Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένα/μία (1) Γεωπόνο ΠΕ ή Τεχνολόγο Γεωπονίας ΤΕ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για  μία (1) σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός εξωτερικού συνεργάτη (Γεωπόνος ΠΕ ή Τεχνολόγος Γεωπονίας ΤΕ) για τις ανάγκες του έργου: Investigating parameters of ketoenol resistance in Bemisia tabaci, (Syngenta-2019-ketoenol) (Χρηματοδότηση: Syngenta AG) κωδικός έργου 22.1685.243, & Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Δρ Εμμανουήλ Ροδιτάκη, Εντεταλμένο Ερευνητή του ΙΕΛΥΑ-ΤΑΛΑΦ.(ΑΠ: 1198/18699/31-03-2020)

Πρόσκληση

Υπόδειγμα πρότασης

 
Developed by: Dionissis Efstathiou: @ | www