Προκυρήξεις-Διαγωνισμοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύμβαση μίσθωσης έργου ενός εξωτερικού συνεργάτη Γεωπόνου ΠΕ ή Τεχνολόγου ΤΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, Α.Π.: 2673/37819/21-07-2020, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΑ/ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΙΑΣ, ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ & ΑΜΠΕΛΟΥ, Τμήμα Αμπέλου, Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας & Φυτοπροστασίας, στο Ηράκλειο Κρήτης, σχετικά με:

Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ενός εξωτερικού συνεργάτη Γεωπόνου ΠΕ ή Τεχνολόγου ΤΕ, για τις ανάγκες του Έργου: «Πιλοτική Εφαρμογή νέων τεχνολογιών για την παρακολούθηση και έλεγχο των πληθυσμών του δάκου σε διάφορες ελαιοκομικές περιοχές της Ελλάδας (NT4D)» & Επιστημονικά Υπεύθυνη τη Δρα Αναστασία Τσαγκαράκου, Δ/ντρια Ερευνών του ΙΕΛΥΑ στο Ηράκλειο.

Πρόσκληση

Υπόδειγμα πρότασης

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δύο συμβάσεις μίσθωσης έργου εξωτερικών συνεργατών (α) 1 Γεωπόνος ή Βιολόγος ΠΕ και (β) 1 Γεωπόνος ΠΕ

Δύο (2) συμβάσεις μίσθωσης έργου εξωτερικών συνεργατών (α) 1 Γεωπόνος ή Βιολόγος ΠΕ και (β) 1 Γεωπόνος ΠΕ,  για τις ανάγκες του έργου: «Δημιουργία εθνικού ερευνητικού δικτύου στην αλυσίδα αξίας της Ελιάς» – Υποέργο 1, κωδικός  20.1596 με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Δρ Γεώργιο Κουμπούρη, Κύριο Ερευνητή του ΙΕΛΥΑ στα Χανιά.

Πρόσκληση

Υπόδειγμα υποβολής πρότασης Α

Υπόδειγμα υποβολής πρότασης Β

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μίσθωση έργου ενός εξωτερικού συνεργάτη (Γεωπόνος ΠΕ)

Μία (1) σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός εξωτερικού συνεργάτη (Γεωπόνος
ΠΕ) για τις ανάγκες του έργου: «Πιλοτική Εφαρμογή νέων τεχνολογιών για την
παρακολούθηση και έλεγχο των πληθυσμών του δάκου σε διάφορες ελαιοκομικές
περιοχές της Ελλάδας (NT4D) με χρηματοδότηση από το ΥΠΑΑΤ, κωδικός έργου
22.1591.243, & Επιστημονικά Υπεύθυνη τη Δρα Τσαγκαράκου Αναστασία Δ/ντρια
Ερευνών, του ΙΕΛΥΑ-ΤΑΛΑΦ.

Πρόσκληση

Υπόδειγμα πρότασης

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με εξωτερικό συνεργάτη (1 Γεωπόνος ΠΕ)

Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με εξωτερικό συνεργάτη (1 Γεωπόνος ΠΕ) για τις ανάγκες του έργου: "Δημιουργία εθνικού ερευνητικού δικτύου στην αλυσίδα της «Ελιάς», στο Υποέργο 1 (Δημιουργία εθνικών ερευνητικών δικτύων στις αλυσίδες αξίας της «Ελιάς», του «Αμπέλου», του «Μελιού» και της «Κτηνοτροφίας»)", με κωδ. αριθμ. 2018ΣΕ01300000 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) με Επιστημονικά Υπεύθυνη τη Δρα Αναστασία Τσαγκαράκου, Διευθύντρια Ερευνών του ΙΕΛΥΑ-ΤΑΛΑΦ.

Πρόσκληση

Υπόδειγμα πρότασης

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός εξωτερικού συνεργάτη (Γεωπόνος ΠΕ ή Τεχνολόγος Γεωπονίας ΤΕ)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός εξωτερικού συνεργάτη (Γεωπόνος ΠΕ ή Τεχνολόγος Γεωπονίας ΤΕ) για τις ανάγκες του έργου: 'Investigating parameters of ketoenol resistance in Bemisia tabaci', (Syngenta-2019-ketoenol) (Χρηματοδότηση: Syngenta AG) κωδικός έργου 22.1685.243, & Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Δρ Εμμανουήλ Ροδιτάκη, Εντεταλμένο Ερευνητή του ΙΕΛΥΑ-ΤΑΛΑΦ.

Πρόσκληση

Υπόδειγμα πρότασης

 

Aποδοχή πρακτικών επιτροπών αξιολόγησης & έγκριση των πινάκων κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων

Θέμα: 28 (ΙΕΛΥΑ/ τμήμα Αμπέλου, Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας & Φυτοπροστασίας, Ηρακλείου):

1. Α.Π.: 1199/18700/31-03-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την απασχόληση έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ενός/μίας (1) Γεωπόνου ΠΕ ή Τεχνολόγου Γεωπονίας ΤΕ) για τις ανάγκες του έργου: «Έξυπνα διαγνωστικά εργαλεία και βάση δεδομένων για την υποστήριξη της φυτοπροστασίας ακριβείας σε κηπευτικές καλλιέργειες της Κρήτης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS 5028205) (κωδικός έργου 20.1624.243) του Υποέργου 1 «Έξυπνα διαγνωστικά εργαλεία και βάση δεδομένων για την υποστήριξη της φυτοπροστασίας ακριβείας σε κηπευτικές καλλιέργειες της Κρήτης» που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη» 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), και με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Δρ Αναστασία Τσαγκαράκου, Διευθύντρια Ερευνών του ΙΕΛΥΑ-ΤΑΛΑΦ.

Θέμα:33 (ΙΕΛΥΑ /τμήμα Αμπέλου, Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας & Φυτοπροστασίας, Ηρακλείου):

2. Α.Π.: 1198/18699/31-03-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός εξωτερικού (Γεωπόνος ΠΕ ή Τεχνολόγος Γεωπονίας ΤΕ) για τις ανάγκες του έργου: 'Investigating parameters of ketoenol resistance in Bemisia tabaci', (Syngenta-2019-ketoenol) (Χρηματοδότηση: Syngenta AG) κωδικός έργου 22.1685.243, & Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Δρ Εμμανουήλ Ροδιτάκη, Εντεταλμένο Ερευνητή του ΙΕΛΥΑ-ΤΑΛΑΦ.

 

Απασχόληση έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) (ενός/μίας (1) Γεωπόνου ΠΕ ή Τεχνολόγου Γεωπονίας ΤΕ) για τις ανάγκες του έργου: «Έξυπνα διαγνωστικά εργαλεία και βάση δεδομένων για την υποστήριξη της φυτοπροστασίας ακριβείας σε κηπευτικές καλλιέργειες της Κρήτης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS 5028205) (κωδικός έργου  20.1624.243) του  Υποέργου 1 «Έξυπνα διαγνωστικά εργαλεία και βάση δεδομένων για την υποστήριξη της φυτοπροστασίας ακριβείας σε κηπευτικές καλλιέργειες της Κρήτης» που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη» 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), και με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Δρ Αναστασία Τσαγκαράκου, Διευθύντρια Ερευνών του ΙΕΛΥΑ-ΤΑΛΑΦ.(ΑΠ:1199/18700/31-03-2020)

Πρόσκληση

Υπόδειγμα προσφοράς

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένα/μία (1) Γεωπόνο ΠΕ ή Τεχνολόγο Γεωπονίας ΤΕ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για  μία (1) σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός εξωτερικού συνεργάτη (Γεωπόνος ΠΕ ή Τεχνολόγος Γεωπονίας ΤΕ) για τις ανάγκες του έργου: Investigating parameters of ketoenol resistance in Bemisia tabaci, (Syngenta-2019-ketoenol) (Χρηματοδότηση: Syngenta AG) κωδικός έργου 22.1685.243, & Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Δρ Εμμανουήλ Ροδιτάκη, Εντεταλμένο Ερευνητή του ΙΕΛΥΑ-ΤΑΛΑΦ.(ΑΠ: 1198/18699/31-03-2020)

Πρόσκληση

Υπόδειγμα πρότασης

 

Αποδοχή πρακτικών επιτροπών αξιολόγησης & έγκριση πινάκων κατάταξης επιλέξιμων προτάσεων

Θέμα: 24 (ΙΕΛΥΑ/ τμήμα Αμπέλου, Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας & Φυτοπροστασίας, Ηρακλείου):

1. Α.Π.: 5119/63421/16-12-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, ενός εξωτερικού συνεργάτη (Τεχνολόγο Γεωπονίας ΤΕ) για τις ανάγκες του έργου: 'Αξιολόγηση νέων φυτοπροστατευτικών για την αντιμετώπιση του υπονομευτή της τομάτας Tuta absoluta' με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Δρ Εμμανουήλ Ροδιτάκη, Εντεταλμένο Ερευνητή του ΙΕΛΥΑ-ΤΑΛΑΦ.

Θέμα:25 (ΙΕΛΥΑ/ Χανιά):

2. Α.Π.: 5335/65370/30-12-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός εξωτερικού συνεργάτη (Γεωπόνου ΠΕ) για τις ανάγκες του έργου: «Προσαρμογή οπωροφόρων δενδρωδών καλλιεργειών της Μεσογειακής λεκάνης στη κλιματική αλλαγή - FREECLIMB (PRIMA)», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Δρ Γεώργιο Κουμπούρη, Εντεταλμένο Ερευνητή του ΙΕΛΥΑ, στα Χανιά.

Θέμα: 26 (ΙΕΛΥΑ/ τμήμα Αμπέλου, Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας & Φυτοπροστασίας, Ηρακλείου):

3. Α.Π.: 5334/65369/30-12-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου δύο εξωτερικών συνεργατών (α) 1 Γεωπόνο ΠΕ ή Τεχνολόγου Γεωπόνου ΤΕ και (β) 1 Γεωπόνο ΠΕ, για τις ανάγκες του έργου: «Πιλοτική Εφαρμογή νέων τεχνολογιών για την παρακολούθηση και έλεγχο των πληθυσμών του δάκου σε διάφορες ελαιοκομικές περιοχές της Ελλάδας (NT4D)» με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Δρ Αναστασία Τσαγκαράκου, Διευθύντρια Ερευνών του ΙΕΛΥΑ-ΤΑΛΑΦ.

 

Πλειοδοτικός διαγωνισμός για εκποίηση (συγκομιδή/πώληση) εσπεριδοειδών των κτημάτων του Ινστιτούτου, στα Χανιά

Προκήρυξη

 

Αποδοχή πρακτικών επιτροπών αξιολόγησης & έγκριση πινάκων κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων

Αποφάσεις 01ης/ 15-01-2020 Συνεδρίασης ΔΣ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

Περίοδος ενστάσεων 5 εργάσιμων ημερών.

Θέμα: 24 (ΙΕΛΥΑ/ τμήμα Ελαίας & Οπωρ/κών Καλαμάτας):

1. Α.Π.: 4713/59776/29-11-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός εξωτερικού συνεργάτη (Γεωπόνο ΠΕ) για τις ανάγκες του έργου: «Novel approaches to promote the SUSTAINability of OLIVE groves in the Mediterranean, 'SUSTAINOLIVE'», με χρηματοδότηση από το PRIMA FOUNDATION (Grant Agreement No 1811), κωδικός έργου 21.1643.234 & Επιστημονικά Υπεύθυνο το Δρ Βασίλειο Στουρνάρα.

Θέμα:25 (ΙΕΛΥΑ/ Χανιά):

2. Α.Π.: 4715/59778/29-11-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου σε (1) Γεωπόνο ΠΕ, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα λήψης αποφάσεων για την άρδευση καλλιεργειών σε επίπεδο Κρήτης με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών – DE.F.I.C.I.T.» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5028242, (κωδικός έργου 20.1625.242) του Υποέργου 4 «Προσδιορισμός των αρδευτικών αναγκών και δημιουργία πλατφόρμας ενημέρωσης».

Θέμα:26 (ΙΕΛΥΑ/ Χανιά):

3. Α.Π.: 4714/59777/29-11-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου σε δύο (2) ελεύθερους επαγγελματίες (α) ενός Γεωπόνου ΠΕ ή Γεωλόγου ΠΕ και (β) ενός Γεωπόνου ΠΕ ή Μηχανικού Περιβάλλοντος ΠΕ, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου: LIFE + AgroClimaWater «Προώθηση της αποδοτικής χρήσης νερού και υποστήριξη της μετάβασης προς μια ανθεκτική, στην κλιματική αλλαγή, γεωργία στις Μεσογειακές χώρες» – (LIFE14 CCA/GR/00389).

Ø Στα δύο παραπάνω έργα (DEFICIT & LIFE) Επιστημονικά Υπεύθυνος είναι ο Δρ Νεκτάριος Κουργιαλάς Δόκιμος Ερευνητής του ΙΕΛΥΑ, στα Χανιά.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για (α) ένα/μία Γεωπόνου ΠΕ ή Τεχνολόγου ΤΕ & (β) ενός/μίας Γεωπόνου ΠΕ

Το Τμήμα Αμπέλου, Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας και Φυτοπροστασίας Ηρακλείου του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο (2) συμβάσεων έργου σε: (α) ένα/μία Γεωπόνου ΠΕ ή Τεχνολόγου ΤΕ & (β) ενός (1) Γεωπόνου ΠΕ, για τις ανάγκες του έργου «Πιλοτική Εφαρμογή νέων τεχνολογιών για την παρακολούθηση και έλεγχο των πληθυσμών του δάκου σε διάφορες ελαιοκομικές περιοχές της Ελλάδας (NT4D)», με Ε.Υ. την Δρ Αναστασία Τσαγκαράκου Δ/ντρια Ερευνών του ΙΕΛΥΑ, στο Ηράκλειο (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α.Π.: 5334/65369/30-12-2019)

 

Πρόσκληση

Υπόδειγμα πρότασης Α

Υπόδειγμα πρότασης Β

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένα/μία (1) Γεωπόνο ΠΕ

Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου στα Χανιά Κρήτης, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης έργου σε: ένα/μία (1) Γεωπόνο ΠΕ, για τις ανάγκες του έργου : «Προσαρμογή οπωροφόρων δενδρωδών καλλιεργειών της Μεσογειακής λεκάνης στη κλιματική αλλαγή - FREECLIMB (PRIMA)», & Ε. Υ. τον Δρ Γεώργιο Κουμπούρη, Εντεταλμένο Ερευνητή του ΙΕΛΥΑ, στα Χανιά (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α.Π.: 5335/65370/30-12-2019)

 

Πρόσκληση

Υπόδειγμα πρότασης

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Τεχνολόγο Γεωπονίας ΤΕ

Πρόσκληση

Υπόδειγμα πρότασης

 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΣ-5 ΗΜΕΡΕΣ ΓΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ-ΙΔΟΧ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ., ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ:153η/ 05-12-2019,

ΘΕΜΑ: 28. Aποδοχή του πρακτικού της επιτροπών αξιολόγησης & έγκρισης του πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων σχετικές με την:

Α.Π.: 4073/52644/24-10-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης έργου Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου σε: (ενός (1) Βιολόγου ΠΕ ή Γεωπόνου ΠΕ) για τις ανάγκες του έργου: «Δημιουργία εθνικού δικτύου στην αλυσίδα αξίας της Ελιάς - Εμβληματική Δράση "Οι δρόμοι της Ελιάς" ΥΠΟΕΡΓΟ 2-Φυτοπροστασία» (Απόφαση ΓΓΕΤ, ΑΠ. 183295/Ι6 30-10-18 ΑΔΑ  64ΜΔ4653ΠΣ-964), με κωδικό  έργου 20.1596.243, & Επιστημονικά Υπεύθυνη την Δρ Αναστασία Τσαγκαράκου, Διευθύντρια Ερευνών του ΙΕΛΥΑ-ΤΑΛΑΦ. (περίοδος ενστάσεων 5 εργάσιμων ημερών)

 

 

Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός εξοπλισμού ΠΕΠ Ηπείρου

Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου (Ι.Ε.Λ..ΥΑ.), Τμήμα Αμπέλου Αθηνών (Τ.Α.Α), του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ «ΔΗΜΗΤΡΑ» σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ: 4792/60437/3-12-2019 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου, προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την παροχή ειδών εργαστηριακού εξοπλισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά ανά ομάδα ειδών/υπηρεσιών βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Φαινοτυπικός Χαρακτηρισμός, Μοριακή Ταυτοποίηση και Οινολογική Αξιολόγηση Γηγενών Ποικιλιών Αμπέλου Περιφέρειας Ηπείρου» (ακρωνύμιο: ΠύρρουΑμπελος, Κωδικός: ΗΠ1ΑΒ-00143 και MIS: 5033170), της δράσης «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας» στο πλαίσιο του επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος» του ΕΣΠΑ 2014-2020, με επιστημονικά υπεύθυνη την Δρ Αλίκη Καπάζογλου. Η δημόσια δαπάνη της δράσης χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Προκήρυξη

 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 1 Γεωπόνο ΠΕ ή Γεωλόγου ΠΕ & 1 Γεωπόνο ΠΕ ή Μηχανικό Περιβάλλοντος ΠΕ

Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο (2) συμβάσεων έργου σε: (α) 1 Γεωπόνο ΠΕ ή Γεωλόγου ΠΕ & (β) 1 Γεωπόνο ΠΕ ή Μηχανικό Περιβάλλοντος ΠΕ, για τις ανάγκες του έργου: LIFE + AgroClimaWater «Προώθηση της αποδοτικής χρήσης νερού και υποστήριξη της μετάβασης προς μια ανθεκτική, στην κλιματική αλλαγή, γεωργία στις Μεσογειακές χώρες» – (LIFE14 CCA/GR/00389) με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Δρ Νεκτάριο Κουργιαλά, Δόκιμο Ερευνητή του ΙΕΛΥΑ, στα Χανιά.

Πρόσκληση

Υπόδειγμα πρότασης Α

Υπόδειγμα πρότασης Β

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 1 Γεωπόνο ΠΕ

Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μιας (1) σύμβασης έργου σε 1 Γεωπόνο ΠΕ, για τις ανάγκες του έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα λήψης αποφάσεων για την άρδευση καλλιεργειών σε επίπεδο Κρήτης με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών – DE.F.I.C.I.T.»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5028242, του Υποέργου 4 «Προσδιορισμός των αρδευτικών αναγκών και δημιουργία πλατφόρμας ενημέρωσης» με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Δρ Νεκτάριο Κουργιαλά, Δόκιμο Ερευνητή του ΙΕΛΥΑ, στα Χανιά.

Πρόσκληση

Υπόδειγμα πρότασης

 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 1 Γεωπόνο ΠΕ (SUSTAINOLIVE)

Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου/ Τμήμα: Ελαίας & Οπωρ/κών Καλαμάτας, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μιας (1) σύμβασης έργου σε 1 Γεωπόνο ΠΕ, για τις ανάγκες του έργου: «Novel approaches to promote the SUSTAINability of  OLIVE groves in the Mediterranean, 'SUSTAINOLIVE'», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Δρ Βασίλειο Στουρνάρα, Ερευνητή Δ του ΙΕΛΥΑ, τμήμα Ελαίας & Οπωρ/κών Καλαμάτας.

Πρόσκληση

Υπόδειγμα πρότασης

 

 

Αποδοχή των πρακτικών των επιτροπών αξιολόγησης: (α) του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου, στα Χανιά (θέμα 43) & (β) του ΙΕΛΥΑ/Τμήμα Αμπέλου, Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας και Φυτοπροστασίας, στο Ηρακλείου (θέμα 46 & 48):

Α) (Θέμα: 43) Α.Π.: 3383/44003/13-09-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης έργου σε: (1 Γεωπόνου ΠΕ ή 1 Βιολόγου ΠΕ) για τις ανάγκες του έργου: «Προσαρμογή οπωροφόρων δενδρωδών καλλιεργειών της Μεσογειακής λεκάνης στη κλιματική αλλαγή - FREECLIMB (PRIMA)», με κωδικό έργου 20.1616 & Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Δρ Γεώργιο Κουμπούρη, Εντεταλμένο Ερευνητή του ΙΕΛΥΑ, στα Χανιά. (περίοδος ενστάσεων 5 εργάσιμων ημερών)

Β) (Θέμα: 46) Α.Π.: 3817/49809/11-10-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων έργου σε δύο εξωτερικούς συνεργάτες, (2 Γεωπόνους ΠΕ), για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου: 'Δημιουργία εθνικού ερευνητικού δικτύου στην αλυσίδα αξίας του «Αμπελιού»', κωδ. αριθ. 2018ΣΕ01300000 /ΠΔΕ/ΓΓΕΤ. (Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ /ΥΠΕΘ)», & με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Δρ Εμμανουήλ Ροδιτάκη, Εντεταλμένο Ερευνητή του ΙΕΛΥΑ-ΤΑΛΑΦ. (περίοδος ενστάσεων 5 εργάσιμων ημερών)

Γ) (Θέμα: 48) Α.Π.: 3805/49624/10-10-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης έργου σε: (1 ΤΕΙ Δομικών έργων) για τις ανάγκες του έργου: «Πιλοτική Εφαρμογή νέων τεχνολογιών για την παρακολούθηση και έλεγχο των πληθυσμών του δάκου σε διάφορες ελαιοκομικές περιοχές της Ελλάδας (NT4D)» με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Δρ Αναστασία Τσαγκαράκου, Διευθύντρια Ερευνών του ΙΕΛΥΑ-ΤΑΛΑΦ. (περίοδος ενστάσεων 5 εργάσιμων ημερών)

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next > End >>

Page 4 of 9
Developed by: Dionissis Efstathiou: @ | www