Προκυρήξεις-Διαγωνισμοί

Αποδοχή του πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης GoCitrus

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 14ης/ 01-09-2021, Θέμα: 57 (ΙΕΛΥΑ /Χανιά)

Περίοδος ενστάσεων 5 εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης τους.

Αφορά το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου, & την αποδοχή του παρακάτω πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης, σχετικά με την: Α.Π.: 2808/41245/04-08-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη δυο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου με εξωτερικούς συνεργάτες, για τις ανάγκες του Έργου: "Διάσωση, διατήρηση και αξιοποίηση του γηγενούς γενετικού υλικού των εσπεριδοειδών με σύγχρονες βιο-αναλυτικές προσεγγίσεις" GoCitrus (ΚΩΔ.ΠΡΑΞΗΣ/MIS5072531, «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, με φορέα χρηματοδότησης: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΑΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με Συντονιστή και Επιστημονικά Υπεύθυνο του Έργου τον Δρα Βασίλειο Ζιώγα, Εντεταλμένο Ερευνητή του ΙΕΛΥΑ στα Χανιά.

Αποδοχή πρακτικού

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης σε δύο (2) Γεωπόνους ΠΕ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης σε δύο (2) Γεωπόνους ΠΕ, για τις ανάγκες του έργου «Δημιουργία νέων ποικιλιών ελιάς για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και βελτίωση ποιότητας προϊόντων» – BREEDOLEA, κωδικός 22.1796» για τα έτη 2021 και 2022 με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Δρ Γεώργιο Κουμπούρη του ΙΕΛΥΑ, στα Χανιά

Πρόσκληση

Υπόδειγμα πρότασης 1

Υπόδειγμα πρότασης 2

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου σε 1 εξωτερικό συνεργάτη (Γεωπόνος ΤΕ )

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, Α.Π.: 3127/45837/08-09-2021, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΑ/ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΙΑΣ, ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ & ΑΜΠΕΛΟΥ.

Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου σε 1 εξωτερικό συνεργάτη (Γεωπόνος ΤΕ ) για τις ανάγκες του Έργου: «Ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών παρακολούθησης ιολογικών ασθενειών-φορέων εσπεριδοειδών και αξιολόγηση εμπορικών σκευασμάτων ενεργοποίησης μηχανισμών άμυνας – ΕΣΠΕΡασπίς» και με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Δρ Ματθαίο Μαθιουδάκη, Εντεταλμένο Ερευνητή του ΙΕΛΥΑ στα Χανιά.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων 27/09/2021 ήμερα Δευτέρα

Πρόσκληση

Υπόδειγμα πρότασης

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δύο (2) συμβάσεις μίσθωσης έργου σε 2 εξωτερικούς συνεργάτες (Γεωπόνους ΠΕ )

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δύο (2) συμβάσεις μίσθωσης έργου σε 2 εξωτερικούς συνεργάτες (Γεωπόνους ΠΕ ) για τις ανάγκες του Έργου: "Διάσωση, διατήρηση και αξιοποίηση του γηγενούς γενετικού υλικού των εσπεριδοειδών με σύγχρονες βιο-αναλυτικές προσεγγίσεις" GoCitrus (ΚΩΔ.ΠΡΑΞΗΣ/MIS5072531, «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, με φορέα χρηματοδότησης: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΑΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με Συντονιστή του Έργου τον Δρα Βασίλειο Ζιώγα, Εντεταλμένο Ερευνητή του ΙΕΛΥΑ στα Χανιά.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων 23/08/2021.

Πρόσκληση

Υπόδειγμα πρότασης Α

Υπόδειγμα πρότασης Β

 

Αποδοχή του παρακάτω πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης, σχετικά με την: Α.Π.: 2136/31132/15-06-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 12ης/ 22-07-2021, Θέμα: 57 (ΙΕΛΥΑ /Ηράκλειο)

Περίοδος ενστάσεων 5 εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης τους.

Αφορά το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου/ Τμήμα: Αμπέλου Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας και Φυτοπροστασίας Ηρακλείου & την αποδοχή του παρακάτω πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης, σχετικά με την:

Α.Π.: 2136/31132/15-06-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ενός Τεχνολόγου Γεωπονίας ΤΕ & ενός Βιολόγου ΠΕ) για τις ανάγκες του Έργου «Έξυπνα διαγνωστικά εργαλεία και βάση δεδομένων για την υποστήριξη της φυτοπροστασίας ακριβείας σε κηπευτικές καλλιέργειες της Κρήτης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS 5028205) (κωδικός έργου 20.1624.243) του Υποέργου 1 «Έξυπνα διαγνωστικά εργαλεία και βάση δεδομένων για την υποστήριξη της φυτοπροστασίας ακριβείας σε κηπευτικές καλλιέργειες της Κρήτης» που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη» 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), και με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Δρ Αναστασία Τσαγκαράκου, Διευθύντρια Ερευνών του ΙΕΛΥΑ-ΤΑΛΑΦ.

 

Αποδοχή του παρακάτω πρακτικού της με α.π. 1661/24395/13-05-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 11ης/ 01-07-2021, Θέμα: 31 (ΙΕΛΥΑ /Ηράκλειο)

Περίοδος ενστάσεων 5 εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης τους.

Αφορά το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου/ Τμήμα: Αμπέλου Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας και Φυτοπροστασίας Ηρακλείου & την αποδοχή του παρακάτω πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης & έγκριση του πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων σχετικά με την:

Α.Π.: 1661/24395/13-05-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου με εξωτερικό συνεργάτη (ΑΕΙ Γεωπονίας) για τις ανάγκες του Έργου: 'Investigating parameters of ketoenol resistance in Bemisia tabaci', (Syngenta-2019-ketoenol) κωδικός έργου 22.1685.243, & με Υπεύθυνη παρακολούθησης τη Δρα Αναστασία Τσαγκαράκου, Δ/ντρια Ερευνών του ΙΕΛΥΑ-ΤΑΛΑΦ.

 

Αποδοχή του παρακάτω πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης & έγκριση του πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων Α.Π.: 1660/24394/13-05-2021

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 10ης/ 17-06-2021.

Αφορά το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου & την αποδοχή του παρακάτω πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης & έγκριση του πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων σχετικά με:

Περίοδος ενστάσεων 5 εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης τους.

1) Θέμα: 32 (ΙΕΛΥΑ /Χανιά):

Α.Π.: 1660/24394/13-05-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου με εξωτερικό συνεργάτη (ΠΕ Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών) για τις ανάγκες του Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα λήψης αποφάσεων για την άρδευση καλλιεργειών σε επίπεδο Κρήτης με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών – DE.F.I.C.I.T.» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5028242, του Υποέργου 4 «Προσδιορισμός των αρδευτικών αναγκών και δημιουργία πλατφόρμας ενημέρωσης», με Επιστημονικά Υπεύθυνο Δρ Νεκτάριο Κουργιαλά Εντεταλμένο Ερευνητή του ΙΕΛΥΑ, στα Χανιά.

 

Αποδοχή πρακτικών των επιτροπών αξιολόγησης & έγκριση των πινάκων κατάταξης

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 10ης/ 17-06-2021.

Αφορά το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου & την αποδοχή των παρακάτω πρακτικών των επιτροπών αξιολόγησης & έγκριση των πινάκων κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων σχετικές με:

Περίοδος ενστάσεων 5 εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης τους.

1) Θέμα: 35 (ΙΕΛΥΑ/ τμήμα Αμπέλου, Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας & Φυτοπροστασίας, Ηρακλείου):

Α.Π.: 1662/24397/13-05-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου με εξωτερικό συνεργάτη (Γεωπόνος ΤΕ) για τις ανάγκες του Έργου: «Καινοτόμος, κινητή συσκευή φασματικής χαρτογράφησης για την επιτόπια, πρώιμη ανίχνευση ασθενειών σε καλλιέργειες κηπευτικών» ακρωνύμιο «SpectraPlant», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Δρ Εμμ. Μαρκάκη, Εντεταλμένο Ερευνητή του ΙΕΛΥΑ-ΤΑΛΑΦ.

2) Θέμα: 38 (ΙΕΛΥΑ /Χανιά):

Α.Π.: 1689/24661/14-05-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου με εξωτερικό συνεργάτη (Γεωπόνος ΠΕ) για τις ανάγκες του Έργου: 'ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ για το Xylella fastidiosa (Ξυλέλλα)', με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Δρ Αργυρώ Καλαϊτζάκη, Γεωπόνο ΠΕ, του ΙΕΛΥΑ στα Χανιά.

3) Θέμα: 39 (ΙΕΛΥΑ /Χανιά):

Α.Π.: 1688/24660/14-05-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη 3 συμβάσεων μίσθωσης έργου σε ελεύθερους επαγγελματίες (2 Γεωπόνους ΠΕ και 1 Γεωπόνος ΤΕ) για τις ανάγκες του Ευρωπαϊκού Έργου: HORIZON 2020 με τίτλο: «Developing Earth Observation (EO)-powered services to promote soil carbon sequestration through regenerative agriculture» (Ακρωνύμιο: AgriCapture-Project ID: 101004282), με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Δρ Νεκτάριο Κουργιαλά, Εντεταλμένο Ερευνητή του ΙΕΛΥΑ στα Χανιά.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός εξωτερικού συνεργάτη (Γεωπόνος ΠΕ ή Δασολόγος ΠΕ) για τις ανάγκες του Έργου: GoCitrus

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, Α.Π.: 2122/30991/14-06-2021, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΑ/ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΙΑΣ, ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ & ΑΜΠΕΛΟΥ.

Μία (1) σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός εξωτερικού συνεργάτη (Γεωπόνος ΠΕ ή Δασολόγος ΠΕ) για τις ανάγκες του Έργου: "Διάσωση, διατήρηση και αξιοποίηση του γηγενούς γενετικού υλικού των εσπεριδοειδών με σύγχρονες βιο-αναλυτικές προσεγγίσεις" GoCitrus (ΚΩΔ.ΠΡΑΞΗΣ/MIS5072531, «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, με φορέα χρηματοδότησης: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΑΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με Συντονιστή του Έργου τον Δρα Βασίλειο Ζιώγα, Εντεταλμένο Ερευνητή του ΙΕΛΥΑ στα Χανιά

Πρόσκληση

Υπόδειγμα πρότασης

 

Αποδοχή του πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων, για την σύναψη 1 σύμβασης μίσθωσης έργου, με φυσικό πρόσωπο GEN4OLIVE

Απόφαση ΔΣ 09η /03-06-2021 θέμα 44

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ.

Αφορά: την αποδοχή του πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων, για την σύναψη 1 σύμβασης μίσθωσης έργου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες της Εμβληματικής Δράσης «Mobilization of Olive GenRes through pre-breeding activities to face the future challenges and development of an intelligent interface to ensure a friendly information availability for end users – GEN4OLIVE, κωδικός 21.1747» για τα έτη 2021-2023 & Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Δρ Γεώργιο Κουμπούρη, Ερευνητή του ΙΕΛΥΑ.

 

Αποδοχή του πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων, για την σύναψη 1 σύμβασης μίσθωσης έργου, με φυσικό πρόσωπο FREECLIMB

Απόφαση ΔΣ 09η /03-06-2021 θέμα 42

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ.

Αφορά: την αποδοχή του πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων, για την σύναψη 1 σύμβασης μίσθωσης έργου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες της Εμβληματικής Δράσης «Προσαρμογή οπωροφόρων δενδρωδών καλλιεργειών της Μεσογειακής λεκάνης στη κλιματική αλλαγή - FREECLIMB (PRIMA) 20.1616» & Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Δρ Γεώργιο Κουμπούρη, Ερευνητή του ΙΕΛΥΑ.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός εξωτερικού συνεργάτη (Γεωπόνος ΠΕ ή Βιολόγου ΠΕ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, Α.Π.: 2112/30788/14-06-2021, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΑ/ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΙΑΣ, ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ & ΑΜΠΕΛΟΥ, Τμήμα: Αμπέλου Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας και Φυτοπροστασίας Ηρακλείου για μία (1) σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός εξωτερικού συνεργάτη (Γεωπόνος ΠΕ ή Βιολόγου ΠΕ) για τις ανάγκες του Έργου: «Δημιουργία εθνικού ερευνητικού δικτύου στην αλυσίδα αξίας του «Αμπελιού», στο Υποέργο 1. (Δημιουργία εθνικών ερευνητικών δικτύων στις αλυσίδες αξίας της «Ελιάς», του «Αμπελιού», του «Μελιού» και της «Κτηνοτροφίας») του έργου με κωδ. αριθ. 2018ΣΕ01300000 του Εθνικού Σκέλους του ΠΔΕ της ΓΓΕΤ για το έτος 2021, & με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Δρ Ανδρέα Ντούλη, Δ/ντή Ερευνών του ΙΕΛΥΑ-ΤΑΛΑΦ

Πρόσκληση

Υπόδειγμα πρότασης

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου σε εξωτερικό συνεργάτη (ΠΕ Γεωπονίας)

Απόφαση ΔΣ 08η /07-05-2021 συνεδρίασης: Θέμα 27

Αφορά τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου σε εξωτερικό συνεργάτη (ΠΕ Γεωπονίας) για τις ανάγκες του Έργου: 'ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ για το Xylella fastidiosa (Ξυλέλλα)', με χρηματοδότηση από την ΠΔΕ / ΠΕ Κρήτης, & με Επιστημονικά Υπεύθυνο τη Δρ Αργυρώ Καλαϊτζάκη, Γεωπόνο ΠΕ, του ΙΕΛΥΑ στα Χανιά.

Πρόσκληση

Υπόδειγμα πρότασης

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου με εξωτερικούς συνεργάτες (2 Γεωπόνους ΠΕ & 1 ΤΕ)

Απόφαση ΔΣ 08η /07-05-2021 συνεδρίασης: Θέμα 35

Αφορά τη σύναψη τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου με εξωτερικούς συνεργάτες (2 Γεωπόνους ΠΕ & 1 ΤΕ) , στο Ευρωπαϊκό Έργο HORIZON 2020 με τίτλο «Developing Earth Observation (EO)-powered services to promote soil carbon sequestration through regenerative agriculture» (Ακρωνύμιο: AgriCapture-Project ID: 101004282) & με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Δρ Νεκτάριο Κουργιαλά, Εντεταλμένο Ερευνητή του ΙΕΛΥΑ στα Χανιά

Πρόσκληση

Υπόδειγμα πρότασης Α

Υπόδειγμα πρότασης Β

Υπόδειγμα πρότασης Γ

 

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου σε εξωτερικό συνεργάτη (ΑΕΙ Γεωπονίας)

Απόφαση ΔΣ 08η /07-05-2021 συνεδρίασης:

Θέμα 36

Αφορά τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου σε εξωτερικό συνεργάτη (ΑΕΙ Γεωπονίας) για τις ανάγκες του Έργου: 'Investigating parameters of ketoenol resistance in Bemisia tabaci', (Syngenta-2019-ketoenol) & με Υπεύθυνη παρακολούθησης τη Δρα Αναστασία Τσαγκαράκου, Δ/ντρια Ερευνών του ΙΕΛΥΑ-ΤΑΛΑΦ.

 

Πρόσκληση

Υπόδειγμα πρότασης

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εξωτερικό συνεργάτη (Γεωπόνος ΠΕ ή ΤΕ)

Απόφαση ΔΣ 08η /07-05-2021 συνεδρίασης: Θέμα 34

Αφορά τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου σε εξωτερικό συνεργάτη (Γεωπόνος ΠΕ ή ΤΕ) για τις ανάγκες του Έργου: «Καινοτόμος, κινητή συσκευή φασματικής χαρτογράφησης για την επιτόπια, πρώιμη ανίχνευση ασθενειών σε καλλιέργειες κηπευτικών» ακρωνύμιο «SpectraPlant», Κωδικός Έργου ΚΡΗΡ1-0028641 για το έτος 2021, & με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Δρ Εμμ. Μαρκάκη, Εντεταλμένο Ερευνητή του ΙΕΛΥΑ-ΤΑΛΑΦ.

 

Πρόσκληση

Υπόδειγμα πρότασης

 

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για σύμβαση μίσθωσης έργου με εξωτερικό συνεργάτη με Πτυχίο ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Θέμα 38

Αφορά τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου με εξωτερικό συνεργάτη με Πτυχίο ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών για τις ανάγκες του Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα λήψης αποφάσεων για την άρδευση καλλιεργειών σε επίπεδο Κρήτης με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών – DE.F.I.C.I.T του Υποέργου 4 «Προσδιορισμός των αρδευτικών αναγκών και δημιουργία πλατφόρμας ενημέρωσης», & και με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Δρ Νεκτάριο Κουργιαλά, Εντεταλμένο Ερευνητή του ΙΕΛΥΑ στα Χανιά.

Πρόσκληση

Υπόδειγμα πρότασης

 

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 1173/17932/02-04-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Απόφαση ΔΣ 08η /07-05-2021 θέμα 51 του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ.

Αφορά: την αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 1173/17932/02-04-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου: (Βιολόγος ΠΕ), για τις ανάγκες του Υποέργου 3 «Φυτοπροστασία-Μικροβίωμα» στο πλαίσιο της Δράσης με τίτλο «Δημιουργία εθνικού ερευνητικού δικτύου στην αλυσίδα αξίας του «Αμπελιού», που εντάσσεται στο σκέλος του Υποέργου 1 με τίτλο "Δημιουργία εθνικών ερευνητικών δικτύων στις αλυσίδες αξίας της «Ελιάς», του «Αμπελιού», του «Μελιού» και της «Κτηνοτροφίας»", του Έργου με κωδ. αριθ. 2018ΣΕ01300000 του Εθνικού Σκέλους του ΠΔΕ της ΓΓΕΤ, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Δρ Εμμ. Μαρκάκη, Εντεταλμένο Ερευνητή του ΙΕΛΥΑ-ΤΑΛΑΦ.

 

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 1078/16561/26-03-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Απόφαση ΔΣ 08η /07-05-2021 θέμα 45 του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ.

Αφορά: την αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 1078/16561/26-03-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ενός εξωτερικού συνεργάτη (Γεωπόνου ΠΕ), για τις ανάγκες του Έργου: "Ανάπτυξη και Εφαρμογή Αναδυομένων Βιοτεχνολογικών Μεθόδων σε Κηπευτικές Καλλιέργειες Βιολογικής Γεωργίας" ΒΙΟΜΕ (ΚΩΔ.ΠΡΑΞΗΣ/MIS 5070001, «ΕΡΕΥΝΩ–ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ–ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ΕΣΠΑ 2014 – 2020) για το έτος -2020 (λογ. Κωδικός 20.1708.242), με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Δρ Νεκτάριο Καβρουλάκη Κύριο Ερευνητή του ΙΕΛΥΑ, στα Χανιά.

 

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας εξοπλισμού Αριθ. Πρωτ. 1645/24197/12-05-2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next > End >>

Page 1 of 9
Developed by: Dionissis Efstathiou: @ | www