ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Τηλέφωνο Πληροφοριών: 28210-83441

Τεχνολογία Ελαιολάδου
 • Αναλύσεις ποιοτικών χαρακτηριστικών ελαιολάδου (οξύτητα, υπεροξείδια, φαινόλες, συντελεστών απορρόφησης στο υπεριώδες φάσμα Κ232, Κ270, αντοχή στην οξείδωση, αναλύσεις υπολειμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων)
 • Οργανοληπτική αξιόλογηση ελαιολάδου
 • Προσδιορισμός ελαιοπεριεκτικότητας ελαιοκάρπου, ελαιοπυρήνα και απονέρων ελαιουργείων
 • Προσδιορισμός ρυπαντικού φορτίου COD & BOD5 απονέρων ελαιουργείων

services01      services05

Φυτοπροστασία
 • Προσδιορισμός των εχθρών και ασθενειών των κυριοτέρων καλλιεργειών της Κρήτης
 • Oδηγίες αντιμετώπισης των εχθρών και ασθενειών των καλλιεργειών
 • Διάθεση ωφελίμων εντόμων για την βιολογική αντιμετώπιση εχθρών διαφόρων καλλιεργειών

services02  services03  services04

Αρδεύσεις
 • "Αναλύσεις ποιότητας αρδευτικού νερού και δυνατότητα χρησιμοποίησης του σε συγκεκριμένες καλλιέργειες
 • Οδηγίες για την ορθή αρδευτική πρακτική στις καλλιέργειες
 • Παροχή μετεωρολογικών στοιχείων για περιοχές του Νομού Χανίων

services08   services07

Ελαιοκομία
 • Υποστήριξη γεωτεχνικών, ομάδων παραγωγών και αγροτών για την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ (εφαρμογή Κωδίκων Ορθής Γεωργικής Πρακτικής στα συστήματα ολοκληρωμένης και βιολογικής ελαιοκαλλιέργειας)

services09     services10

 

Υδροπονία
 • Σχεδιασμός, μελέτη και τεχνική υποστήριξη υδροπονικών θερμοκηπίων
 • Παροχή εξειδικευμένων συνταγών θρεπτικών διαλυμάτων υδροπονίας


services11   services12

Θρέψη Φυτών
 • Αναλύσεις φύλλων για τον προσδιορισμό μακροστοιχείων (άζωτο, φώσφορος, κάλιο, ασβέστιο, μαγνήσιο) και ιχνοστοιχείων (σίδηρος, ψευδάργυρος, μαγγάνιο, βόριο)
 • Οδηγίες για την αντιμετώπιση τροφοπενιών ή ανωμαλιών θρέψης καθώς και για τη βελτίωση του προγράμματος λίπανσης με βάση τις ανάγκες των φυτών

services13    services14

 

Γονιμότητα Εδαφών
 • Αναλύσεις για τον προσδιορισμό του pH, της αλατότητας, της μηχανικής σύστασης και των επιπέδων ολικού και ενεργού ανθρακικού ασβεστίου, οργανικής ουσίας, νιτρικών και αμμωνιακών ιόντων και ανταλλάξιμου καλίου σε δείγματα εδαφών.
  Οδηγίες για τη βελτίωση των φυσικοχημικών ιδιοτήτων του εδάφους

 services15    services16

 
Developed by: Dionissis Efstathiou: @ | www