σκευάσματος ΑΜΙΝΟ-16 στην θρέψη και ποιότητα των παραγόμενων καρπών αβοκάντο", ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ, Ινστιτούτο Ελιάς, Ύποτροπικών Φυτών και Αμπέλου, Εργαστήριο Υποτροπικών Φυτών και Ιστοκαλλιέργειας, 2019-2020.   
 • "Παραγωγή και προώθηση νέων ποικιλιών αβοκάντο, AVO-CARE', ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου, Εργαστήριο Υποτροπικών φυτών και Ιστοκαλλιέργειας, 2018 – 2021.

 

Παλαιότερα προγράμματα


• ΑγροΕΤΑΚ, «Διατήρηση και Προστασία εκτός τόπου (ex situ) των ελληνικών Αυτοφυών ειδών Capparis ovata L. (Κάππαρη) και Hypericum perforatum L. (Σπαθόχορτο)», ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων, 2014-2015.

• Δίκτυο για τροπικά και υποτροπικά φυτά με την ονομασία MESFIN όπου συμμετείχαν 14 χώρες και στο οποίο περιλαμβάνονται τα φυτά: Αβοκάντο, Μάνγκο, Τσεριμόγια, Γκουάβα, Παπάγια, Λόνγκαν, Χουρμαδιά, Καραμπόλα, Ανανάς, Πασιφλόρα, Λίτσι, Μουσμουλιά, Φεϊζόα και Συκιά.

• Δίκτυο CACTUS PEAR όπου συμμετείχαν 18 χώρες και στο οποίο περιλαμβάνεται η Φραγκοσυκιά και λοιπά κακτοειδή.

• Υποδίκτυο για το PECAN όπου συμμετείχαν 13 χώρες και στο οποίο περιλαμβάνεται το υποτροπικό φυτό Πεκάν.

• Δίκτυομετηνονομασία ICUC (International Centre for Underutilized Crops). Συμμετείχαν 12 Ευρωπαϊκές χώρες και σκοπός ήταν η προώθηση στην Ευρώπη της καλλιέργειας φυτικών ειδών που μέχρι σήμερα δεν καλλιεργούνται ή καλλιεργούνται περιορισμένα.

• Ανθρώπινο Δίκτυο Γεωργικής Βιοτεχνολογίας υπό την αιγίδα της ΓΓΕΤ όπου συμμετείχαν Έλληνες ερευνητές και είχε στόχο την προώθηση της έρευνας στη Γεωργική Βιοτεχνολογία (πολ/σμός in vitro, προστασία φυτών και περιβάλλοντος, τεχνολογία τροφίμων).

• Ελληνικό Δίκτυο Ερευνών Βιοποικιλότητας (ΕΔΕΒ) («Hellenic Network for Biodiversity Research (HelBioNet)»), συντονιστής ΙΘΑΒΙΓ / ΕΛΚΕΘΕ,: «Δημιουργία Εθνικών Ερευνητικών Δικτύων σε Τομείς που αφορούν τις Ερευνητικές Υποδομές του Ευρωπαϊκού Οδικού Χάρτη των Ερευνητικών Υποδομών (ESFRI – European Strategy Forum for Research Infrastructures)».

• COST843 με συμμετοχή 28 Ευρωπαϊκών χωρών, είχε στόχο την καλύτερη συνεργασία μεταξύ ερευνητών των χωρών μελών για την παραγωγή πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού με τη εφαρμογή βιοτεχνολογικών μεθόδων.


Ημερίδες• Η καλλιέργεια του αβοκάντο-Βασικές αρχές. 26/2/2018. Χανιά.

• Νέες δυνατότητες καλλιέργειας σε νησιωτικές περιοχές - Διατήρηση και προστασία εκτός τόπου (ex situ) των ελληνικών αυτοφυών ειδών Capparis ovata L. (Κάππαρη) και Hypericum perforatum L. (Σπαθόχορτο), 26/8/2015. Σίφνος, Σύρος, Αμοργός, Κεφαλονιά.

 


ΔημοσιεύσειςΔιεθνείς

  Tzatzani T-T, Kavroulakis N, Doupis G, Psaras G, Papadakis I, 2019. Nutritional status of "Hass" and "Fuerte" avocado (Persea americana Mill.) plants subjected to high soil moisture. Journal of Plant Nutrition. in press

  Tzatzani T-T, T, Dimassi K, Therios I, 2018. Organogenesis of Citrus rootstocks using mature explants. Journal of Agriculture and Environmental Sciences. 7: 10-15.

  Tzatzani T-T, Yupsanis T, Dimassi K, Therios I, 2015. Usage of DNases and NDP kinases as molecular markers of the developmental embryo stage of Poncirus trifoliata L. and Citrus aurantium L. rootstocks. Brazilian Journal of Botany. 38: 469-477.

  Tzatzani T-T, Dimassi K, Yupsanis T, Bosabalidis A, Therios I, Sarropoulou V, 2013. Globular body production, their anatomy, DNase gel analysis and NDP kinase activity in root tips of Poncirus trifoliata L. Plant Physiology and Biochemistry.71: 247-253.

  Tzatzani T-T, Dimassi-Theriou K, Therios I, Molassiotis A, 2009. The effect of BA, GA3 and IBΑ on in vitro organogenesis of Poncirus trifoliata starting from globular bodies Proceedings of the 1st Balkan Symp. on Fruit Growing Eds.: A. Zhivondov et al. Acta Horticulturae 825: 289-292.

  Tzatzani T-T, Dimassi-Theriou K, Therios I, 2007. Organogenesis from root segments of Citrus rootstocks treated with BA and α-NAA. Fifth International Conference “Propagation of Ornamental Plants”, Bulgaria, 2007.

  • Lionakis, S. M. and Loxou, B. K. 1996. Behaviour of some Mango cultivars in the greenhouse, under net and outdoors in the area of Chania Crete. Acta Horiculturae, 455, 401-406.

  • Vekiari, S. and Lionakis, S. M. 1988. Fruit quality characteristics of some Avocado cultivars in Greece. Proceedings of 2nd International meeting on Mediterranean tree crops. Chania 2-4 November 1988.

   

  Εθνικές


  • Βαρίκου Κ., Κουργιαλάς Ν., Μαθιουδάκης Μ.,Τζατζάνη Θ.-Τ., Ψαρράς Γ., 2018. Η καλλιέργεια του αβοκάντο – Βασικές αρχές. Περιοδικό «ΔΗΜΗΤΡΑ», Τεύχος 22, σελ. 12-15.

  Τζατζάνη Θ.-Τ. και Μαλούπα Ε., 2015. Επίδραση της ουσίας Betaineσε invitro καλλιέργεια του φυτού Hypericum perforatum L. (Σπαθόχορτο)». 27ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, σελ. 275-278.

  Τζατζάνη Θ.-Τ., Δημάση-Θεριού Κ., Θεριός Ι., 2009. Η Επίδραση του ινδολυλοβουτυρικού οξέος (ΙΒΑ) και του είδους υποστρώματος στην invitro καλλιέργεια βλαστικών κορυφών Νεραντζιάς, 24ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, σελ. 269-274.

  • Μπαρμποπούλου E., Ντούγιας Σ., Ζερβάκης Γ., Παπαδάκης Ι., Ψαράς Γ. και Καβρουλάκης Ν. 2009. Απομόνωση και χαρακτηρισμός ενός στελέχους του γένους Pythium με πιθανή φυτοπαθογόνο δράση σε δένδρα αβοκάντο. Σελ 317-320 των πρακτικών του 24ου Επιστημονικού Συνέδριου Ε.Ε.Ε.Ο. Βέροια Ημαθίας.

  • Λιονάκης, Σ.Μ. Βαρουξάκη, Μ. Δακανάλη, Καβρουλάκης Ν. και Παπαδάκης. Ι. 2007. Πορεία βλάστησης, άνθησης, καρπόδεσης, καρπόπτωσης, αύξησης του καρπού και παραγωγής ενήλικων δένδρων αβοκάντο μετά από κορμοτομή. Σελ.121-124 των πρακτικών του 23o Επιστημονικού συνεδρίου «Η Αγροτική Παραγωγή στο Νέο Ευρωπαϊκό Περιβάλλον», Ελληνική Εταιρεία της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Χανιά.

  • Ξερουδάκη Ε., Παπαδάκης Ι., Αντωνοπούλου Χ., Καβρουλάκης Ν. και Λιονάκης Σ.Μ. 2007 Επίδραση της χαραγής στην καρπόδεση, το βάρος των καρπών, τη συγκέντρωση των υδατανθράκων στα φύλλα και τη θρεπτική κατάσταση δέντρων αβοκάντο. Σελ. 109-112 των πρακτικών του 23o Επιστημονικού συνεδρίου «Η Αγροτική Παραγωγή στο Νέο Ευρωπαϊκό Περιβάλλον», Ελληνική Εταιρεία της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Χανιά.

  Τζατζάνη Θ.-Τ., Δημάση-Θεριού Κ., Θεριός Ι., Μολασιώτης Α., 2007. Η Επίδραση του ινδολυλοβουτυρικού (ΙΒΑ) και ναφθαλινοξικού (ΝΑΑ) οξέος στην invitro καλλιέργεια βλαστικών κορυφών Νεραντζιάς.23ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, σελ. 227-229.

  Τζατζάνη Θ.-Τ., Δημάση-Θεριού Κ., Θεριός Ι., Μολασιώτης Α., 2005. Η Επίδραση της κυτοκινίνης σε σπορόφυτα τρίφυλλης πορτοκαλιάς. 22ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, σελ. 281-284.

Βιογραφικό

alt

 

Τζατζάνη Θηρεσία-Τερέζα
Δόκιμη Ερευνήτρια

 

 

 

 

Προπτυχιακές σπουδές:
2004, Πτυχίο Γεωπονίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μεταπτυχιακές σπουδές:
2006, Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ειδίκευσης Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Τίτλος Διατριβής: Πολλαπλασιασμός υποκειμένων εσπεριδοειδών in vitro και in vivo. Γεωπονική Σχολή, Α.Π.Θ.

2011, Διδακτορικό δίπλωμα, Δενδροκομία – Φυσιολογία, Τίτλος: Παράγοντες που καθορίζουν την οργανογένεση in vitro σε τρία υποκείμενα εσπεριδοειδών, Γεωπονική Σχολή, Α.Π.Θ.

2015, Postdoc, ΑγροΕΤΑΚ, Διατήρηση και Προστασία εκτός τόπου (ex situ) των ελληνικών Αυτοφυών ειδών Capparis ovata L. (Κάππαρη) και Hypericum perforatum L. (Σπαθόχορτο), ΕΛΓΟ–ΔΗΜΗΤΡΑ, Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:
Φυσιολογία αύξησης και ανάπτυξης υποτροπικών ειδών. Πολλαπλασιασμός με invitro μεθόδους. Εφαρμογή νέων καλλιεργητικών τεχνικών& χρήση καινοτόμων τεχνολογιώνσε υποτροπικές καλλιέργειες.

https://www.researchgate.net/profile/Thiresia_Teresa_Tzatzani2ΠροσωπικόΔρ. Τζατζάνη Θηρεσία-Τερέζα
Ερευνήτρια Δ'
Υπεύθυνη Εργαστηρίου e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Τηλ: 28210-83430

Μικάλεφ Λουίζα
ΤΕ Τεχνολόγος Γεωπονίας, Βοηθός Εργαστηρίου e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Τηλ: 28210-83447

 
Developed by: Dionissis Efstathiou: @ | www