Προκυρήξεις-Διαγωνισμοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Τεχνολόγο Γεωπονίας ΤΕ

Πρόσκληση

Υπόδειγμα πρότασης

 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΣ-5 ΗΜΕΡΕΣ ΓΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ-ΙΔΟΧ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ., ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ:153η/ 05-12-2019,

ΘΕΜΑ: 28. Aποδοχή του πρακτικού της επιτροπών αξιολόγησης & έγκρισης του πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων σχετικές με την:

Α.Π.: 4073/52644/24-10-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης έργου Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου σε: (ενός (1) Βιολόγου ΠΕ ή Γεωπόνου ΠΕ) για τις ανάγκες του έργου: «Δημιουργία εθνικού δικτύου στην αλυσίδα αξίας της Ελιάς - Εμβληματική Δράση "Οι δρόμοι της Ελιάς" ΥΠΟΕΡΓΟ 2-Φυτοπροστασία» (Απόφαση ΓΓΕΤ, ΑΠ. 183295/Ι6 30-10-18 ΑΔΑ  64ΜΔ4653ΠΣ-964), με κωδικό  έργου 20.1596.243, & Επιστημονικά Υπεύθυνη την Δρ Αναστασία Τσαγκαράκου, Διευθύντρια Ερευνών του ΙΕΛΥΑ-ΤΑΛΑΦ. (περίοδος ενστάσεων 5 εργάσιμων ημερών)

 

 

Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός εξοπλισμού ΠΕΠ Ηπείρου

Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου (Ι.Ε.Λ..ΥΑ.), Τμήμα Αμπέλου Αθηνών (Τ.Α.Α), του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ «ΔΗΜΗΤΡΑ» σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ: 4792/60437/3-12-2019 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου, προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την παροχή ειδών εργαστηριακού εξοπλισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά ανά ομάδα ειδών/υπηρεσιών βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Φαινοτυπικός Χαρακτηρισμός, Μοριακή Ταυτοποίηση και Οινολογική Αξιολόγηση Γηγενών Ποικιλιών Αμπέλου Περιφέρειας Ηπείρου» (ακρωνύμιο: ΠύρρουΑμπελος, Κωδικός: ΗΠ1ΑΒ-00143 και MIS: 5033170), της δράσης «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας» στο πλαίσιο του επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος» του ΕΣΠΑ 2014-2020, με επιστημονικά υπεύθυνη την Δρ Αλίκη Καπάζογλου. Η δημόσια δαπάνη της δράσης χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Προκήρυξη

 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 1 Γεωπόνο ΠΕ ή Γεωλόγου ΠΕ & 1 Γεωπόνο ΠΕ ή Μηχανικό Περιβάλλοντος ΠΕ

Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο (2) συμβάσεων έργου σε: (α) 1 Γεωπόνο ΠΕ ή Γεωλόγου ΠΕ & (β) 1 Γεωπόνο ΠΕ ή Μηχανικό Περιβάλλοντος ΠΕ, για τις ανάγκες του έργου: LIFE + AgroClimaWater «Προώθηση της αποδοτικής χρήσης νερού και υποστήριξη της μετάβασης προς μια ανθεκτική, στην κλιματική αλλαγή, γεωργία στις Μεσογειακές χώρες» – (LIFE14 CCA/GR/00389) με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Δρ Νεκτάριο Κουργιαλά, Δόκιμο Ερευνητή του ΙΕΛΥΑ, στα Χανιά.

Πρόσκληση

Υπόδειγμα πρότασης Α

Υπόδειγμα πρότασης Β

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 1 Γεωπόνο ΠΕ

Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μιας (1) σύμβασης έργου σε 1 Γεωπόνο ΠΕ, για τις ανάγκες του έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα λήψης αποφάσεων για την άρδευση καλλιεργειών σε επίπεδο Κρήτης με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών – DE.F.I.C.I.T.»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5028242, του Υποέργου 4 «Προσδιορισμός των αρδευτικών αναγκών και δημιουργία πλατφόρμας ενημέρωσης» με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Δρ Νεκτάριο Κουργιαλά, Δόκιμο Ερευνητή του ΙΕΛΥΑ, στα Χανιά.

Πρόσκληση

Υπόδειγμα πρότασης

 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 1 Γεωπόνο ΠΕ (SUSTAINOLIVE)

Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου/ Τμήμα: Ελαίας & Οπωρ/κών Καλαμάτας, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μιας (1) σύμβασης έργου σε 1 Γεωπόνο ΠΕ, για τις ανάγκες του έργου: «Novel approaches to promote the SUSTAINability of  OLIVE groves in the Mediterranean, 'SUSTAINOLIVE'», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Δρ Βασίλειο Στουρνάρα, Ερευνητή Δ του ΙΕΛΥΑ, τμήμα Ελαίας & Οπωρ/κών Καλαμάτας.

Πρόσκληση

Υπόδειγμα πρότασης

 

 

Αποδοχή των πρακτικών των επιτροπών αξιολόγησης: (α) του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου, στα Χανιά (θέμα 43) & (β) του ΙΕΛΥΑ/Τμήμα Αμπέλου, Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας και Φυτοπροστασίας, στο Ηρακλείου (θέμα 46 & 48):

Α) (Θέμα: 43) Α.Π.: 3383/44003/13-09-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης έργου σε: (1 Γεωπόνου ΠΕ ή 1 Βιολόγου ΠΕ) για τις ανάγκες του έργου: «Προσαρμογή οπωροφόρων δενδρωδών καλλιεργειών της Μεσογειακής λεκάνης στη κλιματική αλλαγή - FREECLIMB (PRIMA)», με κωδικό έργου 20.1616 & Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Δρ Γεώργιο Κουμπούρη, Εντεταλμένο Ερευνητή του ΙΕΛΥΑ, στα Χανιά. (περίοδος ενστάσεων 5 εργάσιμων ημερών)

Β) (Θέμα: 46) Α.Π.: 3817/49809/11-10-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων έργου σε δύο εξωτερικούς συνεργάτες, (2 Γεωπόνους ΠΕ), για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου: 'Δημιουργία εθνικού ερευνητικού δικτύου στην αλυσίδα αξίας του «Αμπελιού»', κωδ. αριθ. 2018ΣΕ01300000 /ΠΔΕ/ΓΓΕΤ. (Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ /ΥΠΕΘ)», & με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Δρ Εμμανουήλ Ροδιτάκη, Εντεταλμένο Ερευνητή του ΙΕΛΥΑ-ΤΑΛΑΦ. (περίοδος ενστάσεων 5 εργάσιμων ημερών)

Γ) (Θέμα: 48) Α.Π.: 3805/49624/10-10-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης έργου σε: (1 ΤΕΙ Δομικών έργων) για τις ανάγκες του έργου: «Πιλοτική Εφαρμογή νέων τεχνολογιών για την παρακολούθηση και έλεγχο των πληθυσμών του δάκου σε διάφορες ελαιοκομικές περιοχές της Ελλάδας (NT4D)» με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Δρ Αναστασία Τσαγκαράκου, Διευθύντρια Ερευνών του ΙΕΛΥΑ-ΤΑΛΑΦ. (περίοδος ενστάσεων 5 εργάσιμων ημερών)

 

Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός για την παροχή ειδών εργαστηριακού εξοπλισμού

Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου (Ι.ΕΛ.Υ.Α.), τμήμα Αμπέλου Αθηνών (Τ.Α.Α.), του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ «ΔΗΜΗΤΡΑ» σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. : 4088/52809/24-10-2019 (ΑΔΑ: 6488ΟΞ3Μ-8ΤΑ) απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου, ανακοινώνει ότι προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την παροχή ειδών εργαστηριακού εξοπλισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά ανά ομάδα ειδών/υπηρεσιών, για τις ανάγκες του έργου: «Ανάδειξη-Αξιολόγηση-Αξιοποίηση Ελληνικών ποικιλιών αμπέλου» (ακρωνύμιο: Hellenoinos, Kωδικός: Τ1ΕΔΚ-03719 και MIS: 5030738) το οποίο χρηματοδοτείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με επιστημονικά υπεύθυνο του έργου τον Δρ Δημήτριο Τάσκο.

Προκήρυξη

Έντυπα διαγωνισμού

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένα/μια Βιολόγο ή Γεωπόνο ΠΕ

Το Τμήμα Αμπέλου, Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας και Φυτοπροστασίας Ηρακλείου του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) σε: ένα/μία Βιολόγο ΠΕ ή Γεωπόνο ΠΕ για τις ανάγκες του έργου "Δημιουργία εθνικού ερευνητικού δικτύου στην αλυσίδα της «Ελιάς», στο Υποέργο 1 (Δημιουργία εθνικών ερευνητικών δικτύων στις αλυσίδες αξίας της «Ελιάς», του «Αμπέλου», του «Μελιού» και της «Κτηνοτροφίας»)"με Ε.Υ. τη Δρ Αναστασία Τσαγκαράκου, Δ/ντρια Ερευνών του ΙΕΛΥΑ-ΤΑΛΑΦ.

Πρόσκληση

Υπόδειγμα πρότασης

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ/ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΑΙΟΠΟΙΗΣΙΜΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΕΛΙΩΝ ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Προκήρυξη

 

Συνοπτικός ανοικτός πλειοδοτικός διαγωνισμός για την συγκομιδή-εκποίηση των ελιών Καλαμών, παραγωγής 2019

O ΕΛΓΟ-«ΔΗΜΗΤΡΑ» ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΙΑΣ ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΥ
στα Χανιά, ανακοινώνει ότι προκηρύσσει συνοπτικό ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό, για
την συγκομιδή/εκποίηση των ελιών Καλαμών, παραγωγής 2019.

Προκήρυξη

 

Πρόσκληση εκδηλώσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο (2) συμβάσεων έργου σε δύο Γεωπόνους ΠΕ

Το Τμήμα Αμπέλου, Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας και Φυτοπροστασίας Ηρακλείου του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο (2) συμβάσεων έργου σε: δύο Γεωπόνους ΠΕ για τις ανάγκες του έργου 'Δημιουργία εθνικού ερευνητικού δικτύου στην αλυσίδα αξίας του «Αμπελιού»', κωδ. αριθ. 2018ΣΕ01300000 /ΠΔΕ/ΓΓΕΤ. (Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ /ΥΠΕΘ)», & με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Δρ Εμμανουήλ Ροδιτάκη, Εντεταλμένο Ερευνητή του ΙΕΛΥΑ-ΤΑΛΑΦ.

Πρόσκληση

Υπόδειγμα πρότασης Α

Υπόδειγμα πρότασης Β

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένα/μία Πτυχιούχο ΤΕΙ Δομικών έργων

Το Τμήμα Αμπέλου, Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας και Φυτοπροστασίας Ηρακλείου του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης έργου σε: ένα/μία Πτυχιούχου ΤΕΙ Δομικών έργων για τις ανάγκες του έργου «Πιλοτική Εφαρμογή νέων τεχνολογιών για την παρακολούθηση και έλεγχο των πληθυσμών του δάκου σε διάφορες ελαιοκομικές περιοχές της Ελλάδας (NT4D)», κωδικός έργου 22.1591.243., με Ε.Υ. τη Δρ Αναστασία Τσαγκαράκου.

Πρόσκληση

Υπόδειγμα πρότασης

 

Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός για την παροχή ειδών εργαστηριακού εξοπλισμού

Προκήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες
Προκήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένεςπροσφορές για την παροχή ειδών εργαστηριακού εξοπλισμού

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης έργου με ένα/μία Γεωπόνο (ΠΕ) ή 1 Βιολόγο

Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου στα Χανιά Κρήτης, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης έργου σε: ένα/μία Γεωπόνο (ΠΕ) ή 1 Βιολόγο, για τις ανάγκες του έργου : «Προσαρμογή οπωροφόρων δενδρωδών καλλιεργειών της Μεσογειακής λεκάνης στη κλιματική αλλαγή - FREECLIMB (PRIMA)», με κωδικό έργου 20.1616 & Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Δρ Γεώργιο Κουμπούρη, Εντεταλμένο Ερευνητή του ΙΕΛΥΑ, στα Χανιά.

Πρόσκληση

Υπόδειγμα πρότασης

 

Aποδοχή του πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης επιλέξιμων προτάσεων σχετικές με την Α.Π.: 2804/36179/22-07-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Αποδοχή πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης & έγκρισης του πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων σχετικές με την:Α.Π.: 2804/36179/22-07-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης έργου σε: ένα/μία Γεωπόνο (ΠΕ), για τις ανάγκες του έργου «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ για το Xylella fastidiosa (Ξυλέλλα)», με χρηματοδότηση από την ΠΔΕ / ΠΕ Κρήτης, κωδικός έργου 20.1509.243, & Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Δρ Εμμανουήλ Ροδιτάκη, Ερευνητή του ΙΕΛΥΑ-ΤΑΛΑΦ. (περίοδος ενστάσεων 5 εργάσιμων ημερών)

 

Aποδοχή του πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης & έγκρισης του πίνακα κατάταξης

Αποδοχή του πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης & έγκρισης του πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων σχετικές με την:

Α.Π.: 2490/31157/01-07-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης έργου σε: ένα/μία Γεωπόνο (ΠΕ), για τις ανάγκες του έργου «Innovative tools for rational control of the most difficult-to-manage pests ("Super pests") and the diseases they transmit' (SuperPests)», με κωδικό έργου 21.1521.243, & Επιστημονικά Υπεύθυνη την Δρ Αναστασία Τσαγκαράκου, Διευθύντρια Ερευνών του ΙΕΛΥΑ-ΤΑΛΑΦ (περίοδος ενστάσεων 5 εργάσιμων ημερών).

Απόφαση

 

Το Τμήμα Αμπέλου, Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας και Φυτοπροστασίας Ηρακλείου του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης έργου σε: ένα/μία Γεωπόνο (ΠΕ), για τις ανάγκες του έργου : ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ για το Xylella fastidiosa (Ξυλέλλα), με χρηματοδότηση από την ΠΔΕ / ΠΕ Κρήτης, κωδικός έργου 20.1509.243 & Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Δρ Εμμ. Ροδιτάκη, Εντεταλμένο Ερευνητή του ΙΕΛΥΑ-ΤΑΛΑΦ.

Πρόσκληση

Υπόδειγμα υποβολής πρότασης

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης έργου σε: ένα/μία Γεωπόνο (ΠΕ)

Το Τμήμα Αμπέλου, Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας και Φυτοπροστασίας Ηρακλείου του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης έργου σε: ένα/μία Γεωπόνο (ΠΕ), για τις ανάγκες του έργου «'Innovative tools for rational control of the most difficult-to-manage pests ("Super pests") and the diseases they transmit' (SuperPests) χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή ένωση, κωδικός έργου: 21.1521.243 & Επιστημονικά Υπεύθυνη την Δρ Αναστασία Τσαγκαράκου, Διευθύντρια Ερευνών του ΙΕΛΥΑ-ΤΑΛΑΦ.

Πρόσκληση

Υπόδειγμα πρότασης

 

Aποδοχή πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης της υπ' αριθ. 1600/19922/25-04-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (περίοδος ενστάσεων 5 εργάσιμων ημερών)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ:138η/ 30-05-2019, ΘΕΜΑ: 30

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next > End >>

Page 3 of 8
Developed by: Dionissis Efstathiou: @ | www