Δημιουργία Πιλοτικού-Πειραματικού Αμπελώνα

Οι ποικιλίες της καλλιεργούμενης αμπέλου (Vitis vinifera L.) παρουσιάζουν προδιάθεση ως προς τη δημιουργία γενετικών μεταλλάξεων (κλώνων), με συνέπεια να χαρακτηρίζονται από γενετική ετερογένεια η οποία μεγεθύνεται με την πάροδο του χρόνου και τη μεταβλητότητα των εδαφοκλιματικών συνθηκών. Επιπρόσθετα, o αγενής τρόπος πολλαπλασιασμού διαπιστωμένα επιβαρύνει το γενετικό υλικό με φυτοπαθογόνους ιούς (λανθάνοντες ή μη) και επηρεάζει σε σημαντικό ποσοστό την παραλλακτικότητα στο εσωτερικό μιας ποικιλίας. Αμφότερες η πολυκλωνική σύνθεση των ποικιλιών της αμπέλου και η υγειονομική επιβάρυνσή τους με φυτοπαθογόνα συνεπάγονται αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομικότητα της αμπελοκαλλιέργειας, καθώς το προϊόν υποβαθμίζεται ποιοτικά και ποσοτικά. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η σήμανση, η ταυτοποίηση, η αξιολόγηση, η εξυγίανση, και ο πολλαπλασιασμός των επιθυμητών κλώνων έχει τεράστια σημασία για την σύγχρονη αμπελοκομική πρακτική, τόσο για την παραγωγή και διάθεση πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού (ταυτότητα ποικιλίας, φυτοϋγεία), όσο και για την παραγωγή ποιοτικών και ανταγωνιστικών προϊόντων.
Επιπρόσθετα, καθώς η επίτευξη ανταγωνιστικότητας στα πλαίσια της μείωσης του κόστους του παραγόμενου προϊόντος είναι μη εφικτή, η μόνη βιώσιμη επιλογή για την Κρητική αμπελουργία είναι η εφαρμογή στρατηγικών διαφοροποίησης, με πεδία την αυθεντικότητα (καλλιέργεια γηγενών ποικιλιών) και την αξιοποίηση των πρακτικών της βιολογικής/ολοκληρωμένης καλλιέργειας της αμπέλου. Η ανωτέρω θεώρηση αποκτά βαρύνουσα σημασία καθώς εκτός της πλήρους αξιοποίησης του οικοσυστήματος του αμπελώνα (terroir) και της συνεπαγόμενης παραγωγής προϊόντων ποιότητας και τυπικότητας, λαμβάνει υπόψη της και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
Το έργο «Δημιουργία Πιλοτικού-Πειραματικού Αμπελώνα» το οποίο υλοποιείται στο Τμήμα Αμπέλου, Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας και Φυτοπροστασίας του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου έχει ως στόχο την δημιουργία των κατάλληλων υποδομών για τη βελτίωση, ανάδειξη και κλωνική επιλογή ποικιλιών του Κρητικού αμπελώνα, εφαρμόζοντας τις κατάλληλες επιστημονικές μεθοδολογίες για την προσφορά ενός ταυτοποιημένου, υψηλής ποιότητας και ασφάλειας πολλαπλασιαστικού υλικού της αμπέλου.
Συγκεκριμένα το Έργο περιλαμβάνει τις εξής δράσεις:
1. Μελέτη, σχεδιασμός και εγκατάσταση πειραματικού αμπελώνα στον Αμπελούζο Μεσαράς Ηρακλείου με επιτραπέζιες ποικιλίες, οινοποιήσιμες ποικιλίες και ποικιλίες σταφιδοποίησης
2. Καλλιέργεια του πειραματικού αμπελώνα, με εφαρμογή των πρακτικών της ολοκληρωμένης διαχείρισης, και αξιολόγηση των ποικιλιών
3. Έλεγχος φυτοϋγείας και αμπελογραφικός χαρακτηρισμός των πρέμνων
4. Δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων και ενημέρωση των ενδιαφερόμενων φορέων (ερευνητικά ιδρύματα, επιχειρήσεις του οινοποιητικού κλάδου, παραγωγοί)
Η διαμόρφωση πειραματικού αμπελώνα με υλικό πιστοποιημένης ταυτότητας και φυτοϋγείας και αξιολογημένης προσαρμοστικότητας και παραγωγής θα προσδώσει μακροπρόθεσμα τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για τη διαφοροποίηση και ποιοτική αναβάθμιση του Κρητικού αμπελουργικού κλάδου.
Το Έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Κρήτης στα πλαίσια Προγραμματικής Σύμβασης με τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.
Για το ενημερωτικό φυλλάδιο του Έργου πατήστε εδώ.
Για τον οδηγό της ολοκληρωμένης/βιολογικής διαχείρισης αμπελώνα πατήστε εδώ.

 Ampelonas2

 Αεροφωτογραφία του πειραματικού αμπελώνα

 

Ampelonas3

 Εργασίες διαμόρφωσης του αγρού

 

Ampelonas4

Εγκλιματισμός νεαρών φυταρίων

 

Ampelonas5

Δοκιμές φυτοϋγείας των πρέμνων 

 

Ampelonas6

Αμπελογραφικές παρατηρήσεις

 

 
Developed by: Dionissis Efstathiou: @ | www