Έναρξη του Ερευνητικού Έργου «GoCitrus - Διάσωση, διατήρηση και αξιοποίηση του γηγενούς γενετικού υλικού των εσπεριδοειδών με σύγχρονες βιο-αναλυτικές προσεγγίσεις».

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ μέσω των Ινστιτούτων Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου (Συντονιστής), το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων και το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων, συμμετέχει στο έργο "GoCitrus".

Το έργο GoCitrus επικεντρώνεται στη διάσωση, διατήρηση και αξιοποίηση των Ελληνικών ποικιλιών εσπεριδοειδών µε απώτερο στόχο την ανάδειξη των μοναδικών τους αγρονομικών, φυτοχημικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών τους καθώς και τον πλήρη γενετικό, μεταβολομικό, πρωτεομικό και επιγενετικό χαρακτηρισμό τους με τις πλέον σύγχρονες -ομικές τεχνολογίες. Σκοπός του έργου είναι να τεθούν οι βάσεις για την μελλοντική δημιουργία νέων ποικιλιών και την παραγωγή πιστοποιημένων φυτών ποικιλιών εσπεριδοειδών.

Στην υλοποίηση του έργου συμμετέχουν δυο δημόσιοι φορείς έρευνας και τρεις πρωτοπόρες ιδιωτικές εταιρείες.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικούς Πόρους, μέσω της δράσης «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» ΕΠΑνΕΚ- ΕΣΠΑ 2014-2020

Ο συντονιστής του έργου

Δρ. Ζιώγας Βασίλειος
Ερευνητής Γ΄

 
Developed by: Dionissis Efstathiou: @ | www