Προκυρήξεις-Διαγωνισμοί

Αποδοχή πρακτικών των επιτροπών αξιολόγησης & έγκριση των πινάκων κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων σχετικές με τις 3504/49319/23-09-2020 και 3491/49084/22-09-2020 προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Αποδοχή των παρακάτω πρακτικών των επιτροπών αξιολόγησης & έγκριση των πινάκων κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων σχετικές με:

Θέμα: 43 (ΙΕΛΥΑ /Χανιά):

1. Α.Π.: 3504/49319/23-09-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου με εξωτερικό συνεργάτη (Γεωπόνος ΠΕ) για τις ανάγκες του Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα λήψης αποφάσεων για την άρδευση καλλιεργειών σε επίπεδο Κρήτης με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών – DE.F.I.C.I.T.» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5028242, του Υποέργου 4 «Προσδιορισμός των αρδευτικών αναγκών και δημιουργία πλατφόρμας ενημέρωσης» και με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Δρ Νεκτάριο Κουργιαλά Εντεταλμένο Ερευνητή του ΙΕΛΥΑ.

Θέμα: 46 (ΙΕΛΥΑ /Χανιά):

2. Α.Π.: 3491/49084/22-09-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου με εξωτερικό συνεργάτη (Γεωπόνος ΠΕ) για τις ανάγκες του Έργου: «Δημιουργία εθνικού ερευνητικού δικτύου στην αλυσίδα αξίας της Ελιάς» – Υποέργο 1, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Δρ Γεώργιο Κουμπούρη, Κύριο Ερευνητή του ΙΕΛΥΑ.

Περίοδος ενστάσεων 5 εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης τους.

 

Πλειοδοτικός διαγωνισμός συγκομιδής, εκποίησης ελιών (ελαιοποιήσιμων, καλαμών)παραγωγής 2020.

Προκήρυξη

 

Διαγωνισμός για συγκομιδή/εκποίηση των ελιών Καλαμών, παραγωγής 2020, των κτημάτων του ΙΕΛΥΑ, στα Χανιά

Προκήρυξη

 

Αποδοχή πρακτικών των επιτροπών αξιολόγησης & έγκριση των πινάκων κατάταξης

Θέμα: 36 (ΙΕΛΥΑ/ τμήμα Αμπέλου, Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας & Φυτοπροστασίας, Ηρακλείου):

1. Α.Π.: 3030/42569/13-08-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) ενός εξωτερικού συνεργάτη (Βιολόγος ΠΕ) για τις ανάγκες του Έργου: «Innovative tools for rational control of the most difficult-to-manage pests ("Super pests") and the diseases they transmit' (SuperPests)»,και με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Δρα Αναστασία Τσαγκαράκου, Διευθύντρια Ερευνών του ΙΕΛΥΑ-ΤΑΛΑΦ.

Θέμα: 37 (ΙΕΛΥΑ /Χανιά):

2. Α.Π.: 3032/42592/13-08-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη 3 συμβάσεων μίσθωσης έργου σε ελεύθερους επαγγελματίες (2 Γεωπόνους ΠΕ και 1 Μηχανικό ΠΕ) για τις ανάγκες του Έργου: «Εγκατάσταση και παραμετροποίηση πλατφόρμας παρακολούθησης δολωματικών ψεκασμών που να συνεργάζεται με συσκευές καταγραφής πορείας – ψεκασμού και ψηφιακοί χάρτες ψεκασμένων περιοχών» - "DacusSOS", και με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Δρ Κων/νο Τζεράκη Εντεταλμένο Ερευνητή του ΙΕΛΥΑ, στα Χανιά.

Θέμα: 40 (ΙΕΛΥΑ / τμήμα Αμπέλου, Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας & Φυτοπροστασίας, Ηρακλείου):

3. Α.Π.: 3022/42473/13-08-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου με εξωτερικό συνεργάτη (1 Τεχνολόγος Γεωπονίας ΤΕ) για τις ανάγκες του Έργου: 'Tuta absoluta cross resistance against sodium channel blockers', (Χρηματοδότηση: Syngenta AG), και με Υπεύθυνη παρακολούθησης τη Δρα Αναστασία Τσαγκαράκου, Δ/ντρια Ερευνών του ΙΕΛΥΑ-ΤΑΛΑΦ.

Θέμα: 41 (ΙΕΛΥΑ / τμήμα Αμπέλου, Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας & Φυτοπροστασίας, Ηρακλείου):

4. Α.Π.: 3021/42472/13-08-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου με εξωτερικό συνεργάτη (1 Τεχνολόγος Γεωπονίας ΤΕ) για τις ανάγκες του Έργου: 'Αξιολόγηση νέων φυτοπροστατευτικών για την αντιμετώπιση του υπονομευτή της τομάτας Tuta absoluta', και με Υπεύθυνη παρακολούθησης τη Δρα Αναστασία Τσαγκαράκου, Δ/ντρια Ερευνών του ΙΕΛΥΑ-ΤΑΛΑΦ.

 

Περίοδος ενστάσεων 5 εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης τους.

 

Απόφαση

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου με εξωτερικό συνεργάτη (Γεωπόνο ΠΕ)

Α.Π.: 3504/49319/23-09-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου με εξωτερικό συνεργάτη (Γεωπόνο ΠΕ) για τις ανάγκες του Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα λήψης αποφάσεων για την άρδευση καλλιεργειών σε επίπεδο Κρήτης με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών – DE.F.I.C.I.T.» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5028242, (κωδικός έργου 20.1625.242) του Υποέργου 4 «Προσδιορισμός των αρδευτικών αναγκών και δημιουργία πλατφόρμας ενημέρωσης» & με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Δρ Νεκτάριο Κουργιαλά – Εντεταλμένο Ερευνητή του ΙΕΛΥΑ, στα Χανιά.

Πρόσκληση

Υπόδειγμα πρότασης

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μίσθωση έργου ενός εξωτερικού συνεργάτη (Γεωπόνος ΠΕ)

Πρόσκληση

Υπόδειγμα πρότασης

 

Προ-Δημοσίευση για Σύναψη Εργασίας ορισμένου χρόνου ή Σύμβαση έργου

Προ-Δημοσίευση για Σύναψη Εργασίας ορισμένου χρόνου ή Σύμβαση έργου – Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών φυτών & Αμπέλου (ΙΕΛΥΑ/ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ)

elgo1

Προ-δημοσίευση για σύναψη συμβάσεων έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου
Το Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ» ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με ΠΕ Γεωπόνους ή ΠΕ Βιολόγους και συναφείς ειδικότητες με Μεταπτυχιακό ή/και Διδακτορικό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε αντικείμενα σχετικά με την Φυτοπροστασία-Φυτοπαθολογία ή/και τη Μοριακή Βιολογία για εργασίες που σχετίζονται με πειράματα εργαστηρίου (διάγνωση ιολογικών ασθενειών με μοριακές τεχνικές).
Επίσης ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με ΤΕ Γεωπόνους και συναφείς ειδικότητες (κάτοχοι Μεταπτυχιακού διπλώματος Ειδίκευσης θα συνεκτιμηθεί) σε αντικείμενα σχετικά με την Φυτοπροστασία και Δενδροκομία για εργασίες που σχετίζονται με πειράματα εργαστηρίου αλλά και εργασίες στην ύπαιθρο που αφορούν συλλογή και αναγνώριση εντόμων και παρακολούθηση δενδροκομικών χαρακτηριστικών.
Στην παρούσα φάση το Εργαστήριο καλεί εν δυνάμει υποψήφιους να εκδηλώσουν ανεπίσημα το ενδιαφέρον τους για τα παραπάνω ερευνητικά αντικείμενα αποστέλλοντας ένα σύντομο ηλεκτρονικό μήνυμα και ένα βιογραφικό στο email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με τον Δρ. Μαθιουδάκη Ματθαίο στο τηλ. 2821083415.


ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παραπάνω κείμενο αποτελεί ανεπίσημη προ-δημοσίευση για την επικείμενη ανάρτηση των προκηρύξεων (σχετικά με τη πρόληψη έκτακτου προσωπικού με σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου). Το παρόν αφορά ΜΟΝΟ στην έγκαιρη ενημέρωση πιθανών επιστημονικών συνεργατών. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος δεν αποτελεί υποβολή φακέλου υποψηφιότητας, δεν προδικάζει το αποτέλεσμα καθώς και η 'μη εκδήλωση' στην παρούσα φάση δεν αποκλείει υποψήφιους. Μελλοντικά, όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να ακολουθήσουν κανονικά τη διαδικασία υποβολής επίσημης αίτησης/ φακέλου όπως αυτή θα ορίζεται από τις σχετικές προκηρύξεις, όταν αυτές δημοσιοποιηθούν.

 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου εξωτερικών συνεργατών (2 Γεωπόνους ΠΕ & 1 Μηχανικό ΠΕ)

Α.Π.: 3032/42592/13-08-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου εξωτερικών συνεργατών (2 Γεωπόνους ΠΕ & 1 Μηχανικό ΠΕ) για τις ανάγκες του έργου '«Εγκατάσταση και παραμετροποίηση πλατφόρμας παρακολούθησης δολωματικών ψεκασμών που να συνεργάζεται με συσκευές καταγραφής πορείας – ψεκασμού και ψηφιακοί χάρτες ψεκασμένων περιοχών - "DacusSOS" χρηματοδοτούμενου από τη Περιφέρεια Κρήτης για το έτος 2020» (λογιστικός κωδ. Έργου: 20.1790) & με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Δρ Κων/νο Τζεράκη, Εντεταλμένο Ερευνητή του ΙΕΛΥΑ στα Χανιά (ΑΠ: 3022/42473/25-08-2020). Λήξη υποβολής προτάσεων: 09-09-2020 (Θέμα: 37).

Πρόσκληση

Υπόδειγμα πρότασης για έργο Α

Υπόδειγμα πρότασης για έργο Β

Υπόδειγμα πρότασης για έργο Γ

 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απασχόληση έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) (ενός/μίας (1) Γεωπόνου ΠΕ ή ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΠΕ) για τις ανάγκες του Έργου Super pests

Απασχόληση έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) (ενός/μίας (1) Γεωπόνου ΠΕ ή ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΠΕ) για τις ανάγκες του Έργου: «Innovative tools for rational control of the most difficult-to-manage pests ("Super pests") and the diseases they transmit' (SuperPests)», (Χρηματοδότηση: GRANT AGREEMENT 773902-SuperPests / Horizon 2020 Framework Programme) με κωδικό έργου 21.1521.243, & Επιστημονικά Υπεύθυνη την Δρ Αναστασία Τσαγκαράκου, Διευθύντρια Ερευνών του ΙΕΛΥΑ-ΤΑΛΑΦ. (ΑΠ: 3030/42569/25-08-2020) Λήξη υποβολής προτάσεων 09-09-2020 (Θέμα: 24).

 

Πρόσκληση

Υπόδειγμα πρότασης Save

 

ΕΠΑΝΆΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός εξωτερικού συνεργάτη (Τεχνολόγος Γεωπονίας ΤΕ) αρ. πρωτ. 3021/42472/25-08-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΛΙΑΣ, ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ & ΑΜΠΕΛΟΥ, Τμήμα: Αμπέλου Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας και Φυτοπροστασίας Ηρακλείου για μία (1) σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός εξωτερικού συνεργάτη (Τεχνολόγος Γεωπονίας ΤΕ) για τις ανάγκες του έργου «Αξιολόγηση νέων φυτοπροστατευτικών για την αντιμετώπιση του υπονομευτή της τομάτας Tuta absoluta' (ΒΑΥΕR-Tuta-19)» (ΑΠ: 3021/42472/25-08-2020). Λήξη υποβολής προτάσεων: 09-09-2020 (Θέμα: 43)

Πρόσκληση

Υπόδειγμα πρότασης

 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός εξωτερικού συνεργάτη (Τεχνολόγος Γεωπονίας ΤΕ) αρ. πρωτ. 3022/42473/25-08-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΛΙΑΣ, ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ & ΑΜΠΕΛΟΥ, Τμήμα: Αμπέλου Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας και Φυτοπροστασίας Ηρακλείου για μία(1) σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός εξωτερικού συνεργάτη (Τεχνολόγος Γεωπονίας ΤΕ) για τις ανάγκες του έργου 'Tuta absoluta cross resistance against sodium channel blockers', (Χρηματοδότηση: Syngenta AG)» (ΑΠ: 3022/42473/25-08-2020). Λήξη υποβολής προτάσεων: 09-09-2020 (Θέμα: 42)

Πρόσκληση

Υπόδειγμα πρότασης

 

Αποδοχή πρακτικών των επιτροπών αξιολόγησης & έγκριση των πινάκων κατάταξης

Αφορά το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου & την αποδοχή των παρακάτω πρακτικών των επιτροπών αξιολόγησης & έγκριση των πινάκων κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων σχετικές με:

Θέμα: 26 (ΙΕΛΥΑ/ τμήμα Αμπέλου, Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας & Φυτοπροστασίας, Ηρακλείου):

1. Α.Π.: 2104/30604/15-06-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός εξωτερικού συνεργάτη (Γεωπόνος ΠΕ) για τις ανάγκες του Έργου: «Πιλοτική Εφαρμογή νέων τεχνολογιών για την παρακολούθηση και έλεγχο των πληθυσμών του δάκου σε διάφορες ελαιοκομικές περιοχές της Ελλάδας» (NT4D) με χρηματοδότηση από το ΥΠΑΑΤ, κωδικός έργου 22.1591.243, και με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Δρα Αναστασία Τσαγκαράκου, Διευθύντρια Ερευνών του ΙΕΛΥΑ-ΤΑΛΑΦ.

Θέμα: 32 (ΙΕΛΥΑ /τμήμα Αμπέλου, Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας & Φυτοπροστασίας, Ηρακλείου):

2. Α.Π.: 2277/32713/25-06-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός εξωτερικού συνεργάτη (Γεωπόνος ΠΕ) για τις ανάγκες του Έργου: "Δημιουργία εθνικού ερευνητικού δικτύου στην αλυσίδα της «Ελιάς», στο Υποέργο 1 (Δημιουργία εθνικών ερευνητικών δικτύων στις αλυσίδες αξίας της «Ελιάς», του «Αμπέλου», του «Μελιού» και της «Κτηνοτροφίας»)", με κωδ. αριθμ. 2018ΣΕ01300000 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) κωδικός έργου 20.1596.243, και με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Δρα Αναστασία Τσαγκαράκου, Διευθύντρια Ερευνών του ΙΕΛΥΑ-ΤΑΛΑΦ.

Θέμα: 34 (ΙΕΛΥΑ /Χανιά):

3. Α.Π.: 2276/32712/25-06-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη δύο συμβάσεων μίσθωσης έργου εξωτερικών συνεργατών (1 Βιολόγος ΠΕ & 1 Γεωπόνος ΠΕ) για τις ανάγκες του Έργου: «Δημιουργία εθνικού ερευνητικού δικτύου στην αλυσίδα αξίας της Ελιάς» – Υποέργο 1, (κωδικός 20.1596) με φορέα χρηματοδότησης του Έργου με κωδ. αριθ. 2018ΣΕ01300000 του Εθνικού Σκέλους του ΠΔΕ της ΓΓΕΤ 2018-2021, και με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Δρ Γεώργιο Κουμπούρη, Κύριο Ερευνητή του ΙΕΛΥΑ στα Χανιά.

Περίοδος ενστάσεων 5 εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης τους.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύμβαση μίσθωσης έργου ενός εξωτερικού συνεργάτη Γεωπόνου ΠΕ ή Τεχνολόγου ΤΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, Α.Π.: 2673/37819/21-07-2020, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΑ/ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΙΑΣ, ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ & ΑΜΠΕΛΟΥ, Τμήμα Αμπέλου, Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας & Φυτοπροστασίας, στο Ηράκλειο Κρήτης, σχετικά με:

Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ενός εξωτερικού συνεργάτη Γεωπόνου ΠΕ ή Τεχνολόγου ΤΕ, για τις ανάγκες του Έργου: «Πιλοτική Εφαρμογή νέων τεχνολογιών για την παρακολούθηση και έλεγχο των πληθυσμών του δάκου σε διάφορες ελαιοκομικές περιοχές της Ελλάδας (NT4D)» & Επιστημονικά Υπεύθυνη τη Δρα Αναστασία Τσαγκαράκου, Δ/ντρια Ερευνών του ΙΕΛΥΑ στο Ηράκλειο.

Πρόσκληση

Υπόδειγμα πρότασης

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δύο συμβάσεις μίσθωσης έργου εξωτερικών συνεργατών (α) 1 Γεωπόνος ή Βιολόγος ΠΕ και (β) 1 Γεωπόνος ΠΕ

Δύο (2) συμβάσεις μίσθωσης έργου εξωτερικών συνεργατών (α) 1 Γεωπόνος ή Βιολόγος ΠΕ και (β) 1 Γεωπόνος ΠΕ,  για τις ανάγκες του έργου: «Δημιουργία εθνικού ερευνητικού δικτύου στην αλυσίδα αξίας της Ελιάς» – Υποέργο 1, κωδικός  20.1596 με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Δρ Γεώργιο Κουμπούρη, Κύριο Ερευνητή του ΙΕΛΥΑ στα Χανιά.

Πρόσκληση

Υπόδειγμα υποβολής πρότασης Α

Υπόδειγμα υποβολής πρότασης Β

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μίσθωση έργου ενός εξωτερικού συνεργάτη (Γεωπόνος ΠΕ)

Μία (1) σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός εξωτερικού συνεργάτη (Γεωπόνος
ΠΕ) για τις ανάγκες του έργου: «Πιλοτική Εφαρμογή νέων τεχνολογιών για την
παρακολούθηση και έλεγχο των πληθυσμών του δάκου σε διάφορες ελαιοκομικές
περιοχές της Ελλάδας (NT4D) με χρηματοδότηση από το ΥΠΑΑΤ, κωδικός έργου
22.1591.243, & Επιστημονικά Υπεύθυνη τη Δρα Τσαγκαράκου Αναστασία Δ/ντρια
Ερευνών, του ΙΕΛΥΑ-ΤΑΛΑΦ.

Πρόσκληση

Υπόδειγμα πρότασης

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με εξωτερικό συνεργάτη (1 Γεωπόνος ΠΕ)

Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με εξωτερικό συνεργάτη (1 Γεωπόνος ΠΕ) για τις ανάγκες του έργου: "Δημιουργία εθνικού ερευνητικού δικτύου στην αλυσίδα της «Ελιάς», στο Υποέργο 1 (Δημιουργία εθνικών ερευνητικών δικτύων στις αλυσίδες αξίας της «Ελιάς», του «Αμπέλου», του «Μελιού» και της «Κτηνοτροφίας»)", με κωδ. αριθμ. 2018ΣΕ01300000 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) με Επιστημονικά Υπεύθυνη τη Δρα Αναστασία Τσαγκαράκου, Διευθύντρια Ερευνών του ΙΕΛΥΑ-ΤΑΛΑΦ.

Πρόσκληση

Υπόδειγμα πρότασης

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός εξωτερικού συνεργάτη (Γεωπόνος ΠΕ ή Τεχνολόγος Γεωπονίας ΤΕ)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός εξωτερικού συνεργάτη (Γεωπόνος ΠΕ ή Τεχνολόγος Γεωπονίας ΤΕ) για τις ανάγκες του έργου: 'Investigating parameters of ketoenol resistance in Bemisia tabaci', (Syngenta-2019-ketoenol) (Χρηματοδότηση: Syngenta AG) κωδικός έργου 22.1685.243, & Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Δρ Εμμανουήλ Ροδιτάκη, Εντεταλμένο Ερευνητή του ΙΕΛΥΑ-ΤΑΛΑΦ.

Πρόσκληση

Υπόδειγμα πρότασης

 

Aποδοχή πρακτικών επιτροπών αξιολόγησης & έγκριση των πινάκων κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων

Θέμα: 28 (ΙΕΛΥΑ/ τμήμα Αμπέλου, Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας & Φυτοπροστασίας, Ηρακλείου):

1. Α.Π.: 1199/18700/31-03-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την απασχόληση έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ενός/μίας (1) Γεωπόνου ΠΕ ή Τεχνολόγου Γεωπονίας ΤΕ) για τις ανάγκες του έργου: «Έξυπνα διαγνωστικά εργαλεία και βάση δεδομένων για την υποστήριξη της φυτοπροστασίας ακριβείας σε κηπευτικές καλλιέργειες της Κρήτης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS 5028205) (κωδικός έργου 20.1624.243) του Υποέργου 1 «Έξυπνα διαγνωστικά εργαλεία και βάση δεδομένων για την υποστήριξη της φυτοπροστασίας ακριβείας σε κηπευτικές καλλιέργειες της Κρήτης» που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη» 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), και με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Δρ Αναστασία Τσαγκαράκου, Διευθύντρια Ερευνών του ΙΕΛΥΑ-ΤΑΛΑΦ.

Θέμα:33 (ΙΕΛΥΑ /τμήμα Αμπέλου, Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας & Φυτοπροστασίας, Ηρακλείου):

2. Α.Π.: 1198/18699/31-03-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός εξωτερικού (Γεωπόνος ΠΕ ή Τεχνολόγος Γεωπονίας ΤΕ) για τις ανάγκες του έργου: 'Investigating parameters of ketoenol resistance in Bemisia tabaci', (Syngenta-2019-ketoenol) (Χρηματοδότηση: Syngenta AG) κωδικός έργου 22.1685.243, & Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Δρ Εμμανουήλ Ροδιτάκη, Εντεταλμένο Ερευνητή του ΙΕΛΥΑ-ΤΑΛΑΦ.

 

Απασχόληση έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) (ενός/μίας (1) Γεωπόνου ΠΕ ή Τεχνολόγου Γεωπονίας ΤΕ) για τις ανάγκες του έργου: «Έξυπνα διαγνωστικά εργαλεία και βάση δεδομένων για την υποστήριξη της φυτοπροστασίας ακριβείας σε κηπευτικές καλλιέργειες της Κρήτης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS 5028205) (κωδικός έργου  20.1624.243) του  Υποέργου 1 «Έξυπνα διαγνωστικά εργαλεία και βάση δεδομένων για την υποστήριξη της φυτοπροστασίας ακριβείας σε κηπευτικές καλλιέργειες της Κρήτης» που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη» 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), και με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Δρ Αναστασία Τσαγκαράκου, Διευθύντρια Ερευνών του ΙΕΛΥΑ-ΤΑΛΑΦ.(ΑΠ:1199/18700/31-03-2020)

Πρόσκληση

Υπόδειγμα προσφοράς

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next > End >>

Page 1 of 7
Developed by: Dionissis Efstathiou: @ | www