Προκυρήξεις-Διαγωνισμοί

Αποδοχή του πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων, για την σύναψη 1 σύμβασης μίσθωσης έργου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες της Εμβληματικής Δράσης «Δημιουργία εθνικού ερευνητικού δικτύου στην αλυσίδα αξίας του “Αμπελιού”»

Απόφαση ΔΣ 06η /13-04-2021 θέμα 40

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ.

Αφορά: την αποδοχή του πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων, για την σύναψη 1 σύμβασης μίσθωσης έργου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες της Εμβληματικής Δράσης «Δημιουργία εθνικού ερευνητικού δικτύου στην αλυσίδα αξίας του "Αμπελιού"», Υποέργο Ι «Γενετική και γονιδιωματική ανάλυση» (Α.Π.: 50748/16 της 02/04/2019, ΑΔΑ:61714653ΠΣ-4Ω4 Απόφαση Ένταξης)& Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Δρ Γεώργιο Μερκουρόπουλο, Ερευνητή του ΙΕΛΥΑ, τμήμα Αμπέλου Αθηνών.

 

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 840/13068/08-03-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Απόφαση ΔΣ 06η /13-04-2021 θέμα 43 του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ.

Αφορά: την αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 840/13068/08-03-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου: (Οικονομικών Επιστημών ΠΕ), για τις ανάγκες του Έργου: «Τεχνική υποστήριξη στη διαχείριση και διοίκηση των Ευρωπαϊκών Έργων του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου – E-PER » με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Δρ Γεώργιο Ψαρρά Κύριο Ερευνητή του ΙΕΛΥΑ στα Χανιά.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου σε εξωτερικό συνεργάτη (Γεωπόνο ΠΕ) για τις ανάγκες του έργου «Προσαρμογή οπωροφόρων δενδρωδών καλλιεργειών της Μεσογειακής λεκάνης στη κλιματική αλλαγή - FREECLIMB

Απόφαση ΔΣ 4η /26-03-2021 θέμα 42

αφορά τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου σε εξωτερικό συνεργάτη (Γεωπόνο ΠΕ) για τις ανάγκες του έργου «Προσαρμογή οπωροφόρων δενδρωδών καλλιεργειών της Μεσογειακής λεκάνης στη κλιματική αλλαγή - FREECLIMB (PRIMA) 20.1616» για τα έτη 2021-20220 με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Δρ Γεώργιο Κουμπούρη του ΙΕΛΥΑ, στα Χανιά.

Πρόσκληση

Υπόδειγμα υποβολής πρότασης

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης σε ένα (1) Γεωπόνο ΠΕ, για τις ανάγκες του έργου GEN4OLIVE

Απόφαση ΔΣ 4η /26-03-2021 θέμα 37

αφορά τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης σε ένα (1) Γεωπόνο ΠΕ, για τις ανάγκες του έργου «Mobilization of Olive GenRes through pre-breeding activities to face the future challenges and development of an intelligent interface to ensure a friendly information availability for end users – GEN4OLIVE, κωδικός 21.1747» για τα έτη 2021-2023. με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Δρ Γεώργιο Κουμπούρη του ΙΕΛΥΑ, στα Χανιά.

 

Πρόσκληση

Υπόδειγμα υποβολής πρότασης

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες υλοποίησης του Υποέργου 3 «Φυτοπροστασία-Μικροβίωμα»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες υλοποίησης του Υποέργου 3 «Φυτοπροστασία-Μικροβίωμα» στο πλαίσιο της Δράσης με τίτλο «Δημιουργία εθνικού ερευνητικού δικτύου στην αλυσίδα αξίας του «Αμπελιού», που εντάσσεται στο σκέλος του Υποέργου 1 με τίτλο "Δημιουργία εθνικών ερευνητικών δικτύων στις αλυσίδες αξίας της «Ελιάς», του «Αμπελιού», του «Μελιού» και της «Κτηνοτροφίας»", του Έργου με κωδ. αριθ. 2018ΣΕ01300000 του Εθνικού Σκέλους του ΠΔΕ της ΓΓΕΤ

Πρόσκληση

Υπόδειγμα πρότασης

 

Αποδοχή Πρακτικού Αξιολόγησης Προτάσεων της αριθμ. 614/10076/22-02-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Απόφαση ΔΣ 4η /26-3-2021 θέμα 47

Απόφαση ΔΣ Αποδοχής Πρακτικού Αξιολόγησης Προτάσεων της αριθμ. 614/10076/22-02-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
Έγκριση του πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων για σύναψη μιας (1) σύμβασης έκτακτου προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου ενός/μίας (1) ΤΕ Γεωπόνου, για τις ανάγκες του Έργου: «Ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών παρακολούθησης ιολογικών ασθενειών-φορέων εσπεριδοειδών και αξιολόγηση εμπορικών σκευασμάτων ενεργοποίησης μηχανισμών άμυνας – ΕΣΠΕΡασπίς» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5074531, στα πλαίσια υλοποίησης της δράσης «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020) συγχρηματοδοτούμενο από Εθνικούς πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

Κατά του πίνακα κατάταξης επιτρέπεται η άσκηση ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα ανάρτησης της απόφασης στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

 

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 617/10095/22.02.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 617/10095/22.02.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες υλοποίησης του Υποέργου 1 «Έξυπνα διαγνωστικά εργαλεία και βάση δεδομένων για την υποστήριξη της φυτοπροστασίας ακριβείας σε κηπευτικές καλλιέργειες της Κρήτης (SmartPP)», της Πράξης «Έξυπνα διαγνωστικά εργαλεία και βάση δεδομένων για την υποστήριξη της φυτοπροστασίας ακριβείας σε κηπευτικές καλλιέργειες της Κρήτης (SmartPP) με κωδικό ΟΠΣ(MIS) 5028205 (κωδικός έργου 20.1624.243), που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη» 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

διάστημα ενστάσεων 5 ημέρες από την επομένη εργάσιμη της δημοσιοποίησης

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου σε εξωτερικό συνεργάτη (Γεωπόνο ΠΕ) ΒΙΟΜΕ

Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου Α.Π: 15371/18-03-2021.

Αφορά τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου σε εξωτερικό συνεργάτη (Γεωπόνο ΠΕ), για τις ανάγκες του Έργου: "Ανάπτυξη και Εφαρμογή Αναδυομένων Βιοτεχνολογικών Μεθόδων σε Κηπευτικές Καλλιέργειες Βιολογικής Γεωργίας" ΒΙΟΜΕ (ΚΩΔ.ΠΡΑΞΗΣ/MIS 5070001, «ΕΡΕΥΝΩ–ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ–ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ΕΣΠΑ 2014 – 2020) για το έτος -2020 με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Δρ Νεκτάριο Καβρουλάκη Κύριο Ερευνητή του ΙΕΛΥΑ, στα Χανιά

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Υπόδειγμα υποβολή πρότασης

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου σε εξωτερικό συνεργάτη (Γεωπόνο ΠΕ) SUSTAINOLIVE

Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου Α.Π: 15370/18-03-2021.

Αφορά τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου σε εξωτερικό συνεργάτη (Γεωπόνο ΠΕ) για τις ανάγκες του Έργου: «Novel approaches to promote the SUSTAINability of OLIVE groves in the Mediterranean, 'SUSTAINOLIVE'», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Δρ Βασίλειο Στουρνάρα, Ερευνητή Δ' του ΙΕΛΥΑ, τμήμα: Ελαίας & Οπωρ/κών Καλαμάτας

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Υπόδειγμα υποβολή πρότασης

 

Αποδοχή του Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 467/8094/10.02.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου Α.Π.: 13320/09-03-2021 (ΑΔΑ: Ω5Τ9ΟΞ3Μ-ΓΔΩ) του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.

Αφορά:

Αποδοχή του Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 467/8094/10.02.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Έγκριση του πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων για σύναψη 2 συμβάσεων έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου: α) ενός/μίας (1) Γεωπόνου ή Βιολόγου ΠΕ και β) ενός/μίας (1) Γεωεπιστήμονα ΠΕ, για τις ανάγκες του Έργου: «Ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών παρακολούθησης ιολογικών ασθενειών-φορέων εσπεριδοειδών και αξιολόγηση εμπορικών σκευασμάτων ενεργοποίησης μηχανισμών άμυνας – ΕΣΠΕΡασπίς» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5074531, στα πλαίσια υλοποίησης της δράσης «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020) συγχρηματοδοτούμενο από Εθνικούς πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

Κατά του πίνακα κατάταξης επιτρέπεται η άσκηση ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα ανάρτησης της απόφασης στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας ΙΔΟΧ για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Τεχνική υποστήριξη στη διαχείριση και διοίκηση των Ευρωπαϊκών έργων ου Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου» (E-PER)

Πρόσκληση

Υπόδειγμα πρότασης

 

Πρόσκληση

Υπόδειγμα πρότασης

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύμβαση μίσθωσης έργου με εξωτερικό συνεργάτη (Γεωπόνο ή Βιολόγο ΠΕ/ΤΕ)

Απόφαση ΔΣ 1η /15-02-2021 θέμα 40

αφορά τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου σε εξωτερικό συνεργάτη (Γεωπόνο ή Βιολόγου ΠΕ/ΤΕ), για τις ανάγκες εμβληματικής δράσης «Δημιουργία εθνικού ερευνητικού δικτύου στην αλυσίδα αξίας του "Αμπελιού"», Υποέργο Ι «Γενετική και γονιδιωματική ανάλυση» (Α.Π.: 50748/16 της 02/04/2019, ΑΔΑ:61714653ΠΣ-4Ω4 Απόφαση Ένταξης), για το έτος 2021 με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Δρ Γεώργιο Μερκουρόπουλο Ερευνητή του ΙΕΛΥΑ/ΤΑΑ, στην Αθήνα.

Πρόσκληση

Υπόδειγμα πρότασης

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύμβαση μίσθωσης έργου με εξωτερικό συνεργάτη (Γεωπόνο ΤΕ)

Απόφαση ΔΣ 1η /15-2-2021 θέμα 43

αφορά τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου σε εξωτερικό συνεργάτη (Γεωπόνο ΤΕ), για τις ανάγκες του Έργου: «Ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών παρακολούθησης ιολογικών ασθενειών-φορέων εσπεριδοειδών και αξιολόγηση εμπορικών σκευασμάτων ενεργοποίησης μηχανισμών άμυνας – ΕΣΠΕΡασπίς» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5074531, κωδικός έργου 20.1738.242 (δικαιούχος φορέας ΕΛΓΟ-ΙΕΛΥΑ) με φορείς χρηματοδότησης Εθνικούς πόρους (ΓΓΕΤ) και Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) στα πλαίσια υλοποίησης του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) για το έτος -2021 με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Δρ Ματθαιο Μαθιουδάκη Ερευνητή του ΙΕΛΥΑ, στα Χανιά.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

Υπόδειγμα πρότασης

 

Αποδοχή του Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης προτάσεων SMARTPP

Αποδοχή του Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ.
4632/63472/01.12.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Σύναψη
μίας (1) σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις
ανάγκες υλοποίησης του Υποέργου 1 «Έξυπνα διαγνωστικά εργαλεία και
βάση δεδομένων για την υποστήριξη της φυτοπροστασίας ακριβείας σε
κηπευτικές καλλιέργειες της Κρήτης (SmartPP)», της Πράξης «Έξυπνα
διαγνωστικά εργαλεία και βάση δεδομένων για την υποστήριξη της
φυτοπροστασίας ακριβείας σε κηπευτικές καλλιέργειες της Κρήτης (SmartPP)
με κωδικό ΟΠΣ(MIS) 5028205 (κωδικός έργου 20.1624.243) που
χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη» 2014-2020 και
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ).

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 01η/15.02.2021 Αρ. Θέματος: 50

 

Αποδοχή του πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων SUSTAINOLIVE

Απόφαση ΔΣ 01η /15-02-2021 θέμα 53

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ.

Αφορά: την αποδοχή του πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων, για την σύναψη 2 συμβάσεων μίσθωσης έργου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες του Έργου με τίτλο «Novel approaches to promote the SUSTAINability of OLIVE groves in the Mediterranean, 'SUSTAINOLIVE'», με χρηματοδότηση από το PRIMA FOUNDATION (Grant Agreement No 1811), κωδικός έργου 21.1643.234 & Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Δρ Βασίλειο Στουρνάρα, Ερευνητή Δ' του ΙΕΛΥΑ, τμήμα Ελαίας & οπωρ/κών Καλαμάτας.

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για απασχόληση έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου ΑΠ: 6089/1.02.2021

Αφορά: απασχόληση έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου: α) ενός/μίας (1) Γεωπόνου ή Βιολόγου ΠΕ και β) ενός/μίας (1) Γεωεπιστήμονα ΠΕ, για τις ανάγκες του Έργου: «Ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών παρακολούθησης ιολογικών ασθενειών-φορέων εσπεριδοειδών και αξιολόγηση εμπορικών σκευασμάτων ενεργοποίησης μηχανισμών άμυνας – ΕΣΠΕΡασπίς» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5074531, κωδικός έργου 20.1738.242 (δικαιούχος φορέας ΕΛΓΟ-ΙΕΛΥΑ) με φορείς χρηματοδότησης Εθνικούς πόρους (ΓΓΕΤ) και Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) στα πλαίσια υλοποίησης του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Δρ Ματθαίο Μαθιουδάκη, Εντεταλμένο Ερευνητή του ΙΕΛΥΑ στα Χανιά.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Υπόδειγμα πρότασης Α

Υπόδειγμα πρότασης Β

 

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 22/462/7-1-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου Α.Π.: 7399/05-02-2021 (ΑΔΑ: ΨΙΑΑΟΞ3Μ-Η1Σ) του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΗΜΕΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ.

Αφορά: την αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 22/462/7-1-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου σε εξωτερικό συνεργάτη (Γεωλόγο ΠΕ), για τις ανάγκες του Έργου: "Διάσωση, διατήρηση και αξιοποίηση του γηγενούς γενετικού υλικού των εσπεριδοειδών με σύγχρονες βιο-αναλυτικές προσεγγίσεις" GoCitrus (ΚΩΔ.ΠΡΑΞΗΣ/MIS5072531, «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, με φορέα χρηματοδότησης: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΑΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με Συντονιστή του Έργου τον Δρα Βασίλειο Ζιώγα, Εντεταλμένο Ερευνητή του ΙΕΛΥΑ στα Χανιά.

 

 

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθ. 21/460/7-1-2021 ΠΕΕ

Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου Α.Π.: 6089/01-02-2021 (ΑΔΑ: 6ΤΜ5ΟΞ3Μ-ΒΩ0) του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΗΜΕΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ.

Αφορά: την αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 21/460/7-1-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη 2 συμβάσεων έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου: α) ενός/μίας (1) Γεωπόνου ή Βιολόγου ΠΕ και β) ενός/μίας (1) Γεωεπιστήμονα ΠΕ, για τις ανάγκες του Έργου: «Ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών παρακολούθησης ιολογικών ασθενειών-φορέων εσπεριδοειδών και αξιολόγηση εμπορικών σκευασμάτων ενεργοποίησης μηχανισμών άμυνας – ΕΣΠΕΡασπίς» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5074531, κωδικός έργου 20.1738.242 (δικαιούχος φορέας ΕΛΓΟ-ΙΕΛΥΑ) με φορείς χρηματοδότησης Εθνικούς πόρους (ΓΓΕΤ) και Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) στα πλαίσια υλοποίησης του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Δρ Ματθαίο Μαθιουδάκη, Εντεταλμένο Ερευνητή του ΙΕΛΥΑ στα Χανιά.

Απόφαση

 

Προμήθεια αναλωσίμων έργου «ΕΣΠΕΡασπίς»

Περίληψη διακήρυξης

Διακήρυξη

Παράρτημα Α

Παράρτημα Β

Παράρτημα Γ

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next > End >>

Page 2 of 9
Developed by: Dionissis Efstathiou: @ | www