Αποδοχή πρακτικών των επιτροπών αξιολόγησης & έγκριση των πινάκων κατάταξης

Θέμα: 36 (ΙΕΛΥΑ/ τμήμα Αμπέλου, Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας & Φυτοπροστασίας, Ηρακλείου):

1. Α.Π.: 3030/42569/13-08-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) ενός εξωτερικού συνεργάτη (Βιολόγος ΠΕ) για τις ανάγκες του Έργου: «Innovative tools for rational control of the most difficult-to-manage pests ("Super pests") and the diseases they transmit' (SuperPests)»,και με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Δρα Αναστασία Τσαγκαράκου, Διευθύντρια Ερευνών του ΙΕΛΥΑ-ΤΑΛΑΦ.

Θέμα: 37 (ΙΕΛΥΑ /Χανιά):

2. Α.Π.: 3032/42592/13-08-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη 3 συμβάσεων μίσθωσης έργου σε ελεύθερους επαγγελματίες (2 Γεωπόνους ΠΕ και 1 Μηχανικό ΠΕ) για τις ανάγκες του Έργου: «Εγκατάσταση και παραμετροποίηση πλατφόρμας παρακολούθησης δολωματικών ψεκασμών που να συνεργάζεται με συσκευές καταγραφής πορείας – ψεκασμού και ψηφιακοί χάρτες ψεκασμένων περιοχών» - "DacusSOS", και με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Δρ Κων/νο Τζεράκη Εντεταλμένο Ερευνητή του ΙΕΛΥΑ, στα Χανιά.

Θέμα: 40 (ΙΕΛΥΑ / τμήμα Αμπέλου, Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας & Φυτοπροστασίας, Ηρακλείου):

3. Α.Π.: 3022/42473/13-08-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου με εξωτερικό συνεργάτη (1 Τεχνολόγος Γεωπονίας ΤΕ) για τις ανάγκες του Έργου: 'Tuta absoluta cross resistance against sodium channel blockers', (Χρηματοδότηση: Syngenta AG), και με Υπεύθυνη παρακολούθησης τη Δρα Αναστασία Τσαγκαράκου, Δ/ντρια Ερευνών του ΙΕΛΥΑ-ΤΑΛΑΦ.

Θέμα: 41 (ΙΕΛΥΑ / τμήμα Αμπέλου, Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας & Φυτοπροστασίας, Ηρακλείου):

4. Α.Π.: 3021/42472/13-08-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου με εξωτερικό συνεργάτη (1 Τεχνολόγος Γεωπονίας ΤΕ) για τις ανάγκες του Έργου: 'Αξιολόγηση νέων φυτοπροστατευτικών για την αντιμετώπιση του υπονομευτή της τομάτας Tuta absoluta', και με Υπεύθυνη παρακολούθησης τη Δρα Αναστασία Τσαγκαράκου, Δ/ντρια Ερευνών του ΙΕΛΥΑ-ΤΑΛΑΦ.

 

Περίοδος ενστάσεων 5 εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης τους.

 
Developed by: Dionissis Efstathiou: @ | www