Αποδοχή του πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων SUSTAINOLIVE

Απόφαση ΔΣ 01η /15-02-2021 θέμα 53

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ.

Αφορά: την αποδοχή του πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων, για την σύναψη 2 συμβάσεων μίσθωσης έργου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες του Έργου με τίτλο «Novel approaches to promote the SUSTAINability of OLIVE groves in the Mediterranean, 'SUSTAINOLIVE'», με χρηματοδότηση από το PRIMA FOUNDATION (Grant Agreement No 1811), κωδικός έργου 21.1643.234 & Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Δρ Βασίλειο Στουρνάρα, Ερευνητή Δ' του ΙΕΛΥΑ, τμήμα Ελαίας & οπωρ/κών Καλαμάτας.

 
Developed by: Dionissis Efstathiou: @ | www