Προκυρήξεις-Διαγωνισμοί

Aποδοχή πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης της υπ' αριθ. 1600/19922/25-04-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (περίοδος ενστάσεων 5 εργάσιμων ημερών)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ:138η/ 30-05-2019, ΘΕΜΑ: 30

 

Aποδοχή πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης της υπ' αριθ. 1599/19921/25-04-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (περίοδος ενστάσεων 5 εργάσιμων ημερών)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ:138η/ 30-05-2019, ΘΕΜΑ: 31

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης έργου σε: ένα/μία Γεωπόνο (ΠΕ)

Το Τμήμα Αμπέλου, Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας και Φυτοπροστασίας Ηρακλείου του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης έργου σε: ένα/μία Γεωπόνο (ΠΕ), για τις ανάγκες του έργου «In vitro and in vivo studies on the potential of a developmental nematicide against Meloidogyne spp and its compatibility with biocontrol agents - NeMaBio», με κωδικό 22.1622, & Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Δρ Εμμ. Τζωρτζακάκη Διευθυντή Ερευνών του ΙΕΛΥΑ-ΤΑΛΑΦ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Υπόδειγμα υποβολής αίτησης

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης προς σύναψη δύο (2) συμβάσεων έργου σε: ένα/μία Γεωπόνο ΠΕ & ένα/μία Πληροφορικής ΠΕ

Το Τμήμα Αμπέλου, Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας και Φυτοπροστασίας Ηρακλείου του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο (2) συμβάσεων έργου σε: ένα/μία Γεωπόνο ΠΕ & ένα/μία Πληροφορικής ΠΕ για τις ανάγκες του έργου «Πιλοτική Εφαρμογή νέων τεχνολογιών για την παρακολούθηση και έλεγχο των πληθυσμών του δάκου σε διάφορες ελαιοκομικές περιοχές της Ελλάδας (NT4D)», κωδικός έργου 22.1591.243.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Υπόδειγμα υποβολής αίτησης Γεωπόνος ΠΕ

Υπόδειγμα υποβολής αίτησης Πληροφορικής ΠΕ

 

 

Aποδοχή του πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης της με Α.Π.: 1099/14051/26-03-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Αποδοχή του πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης της Α.Π.: 1099/14051/26-03-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Ηλεκτρονικό Μηχανικό (ΤΕ)

Το Τμήμα Αμπέλου, Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας και Φυτοπροστασίας Ηρακλείου του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης έργου σε: ένα/μία Ηλεκτρονικό Μηχανικό (ΤΕ), για τις ανάγκες του έργου «Πιλοτική Εφαρμογή νέων τεχνολογιών για την παρακολούθηση και έλεγχο των πληθυσμών του δάκου σε διάφορες ελαιοκομικές περιοχές της Ελλάδας (NT4D)», κωδικός έργου 22.1591.243.

Πρόσκληση

Σχέδιο υποβολής πρότασης

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ΠΕ γεωπόνο

Το Τμήμα Αμπέλου, Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας και Φυτοπροστασίας Ηρακλείου του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «EFFICACY OF SIVANTO PRIME ON OLIVE FRUIT FLY BACTROCERA OLEAE», με χρηματοδότηση από την BAYER-Ελλάς, κωδικός έργου 22.1577.243

Πρόσκληση

Υπόδειγμα

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ΠΕ γεωπόνο ή ΠΕ Βιολόγο

Το Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Δημιουργία εθνικού ερευνητικού δικτύου στην αλυσίδα αξίας της Ελιάς», με φορέα χρηματοδότησης του έργου με κωδ. αριθ. 2018ΣΕ01300000 του Εθνικού Σκέλους του ΠΔΕ της ΓΓΕΤ. 2018-2020.

Πρόσκληση

Υπόδειγμα

 

Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών/υπηρεσιών για τις ανάγκες του έργου: «Δίκτυο συνεργασίας, αξιοποίησης και κλωνικής επιλογής των ελληνικών ποικιλιών Αμπέλου και ανάδειξης του γενετικού υλικού»

Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών/υπηρεσιών  για τις ανάγκες του έργου: «Δίκτυο συνεργασίας, αξιοποίησης και κλωνικής επιλογής των ελληνικών ποικιλιών Αμπέλου και ανάδειξης του γενετικού υλικού» (ακρωνύμιο Closeviva),  με επιστημονικά υπεύθυνο τον Δρ Γεώργιο Δούπη, του Ινστιτούτου Ελιάς Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου (Ι.ΕΛ.Υ.Α.) τμήματος Αμπέλου, Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας & Φυτοπροστασίας (Τ.Α.Λ.Α.Φ.) Α.Π.: 644/7884/18-02-2019.

Προκήρυξη

Έγγραφα προσφοράς

 

Κατακύρωση συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού (Α.Π.: 149/1993/15-01-2019)

Κατακύρωση συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού (Α.Π.: 149/1993/15-01-2019), Τμήματος Αμπέλου, Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας και Φυτοπροστασίας Ηρακλείου του Ι.Ε.Λ.Υ.Α. για την προμήθεια του παρακάτω εξοπλισμού: α) ψυχόμενης φυγοκέντρου, β) θερμικού κυκλοποιητή, γ) θερμαντικού λουτρού σωλήνων, δ) συσκευής ηλεκτροφόρησης πηκτής αγαρόζης, ε) τροφοδοτικού ηλεκτροφόρησης, στ) υγραντήρα για θερμοκήπιο, και ζ) πάγκου ριζοβόλησης, για τις ανάγκες του έργου: «Δίκτυο συνεργασίας, αξιοποίησης και κλωνικής επιλογής των ελληνικών ποικιλιών αμπέλου και ανάδειξης του γενετικού υλικού» (ακρωνύμιο Closeviva), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Απόφαση κατακύρωσης

 

Πλειοδοτικός διαγωνισμός εκποίησης εσπεριδοειδών παραγωγής 2018-2019

Προκήρυξη

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ΠΕ γεωπόνο ή ΤΕ τεχνολόγο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Υπόδειγμα υποβολής πρότασης

 

Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού

Προκήρυξη

Έντυπα

 

Μειοδοτικός Διαγωνισμός για επισκευή υαλόφρακτου θερμοκηπίου

Προκήρυξη

Επισυναπτόμενα έγγραφα Save

 

Ματαίωση του διαγωνισμού εκποίησης ελαιοκάρπου στη Μυτιλήνη

Απόφαση ματαίωσης διαγωνισμού εκποίησης ελαιοκάρπου στη Μυτιλήνη

 

Απόφαση κατακύρωσης συνοπτικού ανοικτού διαγωνισμού για την συγκομιδή/εκποίηση ελιών στα Χανιά

Αριθμ. πρωτ.: 3956/46456/8-11-2018 Απόφαση κατακύρωσης συνοπτικού ανοικτού διαγωνισμού για την συγκομιδή/εκποίηση ελιών στα Χανιά. (σχετ. διαγωνισμός Α.Π.: 3724/44946/23-10-2018)

 

Απόφαση κατακύρωσης συνοπτικού ανοικτού διαγωνισμού για την συγκομιδή/εκποίηση ελιών στην Καλαμάτα.

Αριθ. πρωτ.: 3921/47118/6-11-2018 Απόφαση κατακύρωσης συνοπτικού ανοικτού διαγωνισμού για την συγκομιδή/εκποίηση ελιών στην Καλαμάτα. (σχετ. διαγωνισμός Α.Π.: 3720/44939/23-10-2018)

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (Α.Π: 3726/44948/23-10-2018)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Α.Π: 3726/44948/23-10-2018)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Α.Π: 3726/44948/23-10-2018)ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΝΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥ

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ/ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΙΩΝ - ΧΑΝΙΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ/ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΙΩΝ ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ/ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΙΩΝ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ/ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΙΩΝ ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next > End >>

Page 4 of 8
Developed by: Dionissis Efstathiou: @ | www