Αποδοχή του Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης προτάσεων SMARTPP

Αποδοχή του Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ.
4632/63472/01.12.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Σύναψη
μίας (1) σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις
ανάγκες υλοποίησης του Υποέργου 1 «Έξυπνα διαγνωστικά εργαλεία και
βάση δεδομένων για την υποστήριξη της φυτοπροστασίας ακριβείας σε
κηπευτικές καλλιέργειες της Κρήτης (SmartPP)», της Πράξης «Έξυπνα
διαγνωστικά εργαλεία και βάση δεδομένων για την υποστήριξη της
φυτοπροστασίας ακριβείας σε κηπευτικές καλλιέργειες της Κρήτης (SmartPP)
με κωδικό ΟΠΣ(MIS) 5028205 (κωδικός έργου 20.1624.243) που
χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη» 2014-2020 και
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ).

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 01η/15.02.2021 Αρ. Θέματος: 50

 
Developed by: Dionissis Efstathiou: @ | www